Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ton van der Horst

Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

TonvdHorst0

Wroe­tend in de mod­der van de Gouw achter het toen nieuwge­bouwde zieken­huis De Heel, heeft een jonge Ton van der Horst zijn passie gevon­den. Een klein houten bootje. En wervels. Heel veel wervels. Eerder op dat ter­rein stond een fab­riek voor het maken van lev­er­traano­lie. De Zaanstreek is rijk aan ver­bor­gen schat­ten. Schat­ten vin­den, dat boeide Ton wel.

Geboren en geto­gen in Zaan­dam beleefde Ton zijn eerste ken­nis­mak­ing met echte gevon­den schat­ten toen hij als duiker mee mocht werken aan een onder­wa­t­er­ar­che­ol­o­gisch onder­zoek naar het wrak van VOC-​schip ‚t Vliegend Hart. Die was in 1735 met alle hens in de buurt van Vlissin­gen op een zand­bank vast­gelopen en in korte tijd gezonken. Het schip was net onder­weg naar Azië en was dus meestal met bal­last geladen, maar het onder­zoek heeft ook veel gegevens opgeleverd over de con­struc­tie. Gebouwd voor de eeuwigheid. Vroeger wer­den din­gen heel degelijk gebouwd, daar­door gaan ze lang mee. Ook is het maar als scheep­swrak diep onder troe­bele wateren.

Meer daarover kunt u lezen in zijn pub­li­caties. Ton heeft een aan­tal boeken en artike­len geschreven. Vele van deze zijn opgenomen in de bib­lio­theek­col­lec­tie van het Scheep­vaart­mu­seum. Daar is hij in dienst. Als scheepsmodelrestaurateur.

TonvdHorst1

Het museum bezit zo’n kleine duizend exem­plaren scheepsmod­ellen, met een groot aan­tal opges­la­gen in depots. Van klein en fijn tot heel erg groot. De groot­ste neemt 4 m in beslag. Dat is een model van een con­tain­er­schip, maar er zijn ook vele mod­ellen van lijn­schepen, toen dat ontzettend pop­ulier was. De col­lec­tie is ontstaan en gegroeid niet alleen door aankoop maar ook door de vele schenkin­gen aan het museum. Hier­door is het soms moeil­ijk de gegevens achter de bouw van zulke mod­ellen te achter­halen. Ken­nis over hoe een model ver­vaardigd was, maakt restau­r­eren een stuk min­der ingewikkeld. Vaak bij een reparatie moet Ton research doen voor­dat hij kan begin­nen. Dan is de bib­lio­theek­col­lec­tie een bron van infor­matie. In ver­band met kwaliteitswaar­borg moet een restau­ratieop­dracht pre­cies zijn. Authen­tiek voor zo ver mogelijk. Ver­stand van mate­ri­alen en meth­o­den is een vereiste. Want deze objecten maken deel uit van ons cul­tureel erf­goed. Ned­er­land is een muse­um­land. Er wor­den objecten en kunst­werken ten­toongesteld en bewaard door heel ons land, en in bruik­leen ook ver daar buiten. Stad­sarche­olo­gen vin­den steeds meer bij grote bouww­erken. Zoals bij de recente bew­erkin­gen van de Zaanse Sluis.

Een schat hoeft niet alleen van edel­metaal, glaswerk, munten of sier­aden te zijn. Ken­nis van lev­ensstijl en con­struc­tie van objecten van toen lev­ert veel ken­nis op. Maar voor lez­ers die meteen hun spades willen pakken, weest gewaarschuwd, er zijn erg strenge regels omtrent het vin­den van schat­ten en oud­he­den. Dat wordt voor­namelijk door UNESCO gecon­troleerd en kan per land ver­schillen. Vond­sten dienen gemeld te wor­den met foto’s en feiten. Boven­dien vindt UNESCO bij vele vond­sten, dat die ‚in situ’ bewaard moeten bli­jven. Zoals het wrak van het VOC-​schip „de Ams­ter­dam”, dat aan de kust van Enge­land, vlak bij Hast­ings, ligt en is maar twee maal per jaar zicht­baar. Bij dit debat wor­den zaken als lands­gren­zen, beheer en behoud bekeken, want al zou het miljoe­nen kosten dit scheep­swrak te red­den, intussen wordt het langzaam maar zeker weggevreten door paal­wor­men. Op de web­site www​.voc​site​.nl is er veel over de organ­isatie en schepen van de VOC te lezen.

TonvdHorst2Andere strenge regels con­trol­eren het gebruik van mate­ri­alen. Ivoor bijvoor­beeld. Als ivoor op een scheepsmodel of object voorkomt, wordt het niet door nieuwe ver­van­gen. Dat is ver­bo­den van­wege mod­erne inter­na­tionale afspraken. Ton vond het een klein beetje jam­mer toen een keer een grote hoeveel­heid ille­gaal ivoor op Schiphol was gevon­den en het museum mag er geen stuk van kopen. Het moest alle­maal ver­brand wor­den. Dus dan moet dat kleine exem­plaar van een Indone­sisch bootje maar ten­toongesteld wor­den zon­der bew­erk­ing van het fraaie detail en afw­erkin­gen. Ton is wel tegen het doden van prachtige dieren, alleen om er een object van te maken. Mate­ri­alenken­nis alleen is niet vol­doende. Soms moet Ton zelf din­gen bedenken. Gelukkig is hij veelz­i­jdig met klussen. Zo wist hij een vries­droger te ver­vaardi­gen waarin natte oude planken weer bew­erk­baar wor­den. Helaas bestaat er geen oplei­d­ing voor zijn spe­cial­isatie met betrekking tot scheepsmod­ellen. Vakken­nis verd­wi­jnt. Oude ambachten komen bij zijn werkza­amhe­den regel­matig van pas. Denk bijvoor­beeld aan het priegel­w­erk dat het naaien van minizeilen vereist.

