Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Opgek­napte ont­moet­ingstafel
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Enige tijd gele­den besteedde de Zuid­kan­ter aan­dacht aan het kunst­werk The Com­mu­nity Table; een kunst­werk bij buurthuis de Poe­len­burcht. Het kunst­werk werd in 1989 gemaakt door de vooraanstaande Amerikaanse kun­ste­naar Den­nis Adams in opdracht van SKOR (Sticht­ing Kunst in Open­bare Ruimte Ams­ter­dam) en de Gemeente Zaanstad. Het kunst­werk moest ook dienen als ont­moet­ingsplek: een pick­nick­tafel met veer­tien stoe­len, waar­van zeven stoe­len aan het einde een paneel (licht­bak) had­den. De tafel zag er onder­tussen armoedig uit. De glazen platen met daarin foto’s van gebouwen in de wijk waren beschadigd. Miss­chien dat de tafel nog werd gebruikt als ontmoetingsplek.

communitytable1


Willem Kwast, beheerder van het buurthuis staat het van terz­i­jde aan te zien. Hij is voort­durend bezig met het opknap­pen van de omgev­ing van het buurthuis. Zo zijn er groen­ten­tu­in­t­jes aan­gelegd en perken met bloeiende planten. Het ver­waar­loosde kunst­werk was hem een doorn in het oog. Dus wie uitein­delijk de aanzet heeft gegeven voor de ren­o­vatie?

communitytable2De opdracht om ook nieuwe foto’s te maken werd gegeven door de Gemeente Zaanstad aan een groepje jon­geren uit Poe­len­burg. Dit onder begelei­d­ing van fotograaf en video­maker Lars Beze­mer en FluXus.
Opval­lend is dat de jon­geren zelf niet aan­wezig zijn bij de pre­sen­tatie. Ze zijn te druk onder andere met studie en voet­bal­train­ing. En dat beaamt Lars Beze­mer ook. Het was daarom soms een uitdag­ing om de jon­geren bij elkaar te kri­j­gen. Twee namen wor­den genoemd: Fatima en Feta. Ook Flynt Prins heeft meegew­erkt. Hij maakt deel uit van het FluXus Pro­duc­ti­eteam dat bestaat uit getal­en­teerde cre­atieve jon­geren van 14 t/​m 21 jaar die samen met pro­fes­sion­als opdrachten vervullen. Hij kende Poe­len­burg niet omdat hij uit Wormer komt maar hij heeft de wijk nu van bin­nenuit leren ken­nen.

Lars Beze­mer vertelt hoe hij met de jon­geren zon­der ervar­ing met drie camera’s de wijk in ging. Daarom had het project ook nog een edu­catief karak­ter. De jon­geren hebben ook ken­nis opgedaan over belicht­ing en com­posi­tie. Ze kozen de plekken uit om te fotograferen die zij tre­f­fend von­den voor Poe­len­burg. Er zijn hon­der­den foto’s gemaakt waar er uitein­delijk veer­tien zijn uit­gekozen. Ze zijn op groot for­maat afge­drukt en aange­bracht in het kunst­werk. Zo is er een foto gemaakt vanaf een flat, die een mooi overzicht geeft van de hele wijk met zijn omgev­ing tot aan Oost­zaan en Ams­ter­dam. Verder ska­tende jon­geren, bloeiende bomen, een gelu­idss­cherm langs de snel­weg, een auto met een Turkse vlag, een­den en een mooie doork­ijk bij de the­ma­tu­inen. Een ver­rassende foto is die van een mod­el­bootje varend in de sloot. Een van de fotografen ont­dekte de buur­man met zijn hobby.

Er was niet veel om te onthullen voor wethouder Wes­sel Bre­unesse die de eer had. Het kunst­werk stond al te glim­men. Als porte­feuille­houder van Cul­tuur en Open­bare werken is hij zeer tevre­den met het kunst­werk zoals het er nu uitziet. Het is nu meer van de buurt dan het met de oude foto’s van gebouwen was. Het kan zeker weer een ont­moet­ingsplek voor bewon­ers wor­den om met elkaar in gesprek te gaan.


Joomla tem­plates by a4joomla