Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Shen van Dijk

Van de redac­tie: Bar­bara Smith

shen00

Poëzie in beweg­ing. Dynamisch en gedis­ci­plineerd. Dat is Shen van Dijk in actie. Deze jonge Wormerveerder wordt vaker beloond met medailles en behaalde presta­ties. Een natu­ur­tal­ent. Ons eigen Kung Fu Kid hier in de Zaanstreek? Mogelijk, maar Shen heeft meer in petto.

shen1Als exa­m­en­jaar Havo– stu­dent is hij nu al bezig met keuzes maken voor zijn toekomst. Hij heeft een breed pakket van alfa en bèta vakken. Talen, man­age­ment, wiskunde en fys­ica o.a. Eerst moet hij door de ein­dex­a­m­ens en daarna hoopt hij Avi­a­tion te stud­eren, met oog op een baan als luchtver­keer­slei­der. Dat vereist mul­ti­task­ing en stress­bestendigheid. Er zijn strenge toet­sen voor. Veeleisend werk. Vlieg­tu­ig­pas­sagiers veilig naar hun bestem­ming sturen of weer op de grond zetten. Daar denken de meesten van ons reizigers niet aan ter­wijl wij zit­tend met riemen vast, aan onze vakantie of thuiskomst denken. Dank aan de mensen die dat willen doen. Die dat soort stressvolle banen willen en aan kun­nen. De men­tal­iteit dat hij door Kung Fu leert en beheert zou Shen hier­bij kun­nen steunen.

Met de pop­u­lar­iteit van Kung Fu movies, door Bruce Lee en Jackie Chan, weten de meesten onder ons er iets over.

shen2Maar Kung Fu (offi­ciële naam is Wushu) wordt een lev­enswi­jze. Het is niet alleen een fysieke oefen­ing of een manier van vechten. De let­ter­lijke beteke­nis van Kung Fu is “hard werken” en “veel tijd en energie spenderen” om te komen tot vaardighe­den. Naast de fysieke train­ing gaat het ook om het leren van gedragscodes (Wude/​Moduk) zoals bijvoor­beeld respect, eer, loy­aliteit, eerlijk etc. Deze zijn min­stens zo belan­grijk en samen vor­men ze de alge­hele Kung Fu/​Wushu. In het Chi­nees is Kung Fu meer te begri­jpen als term voor het leer­pro­ces van presta­tie na veel moeite. Het leer­pro­ces is oneindig. In de afgelopen circa 2000 jaar zijn tra­di­ties en ver­schil­lende vor­men ontwikkeld. Er zijn natu­urlijk ook overeenkom­sten. Maar ook als men een hon­derd jaar Kung Fu zou beoe­fe­nen, zou er altijd een ver­fi­jn­punt of leer­mo­ment blijken. Maar dat is dan niet te zeggen dat men er niet in kan uitblinken.

shen3En daar­bij komt dis­ci­pline kijken. Want om goed te zijn moet men oefe­nen. Oefen­ing baart kunst is een oud­er­wets gezegde. Een jeugdige van de 00’s, die naast zijn school­w­erk, niet­temin alle heden­daagse sociale aflei­din­gen, (wel een lieve vriendin), met plezier ten­min­ste vier keer per week voor zijn sport traint, kri­jgt mijn respect. Dat hij daar­naast ook drie keer per week, met groepen jonge kinderen werkt hoort bij zijn train­ing. Door te kijken naar hun gedrag oftewel fout­jes te cor­rigeren, en om de indi­vidu­ele beweg­in­gen uit te kun­nen leggen moet hij er zelf een goed begrip van hebben. Leren van anderen en anderen helpen met leren is een bas­is­filosofie in de Kung Fu tra­di­tie. Te zien als een fam­i­lie. Bijvoor­beeld, de leer– meester is Sifu en zijn meester dan Sikong, oftewel een soort vader/​groot­vader relatie. Je mede– Kung Fu cluble­den beschouwt men dan als broers van je. De betr­e­f­fende club waar men Kung Fu uitoe­fent bepaalt de struc­tuur van de familie.

shen4

Groeps­foto

De fam­i­liestruc­tuur
Fam­i­lievoorkeuren zijn ook een belan­grijk mid­del om het iden­ti­fi­ceren van een Chi­nees vechtkunst– sys­teem. Som­mige sti­jlen zijn genoemd naar de oprichter. Deze kan beschreven wor­den als ‚inter­nal styles’ (focus op geest en adem­ing) of ‚exter­nal styles’, waar kracht en agiliteit de focus innemen. Maar het eind­doel, na veel oefe­nen, is om te leren het hele lichaam te betrekken bij elke beweg­ing, ontspan­nen te bli­jven, met diepe, gecon­troleerde ademhal­ing. En de beweg­in­gen van het lichaam en de ademhal­ing te coördineren nauwkeurig vol­gens de dic­taten van de vor­men, met behoud van de per­fecte bal­ans. Externe train­ing omvat de han­den, de ogen, het lichaam en houdin­gen. Interne train­ing omvat het hart, de geest, de ademhal­ing en sterkte. Samen vor­men beide sti­jlen de train­ing, want Kung Fu is een samen­werk­ing van lichaam en geest waar­bij bewust ademhal­ing gebruikt kan wor­den om kracht bij te zetten in dynamis­che beweg­in­gen. Train­ing bestaat uit de vol­gende com­po­nen­ten: basics, vor­men, appli­caties en wapens. Ver­schil­lende sti­jlen plaat­sen wis­se­lende nadruk op elk onderdeel.

