Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een mon­u­ment voor het bakker­secht­paar Ver­meulen
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Vermeulen1

Zondag 26 maart 2023 pre­sen­teerde Dik Ver­meulen in de Oost­z­i­jderk­erk zijn geschied­kundig– en geneal­o­gisch onder­zoek naar zijn oud­ers Anton Ver­meulen en Truus van der Does.
De in de kerk verza­melde fam­i­liele­den hoor­den en zagen de resul­taten van zijn onder­zoek. De zoek­tocht heeft gere­sul­teerd in drie kloeke boeken die elk een deel van het onder­zoek laten zien. Het eerste exem­plaar werd aan een del­e­gatie van de verenig­ing His­torisch Zaan­dam uitgereikt.

Dik Ver­meulen heeft de fam­i­liegeschiede­nis tot vele gen­er­aties terug vast­gelegd. Daar­bij gaat hij tot in detail terug naar beide fam­i­lies van zijn ouders.

Uit­ge­breide geschiedenis­sen geven een mooi beeld van de fam­i­lies; de één uit Uithoorn en de ander uit Gel­der­malsen.
Een grote hoeveel­heid aan doc­u­menten, foto’s en wetenswaardighe­den laten zien waar Anton en Truus van­daan kwa­men. En dan wordt verteld hoe het stel in Zaan­dam terecht kwam.

Vermeulen2Een­maal in Zaan­dam wordt de ontstaans­geschiede­nis van de bakkerij met de eerste bakker Pieter Groot verteld. Hij verkocht de bakkerij aan Aart van den Brink. Deze droeg zijn zaak over aan zijn zoon Aart van den Brink (junior). In 1949 neemt het echt­paar Ver­meulen het stokje over. Ook lat­ere aan­passin­gen aan het pand staan in het boek, steeds weer aange­vuld met doc­u­men­tatie. De indel­ing van de won­ing over de jaren. Waar stond de oven en waar lag de eetkamer. De boven­verdieping en wie waar sliep. En natu­urlijk niet te ver­geten gaat het over het echt­paar dat de bron van de hele geschiede­nis was: Anton en Truus Vermeulen.

Bakker Ver­meulen voor zijn winkel Willem­straat 23

Vermeulen3Het bakkers vak komt uit­ge­breid ter sprake. Hoe Anton aan bepaalde recepten is gekomen zoals voor de Duiv­enkater; een typ­isch Zaans prod­uct. De mod­erniser­ing van de bakkerij en de veran­derin­gen als de super­mark­ten komen die ook brood gaan verkopen.
Dik Ver­meulen heeft ook oog gehad voor de kleine geschiede­nis van het gezin Ver­meulen uit de Willemstraat. Vermeulen4

Voor een gezin met een bakkerij is het niet alleen vader die ’s mor­gens vroeg gaat bakken en moeder die in de winkel staat en het huishouden doet. Het bakkers vak bepaalde het ritme van de fam­i­lie. Ook de kinderen had­den een taak zoals de zonen die ingeschakeld wer­den bij de bezorg­ing van de brood­waren voor en na schooltijd. De korte vakanties want eerst moest de bakkerij van boven tot onder grondig wor­den schoongemaakt.

Voor een geïn­ter­esseerde in de geschiede­nis van Zaan­dam is het ook smullen want de Spoor­bu­urt en met name de Willem­straat komt zeer uit­ge­breid aan bod. Zo loopt de auteur alle wonin­gen in de Willem­straat langs en vertelt iets over de bewon­ers.
We ken­nen alle­maal het lot van de Spoor­bu­urt waar de Willem­straat een onderdeel van was. Ondanks de nodige strijd door de burg­ers was de buurt gedoemd te wor­den ges­loopt.

Voor het echt­paar Ver­meulen breekt een nieuwe peri­ode in hun leven aan als ze in 1988 een nieuwe won­ing in West­er­wa­ter­ing kun­nen betrekken en waar ze in 1989 hun 40-​jarig huwelijk kun­nen vieren. Voor Anton komt het einde in jan­u­ari 2001, oud 77 jaar. Truus over­leed in 22 juni 2011, oud 85 jaar. Ze zullen niet licht ver­geten wor­den met de drie delen die hun hele geschiede­nis beslaan.

Vermeulen5

Willem­straat 1977

Joomla tem­plates by a4joomla