Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De IJz­ervreter in Assendelft
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Woens­dag 25 jan­u­ari 2023 heeft David Bade de aftrap gegeven van het com­mu­nity art project IJz­ervreter in zijn tijdelijk ate­lier in een leegstaande winkel in de Kaaikhof in Assendelft.
David werkt er aan een beeld naar het thema ‚wapens en jon­geren’ waar­voor sch­root van ingeleverde wapens wordt gebruikt.
Het doel van het project is aan­dacht gener­eren voor wapen­prob­lematiek door samen­werk­ing met inwon­ers van jong tot oud. Het project is een ini­ti­atief van het Min­is­terie van Justi­tie en Vei­ligheid en de gemeente Zaanstad.
David Bade was eerder bij een dergelijk project betrokken. Zaanstad is uit­geloot door het Min­is­terie voor dit project en het was toe­val­lig dat hij ook in Zaandam(-Zuid) woont en werkt.
Het ate­lier is open. Bewon­ers zijn welkom om te kijken naar en mee te denken over het kunst­werk.
Op don­derdag– en vri­jdag­mid­dag is David aan­wezig in zijn ate­lier in de Kaaikhof.

IJzervreter1 IJzervreter2

Don­der­mid­dag bezochten we het ate­lier in de Kaaikhof. Er hangen grote vellen papier aan de wand waarop bezoek­ers ideeën voor het beeld hebben getek­end. David wil zich daar­door laten inspir­eren. De wijk­a­gent tek­ende een huis met een hart erin met als titel ‚Basis’, met andere woor­den: als dat in orde is hebben jon­geren waarschi­jn­lijk min­der behoefte verve­lendigheid en over­last te veroorza­ken. Of nog erger: geweld. Ook werd de Zaan getek­end en wer­den slo­gans opgeschreven. Met buurt­be­woon­ster Mery raken we meteen in gesprek over het onder­w­erp geweld en wat er tegen te doen. Want het is won­der­lijk dat juist in het winkel­cen­trum de Kaaikhof zoveel over­last is. In zo’n mooie ruime, groene wijk als Saen­delft is,
David maakt onder­tussen afspraken met scholen om jon­geren uit te nodi­gen in zijn ate­lier, om met ze te dis­cus­siëren en mee te laten denken over het beeld de IJz­ervreter. In de ruimte staat een enorme bak met het geshred­derde mate­ri­aal. Herken­baar zijn nog delen van gew­eren en messen. En dit zijn wapens geweest die vri­jwillig zijn ingeleverd.
Eind april zal het beeld klaar zijn. Het wordt een per­ma­nent kunst­werk wat wel ver­plaatst kan worden.

IJzervreter3

David Bade is een Ned­er­landse beeld­houwer, instal­latiekun­ste­naar, schilder en teke­naar.
In 1993 kreeg hij de pres­tigieuze Prix de Rome en in 2006 richtte hij samen met Tirzo Martha het Insti­tuto Buena Bista (IBB) op Curaçao op. Het IBB ver­zorgt een „artist-​in-​residency” pro­gramma, organ­iseert een groot aan­tal cul­turele pro­jecten en biedt oplei­d­ingsmo­gelijkhe­den voor lokale kun­ste­naars.

Foto’s: Ans Pieper


Joomla tem­plates by a4joomla