Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Cineaste Heleen Snuverink

Door scholiere/​stagiaire Devon Haarman

helensnuverink1De redac­tie heeft het ver­zoek gekre­gen van de Vrijwilligers-​centrale om een sta­giaire in te schake­len als jour­nal­iste voor onze webkrant. Dat doen we graag, omdat het hier maar om 3 dagen — en een beperkt aan­tal uren gaat. Onze gedachten gaan uit naar een inter­view met cineaste Heleen Snu­verink en met het team van de jubil­erende Zaanse Studentenvereniging.

Het meisje heet Devon Haar­man, is 15 jaar en ze komt uit Assendelft. Scholiere van het Trias Col­lege in Krom­me­nie.
De stageda­gen zijn op 23 en 4 feb­ru­ari 2009. Op 4 feb­ru­ari kun­nen de artike­len dan op de krant gezet wor­den (op woens­dagocht­end komt de redac­tie samen).
Voor het resul­taat ver­wi­jzen wij u naar de rubriek Nieuws: Cineaste Heleen Snu­verink, 60 jr Zaanse Stu­den­ten­v­erenig­ing en Vri­jge­vochten de tentoonstelling.


helensnuverink2De korte film „Poëzie op de Pont” van Heleen Snu­verink, wordt op zondag 5 decem­ber 2010 uit­ge­zon­den door RTV N-​H (Radio en TV Noord-​Holland)
„Poëzie op de Pont” is een filmis­che impressie van de Hempont met haar gedichten en gebruik­ers. Gedurende één jaar fil­men Heleen Snu­verink en Emma Fis­cher op deze pont over het Noordzeekanaal tussen Zaan­dam en Ams­ter­dam, om in wis­se­lende weers-​omstandigheden en jaar­geti­j­den de gedichten en de sfeer te visu­alis­eren.
Sinds 2001 hangen ingeli­jste posters met gedichten op de pon­ten die varen bij Zaan­dam, Buiten­huizen en IJmuiden.
Dit gedicht­en­pro­ject “Poëzie op de Pont” is een ini­ti­atief geweest van Bib­lio­theek Velsen ter gele­gen­heid van het 125-​jarig bestaan van het Noordzeekanaal. Opeens hin­gen er zomaar prachtige gedichten op de pont! Voor regis­seuse en jaren­lange pont­ganger Heleen Snu­verink was dit de aan­lei­d­ing om een film te maken over de pont met haar gedichten.
helensnuverink3Gebruik­ers van de veer­pont, waaron­der de Zaanse dichter ‘ome’ Dirk Ver­steeg en musi­cus Eric Boeren ver­tolken de gedichten. Pontwachter Ge Stal­en­berg vaart “Heen en Weer” met Drs. P.
De gedichten van bek­ende Ned­er­landse dichters als Ida Ger­hardt, Jan Arends en Hans van de Waarsen­burg vor­men de basis van deze film.
duur: 17 minuten regie: Heleen Snu­verink
cam­era: Emma Fis­cher. met: Eric Boeren, Aafke Oote­man, Jan Hoeve, Ge Stal­en­berg en Dirk Ver­steeg, de pontwachters en pontgebruikersPoëzie op de Pont…?
Van onze spe­ciale ver­slaggeef­ster Devon Haar­man
(Van­daag mijn laat­ste stagedag voor webkrant www​.dezuid​kan​ter​.nl gevuld door een inter­view met Heleen Snuverink.)

helensnuverink4Heleen Snu­verink maakt films & doc­u­men­taires en ze heeft een eigen bedrijf, Lena Pro­duc­ties. Je begri­jpt dat ik daar­door best wel een beetje zenuwachtig werd, want om zo iemand te mogen inter­viewen op je stage als je net 15 jaar bent is natu­urlijk best een eer. Ze bleek gelukkig een heel aardige vrouw te zijn en was, ondanks de ijzige kou en het feit dat we op de ver­keerde Hempont waren beland, heel vrolijk.

Wat voor pro­jecten heeft u gedaan, en kunt u daar wat meer over vertellen?
Natu­urlijk! Ik heb een eigen bedrijf, Lena Pro­duc­ties, dat film– & kun­st­pro­jecten maakt. Zo heb ik een film “Poëzie op de pont” gemaakt, over de gedichten die op de Hempont (niet deze zie ik.) hangen. Ik vond dat zo inspir­erend dat ik daar een film van heb gemaakt.
Andere leuke pro­jecten van mij? “De roode bioscoop” en “De Zaanse Smeltkroes”. Daar zit wel een leuk ver­haal achter. Naar aan­lei­d­ing van een boekje met portret­ten van Zaankan­ters heb ik van enke­len van hen, 10 jaar later, een film­pje gemaakt om te zien hoe het nu met ze gaat.
En dan hebben we reg­is­traties van de „Werel­dreis door de Zaanstreek”. Eens in het jaar zijn er op een hele­boel plekken in de Zaanstreek cul­turele activiteiten met als doel dat de bewon­ers elkaar beter leren ken­nen.
Kun­st­pro­jecten organ­iseer ik samen met kun­stenares Nicole van der Hei­j­den. Ik heb ook tek­sten gemaakt op de muren van de parkeer-​garage van het Zaantheater.

Wow, wat een werk! En wat gaaf! Waarom heeft u er voor gekozen om een eigen bedrijf te starten?
Omdat ik het fijn vind om een eigen richt­ing aan te geven en ik liever geen baas boven me heb, haha. Ik heb het bedrijf Lena Pro­duc­ties opgericht in 1998.