The Basics
zijn een essen­tieel onderdeel van elke mar­tiale train­ing. Basics zijn meestal opge­bouwd uit rudi­men­taire tech­niek en con­di­tieoe­fenin­gen. Basis­train­ing kan een­voudige beweg­in­gen die her­haaldelijk wor­den uit­gevo­erd bevat­ten; andere voor­beelden van de basics zijn stretch­ing, med­i­tatie, het slaan, gooien, of sprin­gen. Zon­der sterke en soe­pele spieren, het beheer van Qi of adem, en de juiste lichaamshoud­ing, is het onmo­gelijk voor een stu­dent om vooruit­gang te boeken.

shen6Wapens
Er wordt ook gebruik gemaakt van het brede arse­naal Chi­nese wapens. Wapen­train­ing is over het alge­meen nadat de stu­dent bek­end is met de basis, vor­men en toepassin­gen. De basis­the­o­rie voor wapen­train­ing is het wapen als ver­lengstuk van het lichaam te zien. Het pro­ces van wapen­train­ing ver­loopt met vor­men, vor­men met part­ners en toepassingen.

Toepassin­gen
‚Spar­ring’ simuleert gevechtssi­t­u­aties ter­wijl begrip van de regels de kans op let­sel ver­min­dert en waarin elke stu­dent een voorgeschreven reeks van gevecht­stech­nieken kent en uit­probeert met een tegen­stander. Deze tegen­stander neemt een passieve houd­ing aan om de vloeiende uitvo­er­ing van een beweg­ing niet te hinderen.

Beo­ordelin­gen
Er is geen cen­trale autoriteit die de struc­tuur en de eisen voor Kung Fu rang regeert. In plaats daar­van, indi­vidu­ele Kung Fu scholen, organ­isaties of ler­aren beslis­sen voor de stu­den­ten in hun programma’s. shen7

The school Xi Yin
The web­site www​.kung​fuxinyi​.com, de school waar Shen traint zit boorde­vol infor­matie, niet alleen lesti­j­den en tarieven maar ook een korte geschiede­nis van de stijl en uit­leg van de Sifu, Song-​Hieng Hau. Hij is blij met de pro­gressie van zijn jonge stu­den­ten. Dat ze echt presta­ties lev­eren is te zien met alle behaalde medailles tij­dens de recente Fed­er­atie Cup 2016, waar Shen als Beste All-​round met drie gouden medailles erbij. Zie de Zaanse Sportkrant (28112016) of XinYi web­site voor meer details.

Met de tijd wil Shen ook instruc­teur wor­den. Maar helaas is sportler­aar alleen niet vol­doende om van te kun­nen leven. Kruimelt­jes ver­di­enen ter­wijl ze toegewijd zijn aan wat ze doen. Daarom is de oplei­d­ing luchtver­keer nodig. Maar miss­chien zijn er mensen hier in de Zaanstreek, die het fijn zouden vin­den om de jeugd te ste­unen door spon­sor­ship. Die kun­nen dan direct con­tact opne­men met de sec­re­tari­aat van de school.

Ik was benieuwd naar zijn moti­vatie. Waar komt dat tal­ent van­daan? Het blijkt dat zijn vader ooit met vecht­sporten heeft meegedaan en zijn jon­gere broer voet­balt. Dus thuis is het niet een­z­i­jdig sporten. Shen is eerst met judo begonnen en haalde bru­ine band in no time, (hoog­ste niveau voor de jeugd). Ook kick­box­ing geprobeerd. Maar bij Kung Fu heeft hij zijn plek gevonden.

Toen ik hem vroeg of hij het gevoel van ‚presta­tie na veel moeite’ kon beschri­jven, hoe het voelt na lang oefe­nen, een vorm per­fect uit te voeren zei hij, „Bevredi­gend. In het begin moet ik attent op de passen zijn, proberen het voor­beeld van Sifu te imiteren, tot­dat ik het alleen kan uitvo­eren, en dan ver­fi­j­nen tot­dat het juist voelt en vloeit.” „Een beetje het­zelfde als leren fluiten?” was mijn vraag, „Door­gaan tot­dat je iets hoort, dan weet jij ten­min­ste dat het kan en dan bli­jven doen tot­dat men fout­loos een melodie met volle borst kan uit­bren­gen?”. „Zoi­ets,” gaf hij toe met een knik en een prachtige glimlach.

Joomla tem­plates by a4joomla