Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Over bruggen­bouw­ers gesproken!

( …Deel je brood en het smaakt beter…)

Van onze redac­tie: Chan­nie Hutchinson

ariebooman77carlabooman77

Er is al heel veel geschreven over Arie Booman „De Bruggen­bouwer” en zijn „Sticht­ing Hul­pactie Polen”, maar het bli­jft zo’n mooi ver­haal dat ik ook een stuk aan hem wil wij­den. Arie en zijn vrouw Carla komen uit en wonen nog steeds een deel van het jaar in Zaan­dam. Vanaf april tot novem­ber vertrekken zij naar Zelow in Polen. Hoe zij in Polen terecht zijn gekomen begon in 1981 met een uitzend­ing van het tv pro­gramma van Henk v.d. Mei­j­den „TV Privé”. Daarin vertelden vijf Poolse vrouwen over de erbarmelijke sit­u­atie in Polen.

Arie en zijn vrouw Carla wer­den zo ger­aakt door hun ver­halen dat ze meteen in actie kwa­men. Arie was ler­aar op de Mavo Zuid in Zaan­dam (nu Pascal-​Zuid) en organ­iseerde daar een inza­mel­ing van hulp­goed­eren en regelde trans­port om die naar Poz­nan (Cen­traal Polen) te ver­vo­eren, waar hij con­tact had gelegd met de kerke­lijke gemeen­schap. Dat was zo’n suc­ces dat, nadat alles door de PTT werd wegge­bracht, er nog een klaslokaal met 1500 kg. lev­ens­mid­de­len overbleef. Arie besloot om zelf dan maar die overge­bleven goed­eren te gaan bren­gen. En wat hij daar alle­maal zag maakte zo’n grote indruk op Arie, dat het niet bij die ene keer bleef. Het was het begin van nog vele inza­melin­gen en trans­porten naar Polen en jaren­lange struc­turele hulp. Eerst alleen naar Poz­nan maar via de kerke­lijke con­tacten onder­ling brei­dde het zich uit naar Warschau en de regio van Zelow

Vluchten kon bijna niet meer ….
Die eerste keer in 1981 werd uit­gerek­end de zater­dag dat hij er was de staat van beleg uit­geroepen door toen­ma­lige pres­i­dent Jaruzel­ski en alle buiten­lan­ders moesten bin­nen zes uur Polen ver­laten. Het sneeuwde en rond de grote ste­den reden tanks, heel dreigend alle­maal. Onder­weg naar de grens werd Arie meerdere keren aange­houden door wan­hopige mensen om alsje­blieft hulp in te roepen of berichten door te geven. Bij de grens was er nog een voer­tuig met een Pools gezin dat nog snel probeerde weg te komen, maar ondanks smeken en soe­bat­ten mochten het echt­paar en een baby het land niet ver­laten, alleen de buiten­lan­ders. Arie was een van de laat­sten die de grens over­staken, hij beschreef dat hij achter zich let­ter­lijk de lichten zag doven.

De zaak ging rollen
Terug in Ned­er­land op maandag moest hij meteen door naar zijn werk op school, geen moment om even bij te komen. De exa­m­en­klas wachtte. Toen hij aankwam wachtte de pers op hem met heel veel vra­gen over zijn avon­tuur. Arie was zo aanges­la­gen door wat hij had meege­maakt in Polen, maar moest meteen zijn ver­haal doen. Arie’s ver­haal raakte veel mensen, die geld stort­ten en nog meer goed­eren doneer­den, waar­door hij dus weer heen en weer naar Polen ging. De trans­porten kon­den veelvuldig plaatsvin­den met grote vracht­wa­gens. Gratis ter beschikking gesteld door onderne­min­gen uit de regio als Trans­portbedrijf Veld­huizen, Beets, Schave­maker, Mer­cedes etc. Ook zijn zij heel veel dank ver­schuldigd aan de chauf­feurs, die hun vakantieda­gen opna­men om te kun­nen rij­den. En weer en weer, wel tien jaar lang bleef hij gaan, want tij­dens elk bezoek zag en hoorde hij weer waar het aan ont­brak en terug in Ned­er­land ging hij dan op zoek naar de nodige spullen. Zo heeft hij hele scholen, zieken­huizen, kerke­lijke gebouwen, gaarkeukens, de Sociale Dienst, het Rode Kruis, een tan­dart­sen­prak­tijk en bejaar­den­te­huizen ingericht met zijn in 1984 opgerichte Sticht­ing Hul­pactie Polen.

