Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ver­brakking Polder Westzaan

Bron: NHD Zaanstreek, 17 juli 2009

Ver­brakking polder gaat door.
Planten als het harige wilgen­roosje en het echte lep­el­blad zullen terugk­eren in de Polder West­zaan. Het Rijk heeft namelijk 4,3 miljoen euro gere­serveerd voor het ver­brakking­spro­ject in de polder. Inzet is het ver­brakken van het Guisveld. Dit project wordt getrokken door provin­cie Noord-​Holland. De kosten van het plan bedra­gen tien miljoen euro. De overige zes miljoen wor­den gro­ten­deels gedra­gen door de provin­cie Noord-​Holland. Ook de gemeente Zaanstad, Staats­bos­be­heer, Rijk­swa­ter­staat en het hoogheem­raad­schap Hol­lands Noorderk­wartier doen mee met het plan.

Een heel mooi bericht. Hier zijn we ontzettend blij mee”, zegt Dick Jonker, die deel uit maakt van de Land­in­richt­ingscom­missie West­zaan en jaren­lang voorzit­ter was van de Verenigigng Ongeschon­den Behoud West­z­i­jderveld.
Het ver­brakken gebeurt door zilt water uit het Noordzeekanaal de polder West­zaan in te laten. Doel is het her­s­tel van de oor­spronke­lijke laagveen­veg­e­tatie met de bij­zon­dere planten, zoals het al genoemde harige wilgen­roosje en het echte lep­el­blad.
Jonker: „Wat ben ik blij dat de kogel nu door de kerk is. We hebben het hier wel over een heel bij­zon­der gebied. Zou er niet wor­den ver­brakt, dan wordt het water steeds zoeter, waar­door bij­zon­dere veg­e­tatie zou verd­wi­j­nen. Neem nou het echte lep­el­blad. Dit is wel een heel bij­zon­dere plant. Ont­dekt tij­dens de VOC-​reizen in de zeven­tiende eeuw. Toen wist men al dat de plant scheur­buik kon voorkomen zon­der dat men wist dat de plant veel vit­a­mine C bevat, waar­door opvaren­den van de schepen kon­den over­leven. De plant komt nu nog in beschei­den vorm voor in de polder, maar het mogen er best wel meer zijn.
Het ver­brakken zal ook de waterk­waliteit ver­beteren. Nu ontstaat er een laag mod­der en bezinksel. Dat kun je weghalen door te bag­geren, maar dat is dweilen met de kraan open. Boven­dien ontstaat er nu veel bos. Dat willen we niet, want we willen juist een open veen­wei­dege­bied. Gelukkig zijn er veel vri­jwilligers, die de groei van bomen weer indammen.”


Uniek brak­wa­terge­bied hersteld

Bron: Zaans Stads­blad, 23 april 2008

verbrakking1Het gebied ‚polder West­zaan’ is een uniek brak­wa­terge­bied in Europa. Het gebied dankt zijn bij­zon­dere flora en fauna aan het brak opper­vlak­te­wa­ter. Door ver­zoet­ing staat de flora en fauna in dit veen­wei­dege­bied sterk onder druk. Gede­puteerde Staten van Noord-​Holland heeft besloten tot her­s­tel van het ver­brakken van het opper­vlak­te­wa­ter van de polder.
Polder West­zaan is het enige nog func­tionerende brakwater-​veenweidegebied in Europa. Onder het pold­erge­bied wordt ver­staan de delen Guisveld, de Reef en West­erz­i­jderveld.
Het gebied van ongeveer 1400 hectare rond West­zaan is eeuwen­lang, het water was er al brak rond het jaar 1200, gevoed met brak water. Toen was sprake van een open verbind­ing van de zee met Zaan­dam, die later ook belan­grijk was voor de indus­triële ontwik­kel­ing van de regio.
Door­dat het brakke Noordzeekanaal geen open door­gang meer heeft met de polder en via de boezem zoet water wordt inge­laten is het water in de polder in de loop der jaren zoeter geworden.