Wat zijn de leuke en min­der leuke kan­ten van het vak?
Het aller-​leukste vind ik om op locatie te werken. Het zijn afwis­se­lende en aparte locaties en dat maakt het vak zo inter­es­sant. De min­der leuke kant vind ik de zake­lijke kant, ik heb daar niet zo veel mee.

Welke oplei­d­ing heeft u hier­voor gevolgd, en hoe lang duurde de oplei­d­ing?
Ik ben naar de fil­mo­plei­d­ing ‘Open Stu­dio’ in Ams­ter­dam gegaan. Ik heb altijd gew­erkt in een film­pro­duc­tiebedrijf, als pro­duc­tielei­d­ster /​pro­du­cent. Mijn eerste film maakte ik toen ik 18 was, de Hem­brug film. Dat zegt jon­geren waarschi­jn­lijk niet zo veel, maar dat zullen de mensen uit dit gebied zich waarschi­jn­lijk nog goed herin­neren. Er was toen nog geen trein onder het Noordzeekanaal, dus was er een enorme brug (de Hem­brug) die over het Noordzeekanaal lag. En als er dan een grote boot aankwam, dan moest de brug open­draaien. Mijn oplei­d­ing duurde 4 jaar.

helensnuverink5 helensnuverink6

De gedichten die ik je wou laten zien gin­gen over het Noordzee-​kanaal, dat jaar was het 125 jaar gele­den gegraven. Ik ga heel vaak met de pont omdat ik dat leuk vind en die gedichten spraken me zo aan dat ik een sfeer­beeld ben gaan creëren met de gedichten van de pont. Ik heb een doc­u­men­taire gemaakt en elk gedicht had zijn eigen scene. Ik heb ook de pontwachter het liedje van drs. P.: “Heen & Weer” laten zingen.

helensnuverink7Ik kijk op, ter­wijl ik druk aan het schri­jven ben. Een boot komt voor­bij en op de gol­ven gaan we zacht­jes op en neer. Ik hoor een kei­hard geluid van de dal­ende klep dat de rust ver­sto­ord en ik realiseer me dat het nu over is. Ik moet van de pont af, met alles wat ik tot nu toe geschreven heb. Ik loop samen met Heleen de pont af en kijk onder­weg nog één keer om, naar wat mijn 2de inter­view is geweest en daarmee ook mijn stage…

helensnuverink9

Voor meer infor­matie hierover, gaat u naar www​.lenapro​duc​ties​.nlhelensnuverink8De tot­stand­kom­ing van het steiger­doek in de Lobeliusstraat

Bron: Heleen Snuverink

De Lobeliu­s­toren ken ik al een aan­tal jaren. Samen met beeldend kun­ste­naar Nicole van der Hei­j­den en in opdracht van ZVH, realiseer­den we muurschilderin­gen en later posters met gedichten door de bewon­ers. Alle kinderen uit de flat hebben een muurschilder­ing buiten of bin­nen op de muren van de nieuwe bergin­gen. Samen met de vol­wasse­nen maak­ten we foto’s en gedichten die we samen­voeg­den tot prachtige posters die op de etages zijn opge­hangen. Weer later heb ik de leunin­gen en etage– num­mers voorzien van de kleuren van de regenboog.

Ander­halve maand gele­den kwam ik weer eens langs bij de flat en zag dat de hele flat in de steigers stond en dat er één strook steiger­doek hing met de naam van de steiger­bouwer erop. Dat bracht me direct op het idee om een zelfde strook steiger­doek met foto’s van de kinderen te ontwer­pen. Twee week­enden in mei maakte ik de foto’s zon­der de kinderen te verk­lap­pen waar het voor zou zijn. Ver­vol­gens ben ik de financier­ing gaan rond maken.

Bouw­be­houd ging mee, zij spon­soren het doek voor een deel en lev­eren ook de mensen om het doek op te hangen. HSO satelietverbinden (scho­tels op het dak, gevel­reiniger Van der Haar, Woon– en Bouwbedrijf van Ron Kiburg, de drukker van het steiger­doek De Groot en Klein én de gemeente Dienst Wijken (mas­ter­plan Poe­len­burg) wilden ook alle­maal mee spon­soren. ZVH financiert het overige bedrag en neemt ook de pub­liciteit (samen met mij) voor haar reken­ing. Het doek kon gemaakt wor­den!!! 24 juni jl. is het doek feestelijk onthult. Samen met de kinderen wer­den 100 bal­lon­nen opge­laten. Het doek bli­jft in ieder geval nog hangen tot eind augus­tus 2008.

Groet­jes van
Heleen Snu­verink
Lena Pro­duc­ties Papen­pad 4-​B 1506 GR Zaan­dam tel. 075 617779906 448 388 06
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. http://​www​.lenapro​duc​ties​.nlKorte films van Heleen Snuverink:

• Op welk num­mer woonde jij? korte film van Heleen Snu­verink | 2003 de Vijfhoek
Per­soon­lijke ver­halen en ervarin­gen van de bewon­ers van de her­struc­turering­wijk de Vijfhoek in Zaandam.

• Aan de Overkant korte film van Heleen Snu­verink | 2009 Vis­ser­shop & Haven Het Vis­ser­shop en de Haven­bu­urt zijn twee even oude woon­wijk­jes aan de Zaan. Het ene is ges­loopt en opnieuw opge­bouwd, de ander kampt met ver­oud­er­ing­sprob­le­men. Zes korte ver­halen met onder­w­er­pen als: her­struc­turering, de palen­pest, uit­brei­d­ing van erf en wat er nu zo leuk en bij­zon­der is in hun buurtje. Doorsne­den met ver­halen van vroeger.

Joomla tem­plates by a4joomla