Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het boekenkastje aan de sloot
Van onze redac­tie, Ans Pieper

carry van bruggen2

Ik ben een fan van de schri­jf­ster Carry van Bruggen (18811932). Ik was dan ook blij toen de Gemeente kun­stenares Helen Frik de opdracht gaf een beeld ter nagedacht­e­nis aan haar te ontwer­pen. De onthulling vond plaats in 1997 aan de Vaart bij de Wil­helmina Druck­er­straat in Zaan­dam. In de buurt waar ze ooit woonde. Komend vanaf de Boten­mak­ersstraat staat het half ver­sc­holen achter de takken van een wilg aan het water.

Het werk van Helen Frik is in brons uit­gevo­erd en 1.50 m hoog. Op een boekenkastje staat een (avondmaals)beker waaruit een vrouwen­figuur zich uit haar milieu lijkt te ont­worste­len en de wereld wat nar­rig inkijkt. Ze kan zich spiege­len in de spiegel naast haar. Er staat een asbak met smeu­lende sigaret op de kast, een rok­ende vrouw was in de tijd van Carry van Bruggen rebels te noe­men. De volle boekenkast sym­bol­iseert haar pro­duc­tiviteit. Je kunt de titels lezen.

carry van bruggen3De meis­jes­naam van Carry van Bruggen was Car­o­line Lea de Haan. Ze was de zus van schri­jver Jacob Israel de Haan. Het gezin kwam in 1885 in Zaan­dam wonen waar haar vader Izak de Haan gaz­zan was in de syn­a­goge aan de Gedempte Gracht. Ze schreef in 1921 Het huisje aan de sloot waarin ze in 25 korte ver­halen het alledaagse leven van een negen­jarig joods meisje uit een arm gezin in het benepen protes­tantse milieu schetst. Ze putte daar­bij uit haar herin­ner­in­gen van haar jeugd in Zaan­dam. In Zaan­dam bezocht Carry de ulo-​school en ver­vol­gens de nor­maalschool, die haar oplei­dde tot onder­wi­jz­eres. In okto­ber 1900 ves­tigde ze zich als onder­wi­jz­eres in Ams­ter­dam. In 1904 trouwde Carry met jour­nal­ist en schri­jver Kees van Bruggen. Later is ze van hem geschei­den maar ze is wel bli­jven schri­jven onder de naam van Bruggen.

Carry van Bruggen schreef een groot aan­tal romans maar raakte enigszins in de ver­getel­heid. Tij­dens de tweede fem­i­nis­tis­che golf in de jaren zeventig werd ze heront­dekt van­wege haar boek ‘Eva’. In die tijd ben ik haar ook gaan lezen.
In de laat­ste jaren van haar leven leed Carry van Bruggen aan depres­siviteit en verbleef ze regel­matig in psy­chi­a­trische inrichtin­gen. Op 16 novem­ber 1932 over­leed ze aan een over­do­sis slaap­mid­de­len. Heel haar leven was een opeen­vol­ging van suc­ces en afwi­jz­ing geweest, zowel faam als afkeer waren haar deel. Miss­chien was ze haar tijd vooruit.

Opval­lend is dat eind 2020 de biografie uitk­wam van Bar­ber van de Pol Er is geen ander zijn dan anders zijn, Denken met Carry van Bruggen over de roman­schri­jver, essay­ist en filosoof. Daar­naast brengt Querido ook de roman Eva opnieuw uit.

Helen Frik, Worces­ter, 1960, is een Engelse beeld­houwer, schilder, teke­naar en fotograaf. Ze is ook actief als sier­aadon­twer­per. Helen Frik kreeg haar oplei­d­ing aan de Brighton Poly­tech­nic in Brighton en studeerde aanslui­tend aan Ate­liers ’63 in Haar­lem. Sinds 1985 is zij docent beeld­houwkunst aan de Acad­e­mie voor Kunst en Indus­trie in Enschede.
De kun­stenares, die sinds 1983 in Ams­ter­dam woont en werkt, ontv­ing in 1996 de Jeanne Oost­ing Prijs voor haar aquarelleerkunst en in 2001 de Sand­berg­prijs van het Ams­ter­damse Kunstenfonds.

Info: oa Wikipedia en Sticht­ing Dodenakkers


Joomla tem­plates by a4joomla