Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

“Tussen de rails”
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Nog een kunst­werk waar geen plaats meer voor was: “Tussen de rails”. Het is in 1984 geplaatst op het toen­ma­lige Sta­tion­splein en was ont­wor­pen door kun­ste­naar Hans Koet­sier (19311991).
Het is van beton, acht meter hoog, 2,8 meter breed, een meter diep en 30.000 kilo zwaar. Een krachtige, onverzettelijke vorm, in een rode kleur.
Waarom niet blauw? was meteen de vraag. Dat leek een meer passende kleur voor de rails. Boven­dien blad­derde de verf er snel af. Het beeld werd ook veelvuldig als fiet­sen­stan­daard gebruikt.

tussen de rails1 tussen de rails2


Het werd in 2007 wegge­haald bij het sta­tion omdat het stadsvernieuwings­plan Inver­dan van start ging. Ruim tien jaar heeft het in de opslag gele­gen.
Op 12 april 2019 is het terugge­plaatst en wel op een nieuwe plek aan de Provin­cialeweg 302 in Zaan­dam. Vlak­bij bedri­jfsverza­mel­ge­bouw De Bark (voor­ma­lig school­ge­bouw) van De Bedri­jvige Bij. Het beeld past er goed omdat daar de Hoornse lijn en de lijn richt­ing Alk­maar bij elkaar komen.

Johannes (Hans) Koet­sier (Utrecht, 12 juni 1930 – Ams­ter­dam, 30 augus­tus 1991) was een Ned­er­lands con­ceptueel kun­ste­naar die tot de Fluxus-​beweging wordt gerek­end. Hij begon in de reclame, ging later schilderen en pub­liceerde in 1976 de dicht­bun­del „Ik lijd ver­schrikke­lijk”.
Koet­sier werd bek­end door spraak­mak­ende plan­nen. Zo stelde hij voor om in Leeuwar­den een natu­urste­nen beeld van een kievit­sei te plaat­sen, anticiperend op een toekom­stig ver­bod op het rapen van kievit­seieren. Ook opperde Koet­sier het instellen van een nationale feestdag, de Dag van de Inspi­ratie, op tweede pinks­ter­dag 1980.
Hij over­leed op 61-​jarige leeftijd en werd begraven op Zorgvlied in Ams­ter­dam, waar hij al in 1982 zijn graf­s­teen had laten plaat­sen.

Con­ceptuele kunst (con­cep­tual art) is een kun­stvorm waar­bij het idee ofwel het con­cept belan­grijker is dan esthetis­che of materiaal-​technische afwegingen.


Joomla tem­plates by a4joomla