Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Groot­ste Zaankan­ter aller tijden

Pers­bericht — 8 augus­tus 2006

Albert Heijn gekozen tot groot­ste Zaankan­ter ooit

Geachte redac­tie,
De afgelopen drie weken heeft de hele inter­netwereld kun­nen uit­maken wie de groot­ste Zaankan­ter aller tij­den is. De web­site van de Zaanse poli­tieke verenig­ing ROSA bood de mogelijkheid om een stem uit te bren­gen op een van de vijftig voorge­dra­gen kan­di­daten of er zelf een aan te dra­gen die nog niet in de lijst ver­meld stond. Uitein­delijk groeide de lijst uit tot 58 kan­di­daten. In totaal brachten ruim negen­duizend per­so­nen een stem uit op een van deze kan­di­daten. Daarmee kan de ROSA-​doelstelling voor deze verkiez­ing –Zaanstad en de daar wonende Zaankan­ters bek­ender maken– ges­laagd genoemd worden.

De meeste stem­men kwa­men terecht bij Albert Heijn (25%), gevolgd door Huub van der Lubbe (14%) en Mar­cus Bakker (9%).

grootstezaan1 grootstezaan2 grootstezaan3


Foto Albert Heijn: Oliev­erf­schilderij van Anneke Boot dat zij maakt in 1997 — Foto Mar­cus Bakker: Archief NHDagblad

Een kap­i­tal­ist en een com­mu­nist op het ere­podium dus, met in hun mid­den een sociaal-​bewogen zanger.
De ran­gli­jst ziet er verder als volgt uit:
Ger­rit Jan Zwert­broek en Ronald Koe­man 5%
Freek de Jonge en Dick Laan 4%
Jan Rot en Hotze de Roos 3%

Opval­lend is dat de genom­i­neer­den die in voor­gaande eeuwen leef­den relatief weinig stem­men haalden. Van bovenge­noemde negen kan­di­daten zijn er vijf nog in leven (waar­bij boven­dien aangetek­end moet wor­den dat een aan­tal stem­mers meende dat bij Jan Rot de nog lev­ende lied­jesver­tolker werd bedoeld, in plaats van de gelijk­namige, overleden illus­tra­tor). Het lijkt er dan ook op dat wat extra geschiedenis­lessen geen kwaad kunnen.

De pop­u­laire web­site www​.geen​stijl​.nl vond het grap­pig een ‚bindend stemad­vies’ uit te bren­gen op George Baker. Dit lei­dde er toe dat in enkele uren tijd duizen­den mensen hun stem uit­brachten op George ‚Una paloma blanca’ Baker. Om de uit­slag niet te laten beïn­vloe­den door dit kud­dege­drag –een spel­letje waarmee Geen­stijl elke inter­net­poll naar haar hand probeert te zetten– heeft ROSA de via Geen­stijl uit­ge­brachte Bak­er­stem­men er uit­ge­fil­terd en is Bak­ers bij­drage gesta­biliseerd op het stem­men­per­cent­age dat hij had vooraf­gaand aan de ste­mop­dracht door Geen­stijl: 2%.

ROSA zal de heer Heijn een felic­i­tatie sturen.
Een biografie van de win­naar kunt u vin­den op http://​www​.iisg​.nl/​o​n​d​e​r​n​e​m​e​r​s​/​o​n​d​e​r​n​e​m​e​r​s​/​o​n​d​e​r​n​e​m​e​r​_​1110​.​p​h​p.
De mini-​biografieën van alle kan­di­daten zijn te vin­den op www​.rosa​-zaanstad​.nl

Voor vra­gen en opmerkin­gen over de verkiez­ing van de groot­ste Zaankan­ter kunt u terecht op boven­staand Internet-​adres.
Vrien­delijke groet,
namens de Zaanse poli­tieke verenig­ing ROSA,
Erik Schaap


Albert Heijn: ’titel is ook voor opa Heijn’
Bron: NHDag­blad, 9 augus­tus 2006
Dat hij is verkozen tot ‚groot­ste Zaankan­ter aller tij­den’ vindt Albert Heijn toch zeker ook een titel voor zijn opa, die het super­mark­t­con­cern in 1887 oprichtte. Dat laat Albert Heijn weten vanuit zijn won­ing in Engeland.

Albert Heijn werd eerder deze week verkozen tot ‚groot­ste Zaankan­ter aller tij­den’. Hij kreeg bij de verkiez­ing maar­liefst een kwart van alle 9000 uit­ge­brachte stem­men.
De poli­tieke verenig­ing Rosa hield de verkiez­ing om daarmee Zaanstad en de inwon­ers van Zaanstad bek­ender te maken. De stem­ming ver­liep via inter­net.
Toen de uit­slag van de verkiez­ing dins­dag bek­end werd, wist Heijn, die in het Engelse plaat­sje Leomin­ster woont, nog van niets. „Eerlijk gezegd was ik er hele­maal niet van op de hoogte dat er een dergelijke verkiez­ing gaande was, laat staan dat ik als eerste eindigde. Hoe dan ook, ik voel mij zeer vereerd dat ik, hoewel ik nu alweer een groot aan­tal jaren in Enge­land woon, nog zo gewaardeerd wordt in de streek waar ik geboren ben en mijn werkzame leven hen doorge­bracht.
Heijn vindt dat de titel groot­ste Zaankan­ter aller tij­den zeker ook zijn groot­vader Albert Heijn toekomt. Het was zijn groot­vader die in 1887 samen met zijn vrouw Neeltje Heijn-​de Rid­der de winkel Albert Heijn heeft opgericht.
Opa Heijn kwam overi­gens uit Oost­zaan waar hij in de Kerk­bu­urt zijn eerste winkeltje begon.
Diens klein­zoon is in 1989 al eens benoemd tot ere­burger van Zaanstad, De nieuwe titel ver­g­root de betrokken­heid bij Zaanstad alleen maar, zo vindt Albert Heijn

Joomla tem­plates by a4joomla