Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Disco Happy Feet

Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

happyfeet0

Dansen. Gezel­ligheid. Veilig. Dat alles kan bij Disco Happy Feet, een laag­drem­pelig feest dat maan­delijks in wijk­cen­trum Dirk Prins plaatsvindt. Dit komt tot stand door een team vri­jwilligers onder lei­d­ing van Carla Matta.

Het is alle­maal begonnen in Buurthuis de Exster op het Sluis­pad in Zaandam-​Zuid, maar toen die dicht ging was Wijk­cen­trum Dirk Prins op de A.G. Ver­beek­straat een heel goede oploss­ing. Lokale buurvrouw Janny was er toen bij betrokken. Acht jaar lang was de Exster, de plek waar mensen met een rol­stoel of beperk­ing elkaar kon­den tre­f­fen en leren ken­nen. Rol­stoel limbo dansen hoorde tot de mogelijkhe­den toen. Maar helaas werd dat wegbezuinigd.

happyfeet1Door het team­work van een groep ent­hou­si­aste vri­jwilligers, wis­ten ze het weer op te bouwen. Met de mogelijkhe­den die wijk­cen­trum Dirk Prins bood, was de disco voor mensen met beperkin­gen her­boren. Tegen­wo­ordig is het Carla die de eind ver­ant­wo­ordelijkheid voor het coördineren van de vri­jwilligers op zich neemt en er voor zorgt dat de posters op tijd wor­den gemaakt, dat er voor­raad in de bar aan­wi­jzig is, en dat alles net­jes achter wordt gelaten. Zon­der haar team vri­jwilligers was het alle­maal niet mogelijk. Van vei­ligheid tot gezel­ligheid — alles moet geregeld wor­den. Carla is geboren in Zaan­dam vlak­bij de oude Albert Hei­jn­fab­riek aan de Oost­z­i­jde en zij zat op school de Gouw. Toen had­den ze nog zicht tot Oost­zaan, maar sinds­dien is Zaan­dam erg uit­ge­breid. Carla heeft begrip voor mensen met beperkin­gen, dus toen er een nieuwe lei­d­inggevende gezocht werd, had ze er gelijk ‚ja’ op gezegd. Ze staat altijd open naar de klanten toe. Haar team bestaat uit de vol­gende vaste vrijwilligers:

Michel en Mar­jolein zijn een vrolijk stel die vaker achter de bar staan. Michel is dan altijd vlot bezig en kan de kleine bedra­gen voor con­sump­ties goed onthouden. Door zijn relatie met Mar­jolein is hij hier­bij betrokken ger­aakt. Doorde­weeks woont hij in Den Haag maar voor het weekeind voelt hij zich als een echte Zaan­dammer. Hij vindt zijn taak bij de disco erg leuk en voor hem zorgt het voor ontspan­ning. Gewoon een plezierig avondje omringd door char­mante mensen. Vooral zijn lieve Mar­jolein. Ze helpt met de bar op orde te houden, afwassen waar nodig en bijsprin­gen als het even druk wordt. Mar­jolein woont in de buurt en zo is ze in aan­rak­ing gekomen met de activiteiten van disco Happy Feet.

Betty werkt ook achter de bar. In eerste instantie kwam ze gewoon om te dansen, maar bin­nen de kort­ste tijd vond ze het erg leuk om Michel en Mar­jolein bij te staan. Al is ze niet lang bij Happy Feet, ze woont haar hele leven in de buurt en als con­ciërge bij een school voor basison­der­wijs kent ze langza­mer­hand vele van de bewon­ers van Zaandam-​Zuid. Ook die met beperkingen.

happyfeet2Rob­bert is er al lange tijd mee bezig want hij hoorde bij de oor­spronke­lijke Exster disco. Hij zorgt voor de tech­nis­che aspecten zoals op– en afbouwen van gelu­id­sap­pa­ratuur, lichten installeren en het onder­houden van pc’s en alles wat dig­i­taal ver­loopt. Een ste­vige kerel, daarom dient hij tegelijk­er­tijd voor de vei­ligheid. Toe­val­lig is het zijn vader die nu als dj func­tion­eert, maar hij was door zijn moeder eerder betrokken ger­aakt. Door zijn lev­enser­varin­gen heeft hij begrip voor diver­siteit onder de mensen en heeft een goed inlevingsvermogen.

