Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Karate4

Karate in Zaandam-​Zuid
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hoofdin­struc­teur Jan Schoen van de Nishi dojo laat aan de Zuid­kan­ter weten dat hij wat meer bek­end­heid wil geven aan zijn sportv­erenig­ing. Er is plaats voor nieuwe leden. Vol­gens hem kan de verenig­ing een bij­drage lev­eren aan de weer­baarheid van per­so­nen in Zaandam-​Zuid en verder in de omgev­ing.

Reden om eens een kijkje te gaan nemen op een trainingsavond.

In de gymzaal ligt een houten vloer. Aan­wezig zijn zeven van de leden. Man­nen, een vrouw en twee meis­jes. De leer­lin­gen trainen op blote voeten en zijn gek­leed in een pak met de band in de kleur van hun graad. Na de begroet­ing wordt samen getraind. Later gaan de meis­jes apart trainen.

karate1

Er wordt getraind in fun­da­mentele tech­nieken als afw­eren, stoten en trap­pen. De train­ing wordt gegeven door Jan Schoen. Tij­dens de oefenin­gen geeft hij steeds aan­wi­jzin­gen en uit­leg. Door de leer­lin­gen wordt hierop ook gereageerd door be-​aming.
Vol­gens de Karate­bond betekent Karate in het Japans let­ter­lijk lege (Kara) hand (Te). Deze naam is ontstaan door­dat Karate oor­spronke­lijk een vorm van zelfverdedig­ing was, die werd beoe­fend zon­der wapens. De term ‘do’ staat voor ‘de weg’. Dit sym­bol­iseert de weg die de karateka moet door­lopen om zijn/​haar doel te bereiken, het trainen en ontwikke­len van vaardighe­den en de ontwik­kelin­gen op men­taal vlak.

karate3

Bij karate wordt gebruik gemaakt van een ban­den­sys­teem van ver­schil­lende kleuren, om leer­lin­gen van ver­schil­lende graad te kun­nen onder­schei­den. Deze ban­den wor­den Obi genoemd. De lagere kleur­ban­den noemt men in het karate de kyu-​graden. De zwarte band rekent men tot de dan-​graden. Nadat een leer­ling de zwarte band heeft behaald, kan de graad enkel omhoog gaan via de dan-​graad.

Jan Schoen vertelt: “Onze Nishi dojo, karate verenig­ing is voort­gekomen uit een actieve poli­tiekarate dojo onder aus­pi­ciën van APGS (Ams­ter­damse poli­tie gym­nas­tiek en sportv­erenig­ing). Vijfend­er­tig jaar gele­den hebben poli­tie medew­erk­ers die in Zaan­dam woonachtig waren onze zuster­verenig­ing Nishi dojo opgericht. In de loop van de jaren hebben meer Zaankan­ters de dojo gevon­den en er getraind. Tegen­wo­ordig zien wij ook de kinderen van oudle­den naar onze dojo komen om net zoals hun oud­ers het karate te beoe­fe­nen.”
“Het karate zoals in onze Nishi dojo wordt beoe­fend heeft als doel­stelling de leden weer­baar te maken en voor zichzelf op te komen door beoe­fen­ing van het Karate Do. De Ned­er­landse sticht­ing: “Nip­pon Karatedo Gen­wakai Hol­land en de verenig­ing Nishi dojo hebben als pro deo organ­isatie de doel­stelling: “Ontspan­ning door inspan­ning.” Als verenig­ing willen wij uit­er­aard graag karate beoe­fenaren helpen om een hoog sport­niveau te bereiken. Maar ook streven wij om door karate train­ing de leden te helpen om zich te handhaven/​weerbaar te zijn in het dagelijkse leven. Het moto van Nishi dojo geeft onze doel­stelling duidelijk weer. “Niets of nie­mand (persoon(en), organ­isatie of over­tuig­ing), kan een indi­vidu dwin­gen iets te laten doen tegen zijn zin, of te dwin­gen iets na te laten tegen zijn zin.”

karate2

Oudle­den onder­s­te­unen nog steeds de verenig­ing. Hier­door kan Nishi dojo bli­jven bestaan en kun­nen wij 2 x trainen per week voor min­i­male lid­maatschap kosten die wij sinds de opricht­ing niet hebben hoeven te ver­hogen.
Junioren tot 16 jaar betalen 10 euro en senioren 20 euro per maand.

De train­ingsavon­den zijn op dins­dag en don­derda­gavond vanaf 19.00 uur in het Gym­lokaal van basiss­chool De Gouw, Noorder­ven 8, 1504 AL Zaandam.

Nishi dojo is aanges­loten bij de sticht­ing “Nip­pon Karatedo Gen­wakai Holland”.

Per­so­nen die geïn­ter­esseerd zijn kun­nen con­tact opne­men met de heer Schoen. Ze kun­nen meer infor­matie kri­j­gen om zo wellicht in Nishi dojo te komen trainen.

Con­tact per­soon: J.J. Schoen 5e dan. Hoofdin­struc­teur Gen­wakai Karate Do Nip­pon /​Hol­land. Zuid­dijk 333, Zaan­dam 1505HA. Tele­foon­num­mer: 075 7710399 Web­site: www​.nishi​dojo​.nl

Foto’s: Ans Pieper


Joomla tem­plates by a4joomla