Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Rooie Cent

rooiecent1

Eind 1992
begon een groepje ent­hou­si­aste Zaankan­ters met de voor­berei­din­gen voor een lokaal, pro­gressief ste­un­fonds. Nu bestaat dat fonds nog steeds. De Rooie Cent heeft in die tijd vele tien­tallen maatschap­pijkri­tis­che ini­ti­atieven kun­nen voorzien van een donatie.

Zoals
dat wel vaker gaat, ontstond het idee voor een links financierings-​fonds vri­jwel tegelijk­er­tijd op meerdere plekken. In de win­ter van 1992-’93 kwa­men de plan­nen­mak­ers bij elkaar en korte tijd later was de opricht­ing van De Rooie Cent een feit. De mensen achter kraak­pand De Groote Weiver in Krom­me­nie ver­strek­ten een start­sub­si­die. Tien­tallen dona­teurs voeg­den daar in de vol­gende jaren grote en kleinere bedra­gen aan toe.

Met
dat geld wer­den onder meer vredes-​, milieu– en antiracisme-​acties gefi­nancierd. Organ­isatoren van fes­ti­vals en man­i­fes­ta­ties mochten eve­neens een bedrag bijschri­jven. Enkele schri­jvers die in hun boeken aan­dacht besteed­den aan de linkse Zaanstreek kon­den ook wor­den verblijd met een donatie. De Rooie Cent organ­iseerde lezin­gen en rondlei­din­gen. En dat is nog maar een bijna willekeurige greep uit de ges­te­unde en ont­plooide initiatieven.

Ook
de komende jaren hoopt De Rooie Cent te kun­nen bij­dra­gen aan plan­nen die de Zaanstreek mooier, vreedza­mer of op een andere manier leef­baarder pogen te maken. Zowel organ­isaties als indi­viduen zijn welkom met hun sub­si­diev­er­zoek. Het linkse fonds heeft vri­jwel geen over­head­kosten: alle donaties komen ten goede aan de aanvragers.

Geïn­ter­esseerd
in een finan­ciële bij­drage? Werp een blik op www​.derooiecent​.nl.
Dona­teur wor­den? Dat kan natu­urlijk ook. Een bedrag over­maken naar bankreken­ing NL96 INGB 0000 0361 22 ten name van De Rooie Cent in Zaanstad is vol­doende. In ruil kri­j­gen de dona­teurs twee keer per jaar de nieuws­brief van dit voor Ned­er­land unieke fonds. Plus een goed gevoel, omdat ze een steen­tje bij­dra­gen aan een aan­ge­namer omgeving

De Rooie Cent
heeft voor haar maatschap­pelijke inspan­nin­gen de Arie Lem­sprijs van 2015 in ont­vangst mogen nemen.

De Rooie Cent
p.a. Julianas­traat 37
1541 GH Koog aan de Zaan
Of e-​mail ons op: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla