Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Monet Blauw

Het nieuwe Zaanse groen, Monet blauw
Nieuwe Zaanse the­ma­jaar “Schilder­rijk Zaanstreek”. Onthulling van het “Het Blauwe Huis” van Claude Monet

Het huis aan de Hogendijk 78 dat de Franse schilder in 1871 schilderde op zijn schilderij ‘La Mai­son Blue’ kri­jgt weer exact dezelfde kleur als in de tijd van Monet.

monetblauw1 monetblauw2


Links: ‘La Mai­son Blue’ van Claude Monet, 1871 Rechts: Het­zelfde huis vóór het her­stellen van de oude kleur


Onder­zoek naar de ver­fla­gen op de houten wand bracht de kleur die het huis in 1871 had aan het licht. Naar nu blijkt heeft Monet het blauw niet ver­zon­nen, maar werd deze kleur echt in Zaan­dam gebruikt.
‘La Mai­son Blue’ was een van de favori­ete schilder­i­jen van Monet uit zijn Zaanse peri­ode. Hij bracht vier maan­den door in een hotel in het stadje dat hij omschreef als schilder­achtig met zijn ‘huizen in alle kleuren, molens bij hon­der­den en ver­rukke­lijke boten’. Op de straat voor het huis schilderde hij zijn vrouw Camille en zijn zoon­tje Jean. Het is het enige schilderij uit zijn Hol­landse peri­ode dat op een van de Impres­sion­is­ten­ten­toon­stellin­gen in Par­ijs te zien was geweest, in 1879. Toen het werd verkocht betreurde Monet het dat hij het zelf niet terug kon kopen, ‘zo ver­knocht ben ik aan het schilderij.’ Het schilderij is in 1988 voor 12,5 miljoen gulden verkocht bij veil­inghuis Christie’s. Het is in bezit van een par­ti­c­ulier en helaas niet in een Ned­er­lands museum te zien.
Wel zit er één blauw huis in de gevel van het nieuwe Inn­tel hotel in Zaan­dam, dat bestaat uit vele Zaanse huis­jes. Een eerbe­toon aan Monet van archi­tect Wil­fried van Winden.

Lange tijd is gedacht dat de kleur blauw een verzin­sel van Monet moest zijn. Zaanse huizen waren immers voor­namelijk groen. De sticht­ing Monet in Zaan­dam wilde hier meer van weten en startte een onder­zoek. Ze nam onder andere con­tact op met Frits Schus­ter, adviseur Kwaliteit en Ver­fonder­zoek van Pro­magna Con­sult BV. Hij ont­dekte na het nemen van verf­mon­sters dat er rond 1871 echt een blauwe kleur op het hout had gezeten. Het Blauwe Huis was inder­daad helderblauw geweest.

monetblauw3 monetblauw4


Links: verf­mon­ster (foto Frits Schus­ter) Rechts: werk in uitvoering

Toen dit feit vast stond wer­den spon­sors gezocht om het huis zijn oor­spronke­lijke kleur terug te geven: de Dirkzwa­ger Groep (hoofd­spon­sor), Boon­stop­pel Verf, Patkel Steiger en Podi­um­bouw en Aan­ne­m­ings­bedrijf de Vries Jr.
De bewon­ers, de fam­i­lie Engel, werk­ten graag mee. Vanaf begin maart 2014 staat ‘Het Blauwe Huis’ in de steigers. Op 12 april werd de nieuwe kleur wand onthuld door wethouder Olthof van Mon­u­menten. Een nieuwe kleur Zaans groen, ‘Mon­et­blauw’, is terugge­keerd in de Zaanstreek.

monetblauw0

De nieuwe kleur Mon­et­blauw (Foto Luuk Plekker)


Maar weinig mensen weten dat Monet, een van de belan­grijk­ste verte­gen­wo­ordi­gers van het Impres­sion­isme, enige tijd in Zaan­dam door­bracht. In de vier maan­den dat hij hier was, schilderde hij maar liefst 25 schilder­i­jen, voor­namelijk van de huizen en de molens van het stadje. ‘Zaan­dam is wel bij­zon­der opmerke­lijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven,’ schreef hij aan zijn vriend en col­lega Camille Pis­arro. Mon­ets verblijf in Zaan­dam was belan­grijk voor zijn ontwik­kel­ing. In Zaan­dam schilderde hij voor het eerst een grote groep werken van één locatie en in één peri­ode, zoals hij later veel zou doen met bijvoor­beeld de kathe­draal van Rouen en de water­lelies van Giverny. Drie jaar na Zaan­dam werd voor het eerst de term Impres­sion­isme gebruikt voor zijn stijl.

Lees meer over Monet: http://​nl​.wikipedia​.org/​w​i​k​i​/​M​o​n​e​t​_​i​n​_​N​e​d​e​r​l​a​n​d

Joomla tem­plates by a4joomla