Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In memo­riam Ruud Pauw
Door: Dré Prijs

RuudPauw2Ruud Pauw is niet meer. Dit schokkende bericht bereikte ons vanocht­end via de Zaanse poli­tieke verenig­ing ROSA, waar hij 30 jaar lang de lei­dende man was en waar­voor hij 24 jaar in de Gemeen­ter­aad van Zaanstad zat.

Ik weet nog goed hoe we met PPR, PSP, EVP en CPN om de tafel zaten om te komen tot de opricht­ing van een Zaanstadse GroenLinks-​afdeling (begin jaren negentig). Een deel van de Zaanse PSP was mordi­cus tegen het opgaan in Groen­Links. Er was angst voor het weg­vallen van het eigen geluid in dat grotere geheel. De samen­werk­ing met de PPR ging nog, maar met de Evan­ge­lis­che Volkspar­tij en de CPN in een club, nee dat was te veel van het goede.

De mensen die afhaakte waren jonge cre­atieve activis­ten, die belang hechte aan het ste­vig laten doorklinken van de Rode Zaan. Het werd niet Groen­Links voor hun, maar de verenig­ing BIPS. Deze club zag zich als een horzel in de pels van de tra­di­tionele Zaanse poli­tiek. Buiten­par­lemen­taire acties, waar de cre­ativiteit van af spatte. Ik moet zeggen, dat ik wel eens jalo­ers was op hun vin­d­in­grijkheid vergeleken met de erg par­lemen­taire manier van werken van de Groen­Links frac­tie.

Ze had­den het wel goed gezien. De Rode Zaan verbleekte in de loop der jaren. Dat lei­dde in 1995 vol­gens mij tot het omzetten van BIPS naar ROSA. Kort af voor Rode Saen. Leden had­den hun wor­tels in milieu­v­erenigin­gen, de kraak– en vre­des­be­weg­ing en wilden het varken­tje Zaanstad eens nodig wassen. Een paar jaar later deed ROSA mee aan de raadsverkiezin­gen, sleepte een zetel bin­nen en Ruud Pauw kwam zo in de gemeen­ter­aad. Hij zou 24 jaar lang in de Raad bli­jven en zag zijn frac­tie gelei­delijk ook groeien naar nu zelfs vier zetels.

Wat ik bewon­der in Ruud, was de manier waarop hij poli­tiek bedreef. Hij dwong op een natu­urlijke wijze respect af. Niet alleen bin­nen de poli­tieke arena, maar absoluut ook daar buiten in de wijken en bij jour­nal­is­ten die het gemeen­telijke nieuws vol­gen. In die jaren kwa­men we elkaar regel­matig tegen. Nooit was het teveel voor hem om even voor de cam­era of micro­foon te komen om stand­pun­ten toe te lichten.
Als par­tij moet je niet eeuwig in de opposi­tie zit­ten, maar ook die bestu­urlijke kant verken­nen. Hoewel ik de stap van ROSA naar het col­lege aan­vanke­lijk niet goed begreep, gelet op de stand­pun­ten die moeil­ijk te verenigin­gen waren met andere coal­i­tiepar­ti­jen, heeft ROSA mijn wantrouwen volledig wegge­po­etst toen de vraag aan de orde kwam of de gemeente moest door­gaan met het Cul­tu­ur­clus­ter. Mijn gedachte was eerst dat ROSA in het col­lege het uit­gezette beleid niet zou blokkeren. Maar de frac­tie onder lei­d­ing van Ruud Pauw deed dat uitein­delijk toch. Het getu­igt van moed om principes, die zo cru­ci­aal zijn, overeind te houden tegen de druk van de coal­i­tie in. Daar­bij is het ongelooflijk knap dat de coal­i­tie op dit pijn­lijk dossier niet is ges­neu­veld. Kom er maar eens om, prin­cip­ieel zijn en flex­i­bel.

Ongelooflijk jam­mer dat Ruud de vol­gende fase van ROSA niet kan meemaken. Een fase zon­der hem in de frontlinie. Er staan voor de stad de komende jaren belan­grijke poli­tieke thema’s op de agenda. Hij heeft terecht ingezien dat er een capa­bele groep mensen staat die zijn werk zeker heel goed zal voort zetten. Want dat is wel duidelijk: dankzij de ongelooflijke inzet van Ruud is ROSA een bli­jfer­tje. Probeer dat maar eens te bereiken als lokale poli­tieke par­tij.
Maakte hij met elke glaze­nier­sklus Zaanstad weer een ‚stukkie mooier’. Met zijn over­li­j­den is de stad een ‚stukkie min­der mooi’ gewor­den.
Rust zacht Ruud. Sterkte Paula en fam­i­lie. Sterkte ROSA.

Ruud Pauw 29 juli 196014 april 2022
—-

Ruud Pauw ontv­ing op dins­dag 29 maart 2022, uit han­den van burge­meester Jan Ham­ming, de gemeen­telijke erepen­ning. Pauw neemt op die dag, na 24 jaar, afscheid van de Zaanse gemeenteraad.

Erepen­ning
De erepen­ning van de gemeente Zaanstad kan door het col­lege van B&W wor­den toegek­end aan per­so­nen, bedri­jven en instellin­gen die een uit­zon­der­lijke presta­tie hebben geleverd voor de gemeente Zaanstad.
De afgelopen jaren ontvin­gen onder andere Freek de Jonge, Sjo­erd Soeters en Piet van Nugteren een Zaanse erepenning.

Over Ruud Pauw
Ruud Pauw heeft in de 24 jaar dat hij raad­slid was, slechts twee maal een raadsver­gader­ing gemist. Hij was een zeer actief raad­slid. Naast frac­tievoorzit­ter en plaatsver­van­gend voorzit­ter van de raad was hij onder meer lid van de agen­da­com­missie, lid van de audit­com­missie, voorzit­ter van het raad­son­der­zoek Nauerna, voorzit­ter van het Zaanstad beraad en maakte onderdeel uit van de vertrouwen­scom­missies voor de benoem­ing van burge­meesters.
Ruud Pauw wordt daar­naast zeer gewaardeerd van­wege zijn rol als volksverte­gen­wo­ordi­ger. Vele Zaankan­ters ken­nen hem en weten hem te vin­den met vra­gen. Hij kent de stad goed en heeft een groot netwerk. Maar ook bin­nen de raad staat hij bek­end als een verbinder. Wan­neer het moet kan hij boven de par­ti­jen staan en dat wordt dan ook –van links tot rechts– geac­cepteerd. Hij brengt zodoende par­ti­jen tot elkaar.
Daar­naast is Ruud Pauw sinds jaar en dag een groot pleit­be­zorger voor alles wat met mon­u­menten en erf­goed te maken heeft. Hij was van grote waarde als aanspreekpunt (luis­terend oor) voor alle his­torische verenigin­gen in Zaanstad. Mede door Ruud Pauw werken de gemeente en his­torische verenigin­gen nu con­struc­tief samen. Verdere mijl­palen op het gebied van erf­goed zijn de Zaandijk­erk­erk en de Molen­schuur in Nauerna. Zon­der Ruud Pauw was de Zaandijk­erk­erk niet op een mon­u­menten­li­jst gekomen. Uitein­delijk is ook de Molen­schuur op de mon­u­menten­li­jst gekomen, opgek­napt en tot een parel van Zaanstad uit­ge­groeid. En ook op het Hem­brugter­rein heeft hij vele pan­den van de sloophamer weten te red­den, door ze op de (gemeen­telijke) mon­u­menten­li­jst geplaatst te krijgen.

Joomla tem­plates by a4joomla