De douane was nooit je vriend …..
In de begin­tijd dat Arie steeds naar Polen reed, waren de gren­zen nog ges­loten en moest hij wel zes gren­sposten passeren. Stapels doc­u­menten waren iedere keer nodig om de posten te passeren . Soms moesten ter plekke nog spe­ciale for­mulieren wor­den inge­vuld, mid­den in de nacht, soms bij 10 graden onder nul, ter­wijl zijn bevroren vingers de pen niet kon­den vasthouden, de ijsk­oude wind door de per­rons waaide en andere chauf­feurs soms hielpen met for­mulieren invullen, omdat de tekst in het Rus­sisch stond. Het toeschree­uwen, de hon­den in je cab­ine, het van hot naar haar ges­tu­urd wor­den, het ein­de­loze lange wachten zon­der reden, het stro op de ste­nen voor de loket­ten, anders vroren je schoe­nen vast, het omkopen met koffie, tabak, nylons, de con­troles van de lad­ing, waar­voor eerst de bei­jsde touwen en dekzeilen los moesten, hoe dan vijf of zes man in de wagen over je zo met zorg ver­pakte goed­eren heen kne­ter­den. Er was veel cor­rup­tie in die tijd. De Poolse douaniers hebben hem vaak uren laten wachten zon­der reden op te geven en ze hebben ook goed­eren in beslag genomen of beschadigd. Zoals een keer 2000 kg waspoeder, waar­van de ver­pakking stuk gesne­den werd en de hele boel eruit viel en onbruik­baar werd. Of een keer dat er een papier tekort was op onder andere scholen en Arie ander­halve dag is vast­gezet omdat de douaniers van mening waren dat de verza­melde vracht­lad­ing papier die hij ver­vo­erde vast bedoeld was voor een onder­grondse krant van de vak­bond. Ze gin­gen ervan uit dat hij dan ook een drukpers het land in wilde smokke­len en die zochten ze tussen alle spullen. Een drukpers von­den ze natu­urlijk niet en het papier namen ze in beslag en de keren daarna dat Arie de gren­spost passeerde zag hij de hoogte van de enorme stapel papier slinken, ze gebruik­ten het dus zelf. Vaak moest hij ook wat goed­eren of etenswaren weggeven om andere goed­eren verder te mogen ver­vo­eren, maar Arie liet zich niet uit het veld slaan en bleef zijn missie vervolgen.

Medew­erk­ing alom
Hij heeft ook heel veel geluk gehad, op bepaalde momenten dat iets dreigde te mis­lukken gebeurde er altijd weer een won­der waar­door alles op zijn plek viel. Zoals een keer dat Arie meel moest bren­gen en nog 1000 euro tekort kwam voor het ver­voer en een gulle mevrouw juist dat bedrag doneerde aan de sticht­ing en het trans­port dus door kon gaan. Arie is ook een man met zo’n vlotte babbel dat hij alles voor elkaar kri­jgt voor zijn goede doel. Hij had een keer bestek nodig voor een bejaar­den­te­huis en vond het bestek in de kringloop­winkel nog te duur, aangezien hij er heel veel van nodig had. Toen hij de lei­d­inggevende mevrouw uitlegde waar­voor het nodig was mocht hij emmers vol bestek pakken. Zo heeft Arie met de jaren een groot netwerk van vri­jwilligers en con­tacten opge­bouwd dat hij allang niet meer zelf met een aan­hanger op pad hoeft, maar er wel voor zorgt dat de hulp­stroom con­se­quent blijft.

