Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ecol­o­gis­che oev­ers voor de Gouw

Aan­leg duiker onder N516 laat­ste schakel ecol­o­gis­che zone.
Vol­gens wijk­be­heerder Coos Hoek­stra, betekent de her­in­richt­ing van de Gouw een goede ecol­o­gis­che verbind­ing met het noordelijk deel van Zaan­dam, recre­atiege­bied Jager­splas. Hoek­stra: ´De enige belem­mer­ing is de aansluit­ing met het zuidelijk deel en het Oost­zan­erveld. Dit gebied valt onder ver­ant­wo­ordelijkheid van Staats­bos­be­heer. Met de aan­leg van een nieuwe duiker onder de N516 zou de laat­ste schakel gelegd zijn tussen het Vijfhoek­park en het Jagersveld, en in het oosten met het Oost­zan­erveld.’ Enkele werkza­amhe­den, zoals het aan­leggen van een bezinkbak ter hoogte van de Laan der Vri­jheid, moeten nog wor­den afgerond.
Hoek­stra: ‘Over enige tijd start de gemeente met hulp van vri­jwilligers en leer­lin­gen van basiss­c­holen uit de directe omgev­ing met de aan­plant van het nieuwe groen.’

Ideeën­fes­ti­val voor ecol­o­gis­che oev­ers De Gouw
Bron: Zaanstad Jour­naal, 29 augus­tus 2007
Natu­urvrien­delijk De gemeente gaat langs een deel van de Gouw ecol­o­gis­che oev­ers aan­leggen. Ecol­o­gis­che (ofwel natu­urvrien­delijke) oev­ers lei­den tot een grotere diver­siteit in aan­wezige planten en dieren langs het water én een meer bij­zon­dere natuur. De ervar­ing is dat zowel planten als dieren beter gedi­jen in een omgev­ing met ecol­o­gis­che oev­ers en dat het een toegevoegde waarde heeft voor de (woon)omgeving. Pre­sen­tatie plan Na het fes­ti­val gaat een team van land­schap­sar­chi­tecten en anderen direct aan de slag om alle resul­taten van het Ideeën­fes­ti­val te ver­w­erken tot een plan. De gemeente kiest voor deze werk­wi­jze omdat ze buurt­be­won­ers en andere geïn­ter­esseer­den meer wil betrekken bij de inricht­ing van de leefomgev­ing en, zo mogelijk, na aan­leg van de oev­ers bij het onder­houd ervan. Dan is het ook belan­grijk (en leuk) om bij het ontwer­pen van de oev­ers betrokken te zijn.

oeversgouw7

Wol­hand­krab en bot in de Gouw
Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 10 feb­ru­ari 2008
De gemeente Zaanstad laat ecol­o­gis­che oev­ers met bloem­rijk gras, riet en wilgen aan­leggen langs een deel van de Gouw. Die moeten zor­gen voor een grote var­iëteit aan planten– en dier­soorten langs het water. Riet en water­planten hebben een gun­stig effect op het aan­tal vis­soorten in de Gouw, zegt Hardy Kosters. Hij is lid van de com­missie vis­stand­be­heer van hen­gel­sportv­erenig­ing HVZ.

oeversgouw5 oeversgouw6

Oev­ers van de Gouw
Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 3 novem­ber 2009
De houten schoei­in­gen langs de sloot de Gouw in Zaan­dam wor­den deze weken uit de grond getrokken met gri­jpers. De oev­ers moeten zoge­heten ecol­o­gis­che of natu­urlijke oev­ers wor­den. Dus geen scherpe afschei­d­ing meer tussen wal en water maar een gelei­delijke over­gang met meer plek voor flora en fauna. De west­kant van de Gouw wordt een ‚wilde oever’ met riet­landen, wilgen, onder­wa­ter­ber­men en poe­len. De natuur kan hier zijn gang gaan en vanaf een wan­del­pad kun­nen mensen dit bek­ijken. Er komen ook speelplekken. Aan de overkant van het water wordt het alle­maal wat gelik­ter met bloem­rijk gras, poe­len, bomen en een aan­tal vis­plekken. Het werk moet aan het einde van het jaar klaar zijn. Ook wordt gew­erkt aan een berg­bezink­ings­bassin langs de Laan der Vrijheid.

oeversgouw1 oeversgouw2
oeversgouw3 oeversgouw4

Joomla tem­plates by a4joomla