Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Klaas Reit­maier

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

reitmaier0

Naar aan­lei­d­ing van een herin­ner­ing van de fam. Berghouwer over de Bleek­ersstraat, waarin de naam Reit­maier voork­wam, zochten we kon­takt met dhr. Klaas Reit­maier, die geboren is in de Bleek­ersstaat, om zijn herin­ner­in­gen aan die straat vast te leggen.

reitmaier1Geboren in 1945 heeft hij tot z’n twee en twintig­ste in de Bleek­ersstraat 1 gewoond. In het pand had zijn groot­moeder en later zijn oud­ers een man­u­fac­turen­zaak. Zijn grootoud­ers had­den op de Zuid­dijk een café.

Groot­vader was zee­man, hij voer als kok op de grote vaart en was een groot deel van het jaar van huis, dus groot­moeder voerde thuis het bevel. Als groot­vader weer eens aan wal was werd er thuis bier gebot­teld. Eind jaren twintig kwam groot­vader niet meer terug van zee; ver­mist. Rond 1930 kon groot­moeder het pand Bleek­ersstraat 1 huren en begon daarin een manufacturenzaak.

De oud­ers van Klaas hebben later de zaak overgenomen. Groot­moeder ver­huisde naar het Vis­ser­shop. De man­u­fac­turen­zaak had een breed assor­ti­ment. Van brei­wol, garen en band, onderkled­ing tot hand– en thee­doeken. Moeder dreef de winkel en vader, geboren in 1911, had een baan bij Bruynzeel. Dicht­bij genoeg om tussen de mid­dag thuis te komen voor het warme eten.

aanlegsteigerschaapDan moest natu­urlijk wel alles meezit­ten zoals het pon­tje van Schaap dat een dienst had van de Haven­bu­urt, Bleek­ersstraat, Prins Hen­drikkade, kop van Het Eiland (zwem­bad) en weer terug naar de Haven. Als hij het pon­tje miste moest hij omri­j­den via de Wilhelminabrug.

Foto rechts: Aan­leg­steiger van het pon­tje van Schaap met op de achter­grond het zwem­bad in de Zaan. (foto Gem. Archief)

Klaas deed de kleuter­school op de Vis­ser­shop­school, maar de lagere school op de Her­man Gorter­school. Die was nieuw en was een beetje voor de mid­den­stand in tegen­stelling met de Vis­ser­shop­school. In die dagen was er nog een duidelijk standsver­schil. In de Bleek­ersstraat waren alleen koop­wonin­gen en dat was meestal weggelegd voor onderne­mers en kan­toor­per­son­eel. Het aan­pal­ende Vis­ser­shop had huur­wonin­gen bewoond door werk­ers in de fab­rieken. Automa­tisch kom je dan bij je schoolvrien­den thuis die bijv. in de Burge­meesters­bu­urt woon­den, ook wat betere stand. Na de lagere school heeft Klaas nog de han­dels­dagschool in de Ros­molen­straat bezocht.

Er waren in de Bleek­ersstraat redelijk veel onderne­mers. Op beide hoeken een winkel. Op de ene de tabak­swinkel van Dijk­man en aan de andere kant de Coöper­atie De Een­heid, een kruide­nier­swinkel. Dan de eigen man­u­fac­turen­zaak, de scheep­swerf van Berghouwer, Kok de kolen­han­del en het bouwbedrijf van Onrust. Aan de overkant van het water was nog een scheep­swerf van Van der Molen.

Net als de scheep­swer­ven had ook de kolen­han­del vaar­wa­ter nodig. De kolen kwa­men van het NS sta­tion aan de Provin­cialeweg per dekschuit naar Kok’s kolen­han­del waar ze met de hand wer­den gelost.

reitmaier3Op de foto de sloot gezien vanaf de Zaan, met de werf van Van der Molen.

De kolen­stof drong diep in de huid van die lossers. Na het werk kwa­men ze pikzwart te voorschijn. Alles ging toen nog met de hand net als al het hout dat met schepen aangevo­erd werd op het Pon­tei­land. Op de scheep­swerf van Berghouwer heeft Klaas nog wel gespeeld als kind. En later, toen de scheep­swerf al tot het verleden beho­orde en het meer een tim­merbedrijf was, heeft hij er nog wel hout gehaald voor z’n vader. De firma Berghouwer heeft overi­gens Bleek­ersstraat 1 nog gebouwd en de vader van Klaas heeft daar ruim tachtig jaar in gewoond.

reitmaier4Dat lossen met de hand doet Klaas meteen denken aan z’n eerste baas; ban­ket­bakkerij Clasquin. Daar wer­den de zakken meel enz. nog hand­matig naar zolder gebracht. Clasquin bevond zich in de Damstraat ingek­lemd tussen kled­ing­magaz­ijn Kreym­borg (nu Bruna) en de tabak­swinkel van Metselaar.

De Zuid­dijk, zo rond het Sluisje, was goed voorzien van winkels. Klaas kan ze zo opsom­men. Vanaf het Skager Rak had je Goos de Boer — de kap­per, Havik – de slager, Dirk Kuyper – tabak­szaak en voet­baller bij ZFC, Redelaar –

elek­triciteitswinkel, Scheep­swerf v.d. Molen.

reitmaier5Op de foto links: de zaak van Rede­laar en daar­naast een deel van Scheep­swerf v.d. Molen.

reitmaier6Dan vanaf de Hanepad­sluis en aanslui­tend het café Het Sluisje, Van Noord – bakkerij, de vis­stal van de fam. Kleyn, v.d. Stadt – kruide­nier, Bone – schoen­mak­erij, Bou­quet – bloe­men en tenslotte Dijk­man – tabak­swinkel op de hoek van de Bleek­ersstraat. En dat is alleen de west­kant van de Zuiddijk.

Op de foto rechts: Hanen­pad­sluis en café Het Sluisje.

Klaas woonde met z’n vrouw al jaren in Koog aan de Zaan maar kwam nog wel eens op z’n oude stek terug. Bijvoor­beeld met de wan­delv­erenig­ing organ­iseerde hij tochten die de vernieuwing op het Vis­ser­shop aan mensen van buiten Zaan­dam laten zien. Ook door z’n werk als onder­s­te­unend frac­tielid van de gemeen­ter­aad kon hij de voort­gang van stadsvernieuwing bekijken.

Klaas Reit­maier is in april2015 overleden. (red.)

Joomla tem­plates by a4joomla