Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Burge­meester­bu­urt, sloop en nieuwbouw

Sloop wonin­gen in Burge­meesters­bu­urt
Bron: Zaankan­ter, 17 jan­u­ari 2007
burgesloop2Won­ing­cor­po­ratie ZVH is ges­tart met de sloop van 52 wonin­gen in de Burge­meesters­bu­urt nadat enkele jaren gele­den is gecon­sta­teerd dat de wonin­gen getrof­fen zijn door palen­pest. Er wor­den 22 wonin­gen behouden. Bij de 52 wonin­gen (in de D. Donias­traat, de J.C. van Wessem­straat en de Jonge Arnoldusstraat) is er sprake van sloop en nieuw­bouw. In de 3e week van jan­u­ari 2007 wordt ges­tart met de sloop van deze wonin­gen. De nieuw­bouw moet zoveel mogelijk in dezelfde stijl wor­den als de huidige wonin­gen. Voor het groot­ste deel wor­den eengezins-​woningen terugge­bouwd. Daar­naast wor­den op kleine schaal gelijkvlo­erse wonin­gen gere­aliseerd om tege­moet te komen aan de behoefte aan senioren­wonin­gen. Ook wor­den er een aan­tal maison­nettes gebouwd. De plan­ning is dat er in april 2007 wordt ges­tart met de bouw en dat de oplev­er­ing plaat­sheeft in de zomer van 2008.

Werkza­amhe­den aan de D. Donias­traat en omgev­ing.
Bron: brief Dura Bouw 7 feb­ru­ari 2007
Zie plat­te­grond:

burgesloop1

Voor uw vei­ligheid zal het bouwter­rein op d.d. 07-​02-​2007 met een bouwhek­w­erk wor­den afges­loten. Op dit moment zullen de fijne sloop­w­erkza­amhe­den starten. De fijne sloop­w­erkza­amhe­den betr­e­f­fen het in de won­ing ver­wi­jderen van lei­d­ing­w­erk, koz­i­j­nen etc. De start van de grove sloop­w­erkza­amhe­den, hier­mee bedoe­len wij het amov­eren van het casco, zal aanslui­tend plaatsvin­den. Na de sloop zal zo spoedig mogelijk ges­tart wor­den met de nieuw­bouw van de 52 woningen.

Bouwter­rein en tijdelijke zebra­paden Ten beho­eve van bovenge­noemde werkza­amhe­den zal het trot­toir in de W.Brinkmanstraat ter hoogte van de D. Donias­traat nr. 45 in gebruik zijn als bouwter­rein. Voor een veilige door­gang van de voet­gangers door de W.Brinkmanstraat gele­gen tussen de D. Donias­traat en de Burg. ter Laanstraat wor­den tijdelijk twee zebra­paden aan­gelegd op de kruis­pun­ten W.Brinkmanstraat — D. Donias­traat en W.Brinkmanstraat — Burg. ter Laanstraat.

Boven­dien het vol­gende: Voor een goede aan– en afvoer van mate­ri­aal en materieel is het noodza­ke­lijk dat de W.Brinkmanstraat tussen de D. Donias­traat en de Pieter Pouw­straat tijdelijk wordt ver­breed. Bij het ver­bre­den zullen de par­keer­vakken in de straat wor­den ver­wi­jderd. Dit zal gebeuren d.d.0702-​2007.

Tevens atten­deren wij u erop dat een wegsleep­regeling van kracht is, de nalev­ing hier­van wordt gecon­troleerd door de gemeente.

Omdat de D. Donias­traat en een gedeelte van de J.C. van Wessem­straat wor­den afges­loten, ingericht als bouwter­rein, zal het ver­keer gedurende de bouw wor­den omgeleid. Hier­voor wordt tijdelijke bebor­d­ing geplaatst. Ter infor­matie hebben aan dit schri­jven het tijdelijke verkeers-​circulatieplan toegevoegd. Vertrouwende u hier­bij vol­doende te hebben geïn­formeerd, verbli­jven wij,
Hoogach­t­end,
Dura Ver­meer Bouw Ams­ter­dam BV
G. Noordzij Uitvoerder

burgesloop7Eerste steen voor nieuw­bouw Burge­meesters­bu­urt
Bron: NHDag­blad, 21 juni 2007
Cheyenne Veldema van groep vijf van de Her­man Gorter­school met­selde don­derdag­mid­dag de ‚eerste steen’ van het nieuw­bouw­pro­ject voor de D. Donias­traat en omgev­ing. Dat deed ze samen met nog enkele leer­lin­gen en leden van de bewon­er­scom­missie van won­ing­bouwv­erenig­ing ZVH.

Vei­ligheid voor scholieren Her­man Gorter­school
Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 14 decem­ber 2007
Zaanstad gaat kijken of er tijdelijk sto­plichten kun­nen komen bij basiss­chool Her­man Gorter in de Donias­traat in Zaan­dam. Oud­ers, leer­lin­gen en leerkrachten vroe­gen de gemeen­ter­aad gis­teren om hulp bij het bestri­j­den van de ver­keersover­last rond de school. Sinds de bouww­erkza­amhe­den in de D. Donias­traat is de Burge­meester Smit­straat nog de enige toe­gangsweg tot de school. En dat leidt tot een ver­keer­schaos als de school in– en uit gaat. Op straat kri­oelt het dan van de auto’s, fiet­sers, vracht­wa­gens en ren­nende kinderen. Met een video demon­streerde directeur Ruud Janssen hoe erg het is bij de school. Er waren voorheen ver­keer­rege­laars via de sticht­ing Vei­lighei­d­szorg. Maar de sticht­ing bestaat niet meer en nadat de rege­laars waren overgenomen door een ander bedrijf kwa­men ze na een tijdje niet meer. Vin­den van andere ver­keer­rege­laars is onmo­gelijk gebleken. En vri­jwilligers waren er ook al niet te vin­den bij omwo­nen­den en oud­ers. Ver­keer­slichten bij de school? Raad­sle­den kwa­men daarom met ver­schil­lende oplossin­gen. De sto­plichten, een idee van Bert Boer van Groen­Links, lijkt het meest kan­srijk. Aart Mole­naar van DZ kwam met het plan leer­lin­gen met een bus te bren­gen en te halen en Anna de Groot ziet er wel wat in om mid­del­bare scholieren als maatschap­pelijke stage een baan als ver­keer­rege­laar aan te bieden.

burgesloop6Sto­plichten geplaatst bij Her­man Gorter­school
Van onze redac­tie
Van­daag, vri­jdag 4 jan­u­ari 2008, zijn er sto­plichten geplaatst bij de Her­man Gorter­school. Dit om het veilig over­steken van de schoolkinderen te waar­bor­gen. Maandag 7 jan­u­ari gaan de kinderen weer naar school en dan zullen de lichten ook werken. In de vakanti­etijd en na het voltooien van de bouw om de school heen zullen de lichten weer wor­den verwijderd.

Laat­ste hand wordt gelegd aan de’ nieuwe’ buurt
De straten wor­den gemaakt, het hek om de school als vanouds, de sto­plichten kun­nen weer weg, de bouw­con­tain­ers zijn uit het straat­beeld; het werk zit er bijna op. De bewon­ers kun­nen in hun nieuwe huizen. De komende weken zullen in het teken staan van opgelucht adem halen en weer gewoon lopen en park­eren in de eigen straat.

burgesloop4 burgesloop5

Joomla tem­plates by a4joomla