TonvdHorst3Voor de recente ren­o­vatie van het Scheep­vaart­mu­seum (20072011), was er in de kelder van het gebouw een werk­plaats ingericht met alles wat er nodig was om de restau­ratie van aller­lei objecten uit te voeren en ten toon te stellen. Vele van deze werkza­amhe­den zijn nu door het museum uitbesteed aan par­ti­c­ulieren. Bijvoor­beeld alle navigatie-​instrumenten wor­den tegen­wo­ordig onder­houden op deze manier. Het museum heeft daar­naast een aan­tal opslagde­pots voorzien van kli­maat­be­heers­ing om objecten veilig te stellen. Een daar­van is „Het Behouden Huis” dat op het ter­rein van defen­sie naast het museum is gele­gen. Dat is dat rare zil­v­eren gebouw waar­van het dak net boven de oude muur van het ter­rein ver­schi­jnt. Daarin is een werk­plaats voor Ton ingericht. Daar mag hij de hele dag knut­se­len, schaven en scheren, lij­men en ver­ven, aan zijn geliefde modellen.

TonvdHorst4

Foto depot­ge­bouw

Maar Ton doet meer dan spe­len met boot­jes. Zo heeft hij ooit een cadeauwinkel aan het Zuideinde in Zaan­dam gehad. Hij kan ook sier­aden repar­eren of creëren. Tegen­wo­ordig werkt hij ook mee aan berg­ing van met­alen en houten vond­sten. Oude kanon­nen, lijkkisten, noem maar op. Daar­bij houdt hij zich nog altijd bezig met het schri­jven van diverse pub­li­caties. Een lijst ervan is opgenomen aan de einde van dit artikel.

Soms denkt hij terug aan zijn tijd op de lagere school. Toen was Ton niet altijd de beste leer­ling, maar als de meester in de geschiedenisles zijn ver­haal begon te vertellen was Ton een en al aan­dacht. Die meester wist van alles, de glo­rieda­gen van het Rijk, oor­logen, het verzet, de lokale Zaanse geschiede­nis. En hij kon op zo’n boeiende manier vertellen waar­bij iedereen stil zat om niks te hoeven mis­sen. Door deze schoolmeester heeft Ton veel respect voor de geschiede­nis van schepen en molen­bouw in de Zaanstreek geleerd.

Voor Ton zijn wer­kethiek is en bli­jft, ‚geen klus te klein, geen uitdag­ing te groot’.

Pub­li­caties:

De Helse Machine van Ful­ton, A.J. van der Horst, in C.L. Pub­li­catie van 1985.

Speel­goed Hor­loges van Vlooien­burg, A.J. van der Horst, in Antiek No. 1 1985.

Wijn­f­lessen afkom­stig van een VOC schip’, A.J. van der Horst, in Antiek No. 10 1986.

Interim rap­porten 1984 en 1988, A. J. van der Horst, betr­e­f­fende het Vliegend Hart.

Met geen drooge oogen om te sien, A. J. van der Horst, Geschiede­nis van het VOC schip „T Vliegend Hart”. De Bataaf¬se Leeuw, 1991. ISBN 90 6707 272 9

Van VOC tot Werk­spoor, Opgravin­gen aan de Oost­en­burg­er­mid­den­straat: J. Baart, A, Lager­weij en W.Krook. Samen­werk­ing en advies van A.J. van der Horst voor het aardew­erk onderzoek.

Opge­do­ken pijpen uit T Vliegend Hart W. Krook, in De Pijpol­o­gis­che Kring, 9e jaar­gang No. 33. Advies en archief­ma­te­ri­aal van A.J. van der Horst.

Archae­o­log­i­cal Sur­vey Slufter­pro­jekt: Th. J Maar­leveld. Samen­werk­ing en advies voor con­ser­vatie, restau­ratie en rap­portage kleine objecten. 1989.

Wijn­f­lessen uit scheep­swrakken uit de zeven­tiende en achtiende eeuw’in Antiek, decem­ber 1991 26 jaar­gang no. 5 pag. 233252.

De schat van het Vliegend Hert, A. Pol Rijksmu­seum Het Konin­klijk Pen­ningk­abi­net. Adviseur betr­e­f­fende munten en hun ver­pakking mate­ri­aal van boven genoemd wrak. 1993. ISBN 9073882-​01-​X

Flasche, Bot­tle und Bouteille, Rainer Kosler. Adviseur betr­e­f­fende ver­pakkings­ma­te­ri­alen wijn­f­lessen. 1998 WKD Off­set­druck GmbH München

Davit­mod­ellen van Ane Pieter Schat, Artikel in Zeemagaz­ijn, uit­gave van de vereening­ing Ned­er­land­sch His­torisch Scheep­vaart Museum. Sep­tem­ber 1999 No. 3

Paint­ing and pre­serv­ing the ship in the 17th and 18th cen­turies, Artikel in The Inter­na­tional Jour­nal of Nau­ti­cal Archae¬ology. 2001

Nav­i­ga­tional Equip­ment from ’t Vliegend Hart, Willem F.J. Mörzer Bruyns en A.J. van der Horst. Artikel in The Inter­na­tional Jour­nal of Nau­ti­cal Archae­ol­ogy. 2006

Roem­loos ver­gaan. Com­pendium van ver­loren ver­gane scheep­swrakken. 15501800 A.J. van der Horst. De Bataaf­sche Leeuw 2011 ISBN 978 90 6707 658 6

Joomla tem­plates by a4joomla