Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

60 jaar Zaanse Stu­den­ten Vereniging

Van onze spe­ciale ver­slaggeef­ster Devon Haarman

60zaansestudenten1Op zater­dag 21 maart 2009 is het groot feest voor de Zaanse Stu­den­ten Verenig­ing. Ze bestaan dan 60 jaar en vieren hun 12de Lus­trum­feest.
Het feest wordt gehouden in ’t Paleis op de Dam, waar tussen de 200 en 500 mensen wor­den verwacht. „Het feest is eigen­lijk een soort reünie, bedoeld voor oud-​leden van de ZSV. We zijn nog op zoek en we mis­sen vooral veel gegevens van de jaren ’70 en ’80. Er is al een oud 3-​tal reünis­ten dat inten­sief bezig is met mensen opsporen, en er zijn er nu al meer dan 200!” vertelt een ent­hou­si­aste Hanna van der Waard.
De reünie zal om 2 uur ‚s mid­dags plaatsvin­den, met alle­maal activiteiten. Zo zijn er lezin­gen van oud-​leden, een ten­toon­stelling van oud archief­ma­te­ri­aal, een buf­fet en optre­dens van ver­schil­lende bek­ende en onbek­ende bands.

De ZSV bestaat al 60 jaar, maar zit toch pas sinds 30 jaar op de Park­straat in Zaan­dam. „Daar­voor zwier­ven we eigen­lijk rond in Zaan­dam, en we hebben ook een hele lange tijd op de Dijk gezeten. Tij­dens de ten­toon­stelling van het archief­ma­te­ri­aal zullen dat soort din­gen ver­duidelijkt wor­den. 60zaansestudenten2We hebben namelijk enorm veel, we hebben zelfs een kran­te­nar­tikel van toen de ZSV werd opgericht. Het stu­den­ten­huis bevat 9 kamers, waar op dit moment 5 mei­den en 4 jon­gens verbli­jven.
„We zijn heel inter­na­tion­aal, we hebben zelfs een Duitse en een Zwit­serse!” vertelt Hanna trots.
Naast het stu­den­ten­huis zit een bar, waar de stu­den­ten langs komen, maar ook oud-​studenten en andere mensen komen ‚s avonds wel eens in de bar. „Dit wordt ook wel de huiskamer van het stu­den­ten­huis genoemd. Er zit­ten achter en boven nog 2 kamers die ook ver­hu­urd wor­den, maar die zijn niet voor de stu­den­ten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, en vri­jdag– en zater­da­gavond is de bar voor iedereen open. Het is hier heel gezel­lig en we hebben drank tegen stu­den­ten­tarief!” lacht Hanna.

60zaansestudenten3De mensen die hier hebben gezeten, in de jaren ’40, waren stu­den­ten van de uni­ver­siteit, later wer­den ze bijvoor­beeld hoogler­aar, wethouder en burge­meester. Een aan­tal bek­ende mensen is lid geweest van de ZSV. Nu is de ZSV toe­ganke­lijk voor iedereen die studeert, van MBO & HBO t/​m uni­ver­si­taire opleidingen.

Mocht je lid willen wor­den van de ZSV, meer infor­matie willen hebben, neem dan een kijkje op onze site: www​.zaans​es​tu​den​ten​.nl
of een briefje naar Park­straat 12, 1506 WD Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla