Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ruben Tim­man konin­klijk onder­schei­den
Pers­bericht

Waar één droom al niet toe kan lei­den: Ruben Tim­man van Museum of Human­ity is van­daag benoemd tot Rid­der in de Orde van Oranje-​Nassau. De ver­sierse­len wer­den hem opge­speld door Jan Ham­ming, burge­meester van Zaanstad. Die prees hem voor zijn per­soon­lijke missie om de schoonheid en waardigheid van ieder mens te laten zien met zijn portret­ten.

RubenTimmanJan Ham­ming prees Tim­man tij­dens de uitreik­ing als volgt: “Het is zijn per­soon­lijke missie om met beelden en ver­halen de schoonheid en waardigheid van ieder mens te laten zien, omdat hij gelooft dat ieder mens het waard is om gezien te wor­den.” Vol­gens de burge­meester inspireert Ruben al vele jaren mensen om de ander als meester­w­erk te zien. De Zaanse fotograaf portret­teerde inmid­dels ruim 8000 mensen overal op de wereld en iedereen liet hij weten dat ze ertoe doen.

Zwarte doek
Museum of Human­ity ontstaat in 2001 na een droom van fotograaf Ruben Tim­man over een ver­vallen en donker museum. Het is een metafoor voor de staat van de wereld en ons mens-​zijn. Die droom vormt het start­punt om de men­sheid zo waardig mogelijk in beeld te bren­gen. Altijd fotografeert Tim­man mensen voor een zwart doek, zodat iedereen gelijk­waardig in beeld komt – of het nu een rijke zak­en­man, een kind of een mens op de vlucht is.

‚Leger’ van vri­jwilligers
Met zijn Museum of Human­ity in Zaan­dam creëerde hij in 2019 – samen met een ‘leger’ van vri­jwilligers een unieke plek waar de men­sheid gevierd wordt. Daar ont­dekken bezoek­ers een selec­tie van zijn portret­ten in een ver­vallen gebouw. Ook organ­iseert de sticht­ing pop-​upexpositie in bin­nen– of buiten­land en namen de afgelopen jaren ruim drieduizend leer­lin­gen deel aan een lespro­gramma van de edu­catieve tak School of Human­ity. Verder komen steeds vaker bedri­jven naar het museum voor een verbindende teamdag.
Joomla tem­plates by a4joomla