Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mon­u­ment voor de Mensen­rechten in de Zaanstreek

Van onze redac­tie, G Plekker-​van Sante

Met een gongslag is vri­jdag­mid­dag 10 decem­ber 2010, Dag van de Rechten van de Mens, het mensen­rechten mon­u­ment onthuld door de directeur van Amnesty Inter­na­tional Eduard Nazarski. Velen waren gekomen om de onthulling mee te maken. Als sprek­ers waren daar de heer Ko Kroe­sen, voorzit­ter van de Sticht­ing Mensen­rechten Mon­u­ment Zaanstreek, de heer Paul Mbikayi, vluchtel­ing uit Congo die uit eigen ervar­ing vertelde, mevrouw Agnes Jon­gerius, voorzit­ter van de vak­bond FNV, de heer Jerome Symons, ontwer­per van het mon­u­ment en de heer Eduard Nazarski, voorzit­ter van Amnesty Inter­na­tional Nederland.

mensenrechten1 mensenrechten2
mensenrechten3 mensenrechten4
mensenrechten5 mensenrechten6

Bij het mon­u­ment werd een lied gezon­gen door Rinette van den Bergh, begeleid door een ensem­ble o.l.v. Jur­ri­aan Berger (stad­scom­pon­ist). Het lied was geschreven door de stads­dichter Hans Kuyper.

Onder het pub­liek ook de jonge mensen, leer­lin­gen van ROC, Tetrix en Goflex, die in schoolver­band het mon­u­ment hebben ver­vaardigd. Hen viel een groot applaus ten deel voor het mooie werk dat zij geleverd hebben.

Het mon­u­ment heeft de vorm van een klankschaal en is van brons gemaakt. De schaal heeft een wand­dikte van 25 mm en een diam­e­ter van 250 cm. Ron­dom staat in reliëf het 3e artikel van de Uni­versele Verk­lar­ing van de Rechten van de Mens:

Een ieder heeft recht op leven, vri­jheid en onschend­baarheid van zijn persoon.

mensenrechten7

Bij spe­ciale gele­gen­heden, zoals her­denkin­gen of de inter­na­tionale dag van de mensen­rechten, wordt het mon­u­ment aanges­la­gen waar­door de galm van de schaal over de Zaan doorklinkt.
Het mon­u­ment is een ontwerp van beeld­houwer Jerome Symons uit Arn­hem.
Het Zaanse mon­u­ment voor de mensen­rechten is een ini­ti­atief van Amnesty Zaanstad in nauwe samen­werk­ing met de 4 en 5 mei comités in de Zaanstreek, sticht­ing Vluchtelin­gen­werk en Bureau Dis­crim­i­natieza­ken.
De draag­con­struc­tie van het mon­u­ment is tot stand gekomen dankzij medew­erk­ing van het Regio Col­lege en de oplei­d­ings­bedri­jven in de metaal Tetrix en Goflex.

Het mon­u­ment werd na de onthulling door de organ­isaties overge­dra­gen aan de Zaanse bevolk­ing in de per­soon van mevrouw Geke Faber, burge­meester van Zaanstad.

Joomla tem­plates by a4joomla