De pri­maire danseres wil liever anon­iem bli­jven. Ik geef haar de naam Vlin­der, want zo ziet ze er uit als ze over de vloer flad­dert, gas­ten uit hun stoe­len uitn­odi­gen om mee te dansen. Dat ze altijd in mooie en vrolijk gek­leurde kled­ing ver­schi­jnt draagt bij. Nie­mand kan haar weer­staan. Vlin­der vindt het fijn om ver­legen mensen te stim­uleren mee te doen zon­der te dwin­gen. Door haar mensenken­nis en per­soon­lijk hoge energie niveau te com­bineren is zij in staat alles te geven. Dat geeft vol­doen­ing. Door haar inzet voe­len de gas­ten relaxt en op hun gemak aange­spo­ord om mee te doen. Vooral bij de Polonaise.

happyfeet3

Maar bij dansen en sfeer creëren is de muziek van het groot­ste belang. En daar zorgt dj Will voor. Hij heeft langer als dj opge­tre­den bij diverse even­e­menten in de omgev­ing van de Zaanstreek. Bijvoor­beeld bij de jaar­lijkse Dam tot Dam loop. Will is geboren in Zaandam-​Zuid en als hij als vracht­wa­gen­chauf­feur niet ergens over de gren­zen van Europa heen was, dan was hij lekker thuis met zijn fam­i­lie en zijn muziek. Omdat hij vele jaren als dj optreedt heeft Will zijn favori­ete num­mers, vooral onder de Ned­er­landse popar­ti­esten maar dat houdt hem niet tegen om nieuwe media bij te houden en ken­nis te nemen met heden­daagse ster­ren als Justin Bieber en Gers Par­doel. De gas­ten van Disco Happy Feet zijn welkom om hun ver­zoeken duidelijk te maken door ze op te schri­jven en als hij die niet meteen in huis heeft, komt hij gauw genoeg achter een kopie via Spo­tify of You Tube. Hij staat altijd open voor sug­gesties. Zoals voor een zanger die zich een tijdje gele­den heeft aange­bo­den om te komen zin­gen. Dat is buur­man Henk. Zijn reper­toire houdt in voor­namelijk Ned­er­landse favori­eten als Rob de Nijs en André van Duin, maar Cliff Richard en Elvis horen ook tot zijn muzikale helden. Met zin­gen kan hij zijn gevoe­lens een plek geven en delen en dan alsnog leuk houden. Zo heeft hij vaker opge­tre­den bij bejaar­den­huizen waar hij zijn reper­toire dan aan­past. Henk is opge­groeid in de buurt en omdat hij er tegen­over woont hoorde hij op een avond de muziek, kwam een kijkje nemen, en heeft zichzelf spon­taan aange­bo­den en sinds­dien is zijn deel­name vaste prik gewor­den. Tot plezier van de gas­ten die niet hoeven te schromen om mee te zin­gen. Dan deelt hij gewoon zijn microfoon.

Van­wege gelu­idsover­last in een vrij gehorig gebouw zijn de open­ingsti­j­den van de disco aangepast van 19:30 tot 22:00. Er is par­keergele­gen­heid in de omgev­ing en toe­gang bij de voordeur voor aangepast open­baar ver­voer en gehand­i­capten­par­keer­plaat­sen. Helaas voor som­mige gas­ten die met bussen komen, zijn de chauf­feurs vaak te vroeg met het ophalen. Gegeven de korte duur van de avond zou het fijn zijn als daar meer reken­ing mee gehouden zou wor­den. Makke­lijk om te onthouden is dat dit soci­aal even­e­ment gebeurt op iedere laat­ste vri­jdag van de maand, het hele jaar door. Bij onverwachte medis­che prob­le­men is het Men­nis­ten­erf goed bereik­baar want dat is een ver­zorg­ing­ste­huis ver­want met het wijkcentrum.

happyfeet4Bij Disco Happy Feet vindt men geen blèrende muziek. Of over­volle zaal. Geen tè vrolijke dronken mensen al is er bier en wijn te koop. Het heeft meer de sfeer van een knus feest thuis, met mooie mei­den en jonge man­nen. Fam­i­lie en vrien­den zijn welkom. De mogelijkheid tot uit­brei­den bestaat.
De toe­gang­sprijs is een kleine donatie van € 2.50 p.p. Dat gaat naar het wijk­cen­trum om de kosten te dekken. Dus als u een avondje wil dansen en onbelem­merd geni­eten van rustige gezel­ligheid, Disco Happy Feet is een aanrader.

Joomla tem­plates by a4joomla