Bij­zon­dere flora en fauna
Door het gebied weer te ‚ver­brakken’ kan de bij­zon­dere flora en fauna in het gebied wor­den behouden en ges­tim­uleerd. „Vooral de planten in het gebied zijn bij­zon­der”, vertelt woord­vo­erder Arthur Raphet Meeng. „Het gaat om onder andere het Harige wilgen­roosje en Echt lep­el­blad. Echt lep­el­blad staat op het punt te verd­wi­j­nen. Daar­naast is het gebied belan­grijk voor de Noordse Woel­muis. Een dier dat uit de IJstijd stamt. Omdat het gebied zeer aantrekke­lijk is voor wei­de­vo­gels, zijn er veel kri­tis­che soorten in hoge aan­tallen te vin­den. Ver­brakking zorgt er ook voor dat de polder min­der snel inklinkt en dat de waterk­waliteit ver­betert door­dat het brakhouden bag­ger­vorm­ing tegen­gaat. Dit heeft posi­tieve gevol­gen voor water­flora en vis­soorten. Om de effecten van de ver­brakking te meten wordt een sys­teem van mon­i­tor­ing opgezet.”

Land­bouw
In het Noordelijk deel van het gebied wordt de ver­brakking tot stand gebracht door het aan­vo­eren van brak water uit het Noordzeekanaal. „Er zijn daar­voor meerdere mogelijkhe­den. Momenteel wordt de aan­leg van een dijk­sloot en een toevo­er­lei­d­ing onder­zocht. Afhanke­lijk van de keuze wordt medio 2009 ges­tart met de uitvo­er­ing.„
In het zuidelijke deel wordt lichte ver­brakking doorgevo­erd van­wege het agrarisch belang. De exten­sieve land­bouw in het gebied is belan­grijk voor de wei­de­vo­gels. De agrar­iërs in het gebied spe­len ook een belan­grijke rol in het wei­de­vo­gel­be­heer. Ver­brakking kan gevol­gen hebben voor hun bedri­jfsvo­er­ing want het risico bestaat dat koeien min­der melk geven. Gede­puteerde Albert Moens heeft inmid­dels gesprekken met de boeren gevo­erd. „De ver­brakking in het gebied is onon­tkoom­baar maar het pro­ces moet zorgvuldig wor­den door­lopen reken­ing­houdend met de belan­gen van de agrar­iërs in West­zaan”, aldus Albert Moens.
Voor de ver­brakking zijn al gelden gere­serveerd en verder zijn er kan­srijke financier­ingsmo­gelijkhe­den uit het Fonds Economis­che Struc­tu­urver­sterk­ing bedoeld voor het instand­houden van veen­wei­dege­bieden. Ook zijn er mogelijkhe­den voor bij­dra­gen uit de reserver­ing voor het tegen­gaan van ver­droging (dat wil zeggen het tegen­gaan van het inlaten van gebiedsvreemd water) en uit de Kader Richtlijn Water.
Over een jaar moet duidelijk zijn of de verwachte bij­dra­gen ook wor­den toegezegd.


Ver­brakking polder West­zaan definitief

NHDag­blad Zaanstreek, 8 april 2008

West­zaan — Na tien jaar van plan­nen maken en voor­berei­den is de kogel door de kerk. De polder West­zaan wordt defin­i­tief ver­brakt. Doel is het oor­spronke­lijke ecosys­teem te her­stellen. Dat gebeurt door de inlaat van water uit het Noordzeekanaal.

Gede­puteerde Staten kwam gis­teren tot dit besluit. Het noordelijke gedeelte van de polder, het Guisveld, wordt volledig ver­brakt. Het zuidelijke gedeelte, het gebied rond De Reef, kri­jgt lichte ver­brakking. GS lijkt daarmee tege­moet te komen aan de bezwaren van de boeren, die bang zijn dat hun koeien min­der melk gaat produceren.

