Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ont­plooi­ing — Beeld aan de Twiskeweg
Van onze redac­tie, Ans Pieper


ontplooiing1Op de hoek van de Twiskeweg en de Weer staat dit kunst­werk van Eugène van Lam­sweerde, getiteld Ont­plooi­ing.

Het werk stond sinds 1970 aan het J.A. Laan­plein in Zaan­dam naast het voor­ma­lige belast­ingkan­toor. Toen dat ges­loopt werd, is naar een andere locatie gezocht. In maart 2000 is het kunst­werk aan de Twiskeweg geplaatst en in aan­wezigheid van de kun­ste­naar opnieuw onthuld.


Wat de kun­ste­naar er mee heeft willen zeggen is niet terug te vin­den. Maar wel spreekt hij zich uit over zijn werkwijze.


Eugène Van Lam­sweerde (1930) voelt zich als kun­ste­naar een instru­ment. Hij zegt eerder te ont­van­gen dan te doen. „Klaar zijn om te ont­van­gen. Wat werke­lijk van belang is, kun je alleen maar cadeau kri­j­gen. Ik ben vaak, of het nu beeld­houwen, schilderen of teke­nen betreft, met ver­schil­lende werken tegelijk bezig. De mys­terieuze werke­lijkheid, het punt waar je omheen draait, zet je op een weg naar een tas­tende, onmo­gelijke ver­beeld­ing van die werke­lijkheid. Er zijn ein­de­loos veel facetten. Je kunt rustig steeds vanuit een nulpunt starten. De ruimte in en rond een beeld, eve­nals het wit in zijn tekenin­gen, is essen­tieel.
Tot de jaren tachtig werkte Van Lam­sweerde, naast het teke­nen en schilderen, voor­namelijk als beeld­houwer. Hoewel, gehouwen heeft hij nooit. Hij con­strueerde eerst in klei en was, later in metaal. Hij maakte een groot aan­tal mon­u­men­tale werken in Ned­er­land: o.a. in de Paleis­tuin Noordeinde, voor de Hoofdin­gang van de Hoogovens, bij de Hoofd­post Brandweer in Ams­ter­dam, bij het voor­ma­lig min­is­terie van Onder­wijs te Zoeter­meer en in de haven van Tilburg. Een rvs-​sculptuur noemde hij in 1989 ‚een tastvorm van het kijken’.
‚Ont­ploo­ing’ is een krachtig beeld en komt goed uit op zijn huidige plek.

Bron o.a. Beelden regio’s Zaanstreek en Waterland


Joomla tem­plates by a4joomla