Leven in twee vader­lan­den….
Arie en zijn vrouw Carla beschouwen Polen inmid­dels als hun tweede thuis, of miss­chien nog wel meer thuis dan Ned­er­land nu. Ze bezit­ten ook een stuk grond in Zelow, waar hun huis op gebouwd is, aan hen gegeven in 1990 als dank voor al hun inzet en hulp. Wat uiterst onge­bruike­lijk is om als buiten­lan­der een stuk land te kri­j­gen. Dat ging via toestem­ming van het par­lement met aan­bevel­ings­brieven van gere­specteerde Poolse mensen zoals de Burge­meester en Com­mis­saris van de poli­tie. Ze zijn ook ere­burg­ers en hebben oorkon­des en medailles mogen ont­van­gen voor hun werk. Daar doet Arie het alle­maal niet voor, al is de waarder­ing fijn, maar Arie is een man van God met een heel groot hart die zich inzet voor zijn mede­mens. Al is hij nu wat ouder (75), rust hij nog niet. Elk jaar verkopen hij en Carla prachtige glazen en kristallen kerst– en paas­dec­o­raties uit Poolse ate­liers hier in Ned­er­land om de hulp en trans­porten van hun sticht­ing te financieren. Ze onder­s­te­unen het bejaar­den­te­huis en de kleuter­school, ver­zor­gen babyuitzetten voor gezin­nen, helpen bij het ver­schi­j­nen van het kerk­blad, zoveel doen ze nog. Arie heeft nu zelfs hulpvra­gen uit Rus­land en is al in Wit-​Rusland geweest.

Over “Eurokinderen” (Arie vertelt:)
Hij is miss­chien drie jaar en stapt par­mantig, met opge­heven arm­p­jes en een glun­derende lach op mij toe….. Een handje sluit zich om mijn pink…. Als ik omlaag kijk , stralen een paar grote blauwe ogen mij toe… Langzaam word ik meegetrokken naar zijn kamer… Er staan vier bed­jes. Hij laat zien waar hij zelf slaapt…. De kast wordt open gedaan. En daar is de derde plank „zijn plank”… Hij is leeg op een kleine beer na….wat naar achteren, in de rechter­hoek. Daar staat zijn nachtvriendje…. zijn toev­er­laat. Verder niets… het is zijn enige bezit…. Een paar maan­den later stop­pen we opnieuw voor de ingang van het tehuis met een bus vol speel­goed. Dezelfde kinderen hup­pe­len ons weer blij tege­moet…. Pappa en mamma werken in het Westen om Euro’s te ver­di­enen. Als ze terug gaan zijn ze hun baan kwijt. In Polen is geen goed­be­taald werk. Dus de kinderen bij opa en oma. Maar ook zij kun­nen dat niet meer vol­houden. Dan maar in het tehuis. Alles van­wege de Euro’s…………Maar de beer kri­jgt gezelschap…

Medisch sociale zorg ….
Wat betreft het tehuis voor jong lichamelijk en vaak ver­standelijk gehand­i­capten hebben we het toe­gang­shek vernieuwd, het tuin­meu­bi­lair aangepast en vernieuwd eve­nals de bestrat­ing ron­dom het huis. Zodoende is er een ruime bar­be­cue­plek met appa­ratuur gekomen. Alles mogelijk gemaakt dank zij de opbrengst van de ker­st­markt in de West­z­i­jderk­erk eerverleden jaar. Graag willen we nog in wensen voorzien van grote tuin­para­sols (Poolse zomers zijn erg warm), een vol­ley­bal­net en wat ballen Ook verf voor de buitenkant is noodza­ke­lijk om het geheel nu een fraaier aanzien te geven. Gewoon witte muurverf, voor buiten. Het geld daar­voor in onze kleine sticht­ing is lang niet genoeg. Het tehuis mid­den in het stadje biedt onder­dak voor de kinderen omdat de oud­ers door gebrek aan de ben­odigde ruimte en finan­ciële mogelijkhe­den niet kun­nen vol­doen aan de ben­odigde steun. Ook al van­wege noodza­ke­lijke onder­s­te­un­ing in de gezond­hei­d­szorg. Zoals een klein zieken­huis en de plaat­selijke klin­iek. In dit kader hebben we al een aan­tal jaren een scoot­mo­biel­pro­ject ter plaatse. Al 15 stuks rij­den er in de regio rond. Veel zaken kri­j­gen we hier­voor gratis, maar dan zijn er weer de kosten van het trans­port zoals de diesel. Heen en terug toch 2400 km. Het poli­tiebu­reau heeft ander mooi meu­bi­lair gekre­gen. Heeft geen printer en min­i­maal papier. We zijn bezig met een poli­tie com­man­dan­ten uitwissel­ing met Berlijn. Alles loopt maar aan Poolse zijde is er nu even geen geld beschik­baar! Voor alles is er een door de gemeente goed door­tim­merde aan­vraag naar Brus­sel nodig. Om geld. Maar de infra­struc­tuur heeft steeds voorrang.