Ver­brakking West­zaan vraagt om meer tijd en invester­ing
verbrakking2

De stu­ur­groep van het project Ver­brakking West­zaan ‘Brak is bij­zon­der’ heeft besloten om ver­vol­go­nder­zoek te doen naar aan­vul­lende financier­ingsmo­gelijkhe­den van het project. Dit onder­zoek vindt plaats onder lei­d­ing van de provin­cie Noord-​Holland. Uitkom­sten van eerder onder­zoek hebben namelijk een financierings-​tekort van € 2 miljoen aange­toond.
De betrokken par­ti­jen onder­schri­jven nog steeds het project, dat als doel heeft om in delen van de polder West­zaan het oor­spronke­lijk brakke milieu te her­stellen.
BRAK IS BIJ­ZON­DER
tussen zoet en zout in polder West­zaan
Daarom wor­den de komende drie maan­den benut om te zoeken naar mogelijkhe­den voor aan­vul­lende financier­ing. Ook wordt onder­zocht of de oplev­er­ing­ster­mijn (2010) die gebon­den is aan het verkri­j­gen van de Europese LIFE-​subsidie, ver­lengd kan wor­den. Naar verwacht­ing zullen de uitkom­sten van dit onder­zoek in april 2008 bek­end zijn.

verbrakking3Stu­ur­groep
In de stu­ur­groep van het project ‘Brak is bij­zon­der’ zijn Staats­bos­be­heer, Hoogheem­raad­schap Hol­lands Noorderk­wartier, Provin­cie Noord-​Holland, Dienst Lan­delijk Gebied en Rijk­swa­ter­staat verte­gen­wo­ordigd.
Aan­lei­d­ing voor het besluit van de stu­ur­groep zijn de vooron­der­zoeken die zojuist zijn afgerond. Deze onder­zoeken had­den betrekking op de tech­nis­che en ecol­o­gis­che aspecten van het project.
Het gaat hier om een inno­vatief project, dat nog niet eerder is uit­gevo­erd. Daarom was het niet mogelijk om eerder een com­plete kosten­ram­ing uit te voeren. Nu de vooron­der­zoeken zijn afgerond, blijkt er een tekort van € 2 miljoen te zijn. De oor­spronke­lijke, glob­ale ram­ing voor het project was € 3,5 miljoen, inclusief de Europese LIFE sub­si­die.
De onverwacht hogere kosten liggen onder meer in noodza­ke­lijke tech­nis­che maa­trege­len, ver­be­terd inzicht in de risico’s en aan­dacht voor de belan­gen van de gebruik­ers van het gebied.

Voor­beelden
Voor­beelden hier­van zijn de zoetwater-​voorziening voor vee en de door­vaar­baarheid voor recre­an­ten. Het nemen van deze maa­trege­len vindt de stu­ur­groep noodza­ke­lijk om draagvlak te kri­j­gen voor het project.

Vooron­der­zoek
Het vooron­der­zoek heeft aange­toond dat het inlaten van brak water tech­nisch haal­baar is en een duurzame manier is om het veenge­bied met zijn oor­spronke­lijke flora en fauna te behouden. Het vooron­der­zoek vormt daarmee een ste­vige basis voor de verdere uitvo­er­ing van het project ‘Brak is bij­zon­der’.
In april 2008 zijn de resul­taten van het ver­vol­go­nder­zoek bek­end. Belang­stel­len­den kun­nen de samen­vat­tin­gen van de afgeronde onder­zoeken vin­den op de web­site van Staats­bos­be­heer www​.staats​bos​be​heer​.nl

verbrakking4Zoals met zoveel zaken: er zijn mensen vóór, er zijn ken­nelijk ook mensen tégen verbrakking.

Het bord links zagen we in de polder West­zaan:
Onder­zoek en dis­cussie zal duidelijkheid moeten brengen.

Foto: Plekker

Joomla tem­plates by a4joomla