Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jacob Spaan­der

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Spaander0

Jacob Spaan­der ont­moette ik bij het Pen­nemes waar hij een dak­tuin aan het realis­eren is. Door die dak­tuin wilde ik wel wat meer weten over Jacob, van­daar een gesprekje.

Spaander1Hij is op een aan­tal fron­ten aktief, behalve met de dak­tuin heeft hij ook bemoeie­nis met een moes­tuin in het Rosar­i­umpark in Krom­me­nie, Plat­form aan de Zaan en met het Ecodorp dat wellicht in de toekomst in Zaanstad zal ontstaan. Daar­naast doet hij nog mee met een lan­delijk ini­ti­atief dat Tran­si­tion Town heet en als doel heeft ini­ti­atieven om aan een betere toekomst te werken, te onder­s­te­unen. Dan is hij ook nog schri­jver, sneldichter en verhalenverteller.

Foto: Jacob Spaander

Al jong had hij het idee dat er in de maatschap­pij din­gen niet klopten, ging zich er tegen verzetten, van school af, kraken. Op een zeker moment besefte hij dat je zo je energie ver­spilt en beter op een posi­tieve manier ergens aan kunt gaan werken. Met Tran­si­tion Town, vond hij gelijkgestem­den en daar is hij nu een flink aan­tal jaren inten­sief mee bezig. Er zijn zoveel mensen die voe­len dat er iets moet veran­deren en het is nu de kunst om al die mensen bij elkaar te bren­gen en hun energie niet ver­loren te laten gaan.

Bij al deze ini­ti­atieven is het uit­gangspunt een betere, meer har­monieuze samen­lev­ing. Hij is al een paar jaar bezig met het trekken van deze kar en soms is het wel eens moeil­ijk als je maar weinig vooruit­gang ziet, maar de laat­ste tijd lijkt er wel een omslag­punt te komen. Mensen zijn zich steeds meer bewust van de waarde van de natuur, dat er ver­ant­wo­ord gebouwd moet wor­den, dat we toch naar een ander soort samen­lev­ing moeten als we willen over­leven op de pla­neet aarde.

Mee­helpen Het is niet zijn bedoel­ing om alles zelf maar te doen, de omgev­ing van een project moet erbij betrokken wor­den. Met de moes­tuin in Krom­me­nie heeft hij er wel aan moeten trekken, maar er zijn nu toch een aan­tal mensen die de zaak in han­den nemen. Soms zelfs let­ter­lijk als er tegen de tijd dat er geoogst kon wor­den enkele groentes verd­we­nen waren.

Jacob heeft er een briefje bij geplaatst met het ver­zoek om in ruil voor de groentes ook te komen meew­erken in de moes­tuin. Wie weet helpt het. Het heeft geen zin mensen tegen de haren in te strijken, dat heeft hij wel geleerd intussen. Maar als je laat zien dat je het naar je zin hebt komen mensen langs, maken een praatje en komen de vol­gende keer meehelpen.

Tran­si­tiedeskundige Omdat Spaan­der al lang in de wereld van duurza­amheid en tran­si­tie meeloopt, vele con­tacten heeft en de nodige ken­nis heeft ver­gaard heeft hij nu een betaalde opdracht om het netwerk bin­nen de regio Zaanstad te onder­zoeken en bij elkaar te brengen.

Daar­naast doet hij onder­zoek naar wat de werk­wi­jze van archi­tect en denker Thomas Rau voor dit gebied zou kun­nen beteke­nen. Rau wordt inter­na­tion­aal geprezen om zijn nieuwe duurzame manier van bouwen. In april wordt daar een dag over gegeven en Spaan­der doet daar de voor­berei­d­ing voor namens de gemeente Zaanstad.

Spaander2Met het Ecodorp dat in de toekomst ergens in de Zaanstreek moet ontstaan is er enige beweg­ing te zien. Voor de gemeente Zaanstad onder­zoekt Jacob Spaan­der de mogelijkhe­den en probeert hij mensen bij elkaar te kri­j­gen die dezelfde doel­stelling hebben. Bij de gemeente is nu meer wel­wil­lend­heid dan in het verleden. Iedereen ziet wel dat er iets moet gebeuren. Maar een gemeente heeft met aller­lei regels te maken die niet altijd passen voor een nieuw ding als een Ecodorp.

Foto: Een schets van Jacob Spaan­der voor een huis.

Met het ontwerp van het toekom­stige dorp bemoeit de Oost­za­anse archi­tect Eva Stache zich. Zij is inmid­dels een veel­gevraagd archi­tect als het om duurzaam bouwen gaat. Ze is in Oost­zaan betrokken bij de plan­nen voor huizen op het voor­ma­lig Radio9-​terrein. Spaan­der hoopt dat de plan­nen nu meer gaan leven en dat er over niet al te lange tijd een Ecodorp in de Zaanstreek van de grond komt.

Joomla tem­plates by a4joomla