Van ouden van dagen
Dan zijn er ook de twee tehuizen (of zorg­cen­tra zoals u wilt). Een voor alleen­staande bejaar­den en een voor vol­wassen gehand­i­capten. Vroeger een alco­holver­slaaf­den opvang. Ongeveer hon­derd per­so­nen per tehuis. De activiteit­e­nafdelin­gen zijn zeer belan­grijk en de pro­ducten opmerke­lijk kun­stzin­nig. De lei­d­inggeven­den zijn erg ent­hou­si­ast. Een van de tehuizen is voor intern wonen. De ander voor dag­be­han­delin­gen. De fam­i­lies kijken niet erg naar de mensen om. Dus ook hier onder­s­te­unen we wat we kun­nen. Zelfs pos­toe­len, kled­ing en bed­den­goed gaat er heen. Ook al vele jaren.

Een noodoproep uit Rus­land
Sinds enige tijd is er de drin­gende roep uit Rus­land, uit St. Peters­burg. Er is daar een groep nabestaan­den van het beruchte beleg van Leningrad. Zij leven op de zijlijn van de Rus­sis­che samen­lev­ing. Zij wor­den verte­gen­wo­ordigd door een kleine Sticht­ing. Zij zochten met ons con­tact via via. Vooral para­medisch mate­ri­aal gaat erheen zoals rol­la­tors, rol­stoe­len, dekens, looprekken en krukken. Twee grote pal­lets zijn er al heen. Met de dekens en het incon­ti­nen­tie­ma­te­ri­aal zijn er veel prob­le­men met de douane. Miss­chien nu een poli­tiek item? De stapels doc­u­menten en hoeveel­heid stem­pels zijn enorm.

Met schroom ….
ariebooman3U zult begrepen hebben, dat geld de smeerolie van onze activiteiten is. Al 35 jaar lang. Soms wor­den we blij ver­rast door anon­ieme gev­ers. Wij willen graag nog een aan­tal zaken afmaken of con­tin­ueren tot het bek­ende “eigen-​benen” ver­haal. Auto’s rij­den ook niet op water, maar: Zor­gen moet je doen! En niet maken! Wij willen u graag op de hoogte houden. We willen u graag meer vertellen over die andere cul­tuur en tra­di­ties in Polen, waar u heel ver­baasd over zult zijn.

We willen er dit jaar nog een bus vol medisch mate­ri­aal heen bren­gen. Er wordt met smart op gewacht. Het hangt af van de sneeuw­val en tem­per­atuur. Wij willen uw begrip vra­gen na het boven­staande voor de benarde finan­ciële posi­tie van onze kleine sticht­ing en u juist in deze tijd om uw steen­tje als bij­drage vra­gen.
Het banknum­mer is: Sticht­ing Hul­pactie Polen en Oost-​Europa NL18ABNA0897253922.
Wij danken u zeer en zeggen: Tot een vol­gende keer!

Arie Booman,
Tel. 075 6175 084.

Joomla tem­plates by a4joomla