Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Eric Heuvel — Striptekenaar

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

ericheuvel0

Een ver­haal vertellen kan Eric Heuvel. Hij doet dat in zijn stripver­halen die in grote opla­gen de wereld over gaan en afgelopen 3 novem­ber in het gebouw FLUXUS, Klaas Kater­straat, Zaan­dam waar hij over z’n werk sprak. Eric Heuvel is een grote naam in de stripwereld.

Als je een tal­en­tje hebt moet je dat ontwikke­len en bij hem was dat teke­nen. Toen hij op z’n 23e op zichzelf ging wonen besloot hij al z’n vrije tijd, naast z’n werk bij de douane, aan dat tal­ent te wij­den. Toen hij het gevoel had dat er iets te pre­sen­teren viel nam hij kon­takt op met Mar­tin Lodewijk, bek­end van Agent 327, die hij zijn werk liet zien. Lodewijk zag genoeg in Eric Heuvel, nam hem als zijn assis­tent en hielp hem met het ontwikke­len van zijn stijl. De ‘Klare Lijn’, een teken­stijl die de Bel­gis­che stripteke­naar Hergé voor Kuifje gebruikte, leek het beste bij hem te passen. Samen kwa­men ze tot de ontwik­kel­ing van ‘Jan­u­ary Jones’. Tot z’n grote geluk sloeg de strip aan en werd in heel Europa uit­ge­bracht. Tot nu toe zijn er vier albums van uitgebracht.

ericheuvel1Zijn teken­werk leverde hem inmid­dels wat meer inkom­sten op en zo kon hij zijn baan bij de douane langzaam afbouwen. In 1995 begon hij in het Alge­meen Dag­blad aan de strip ‘Bud Broad­way’ die vier jaar zou lopen. De strips wer­den na pub­likatie in de krant als album uit­gegeven. Er zijn al 9 albums ver­sch­enen van deze avon­turen. Heuvel werkt graag vanuit geschiede­nis. In het eerste Bud Broad­wayver­haal kri­jgt Bud het aan de stok met de bek­ende gang­ster uit de jaren ’30 Bugsy Siegel.

De geschiede­nis heeft een belan­grijke plaats gekre­gen in het werk van Heuvel. Klopt alles wel wat je wilt vertellen? Hij besluit in 2001 een HBO-​opleiding ler­aar geschiede­nis te gaan vol­gen. Om de scenario’s te kun­nen schri­jven moet je als auteur goed op de hoogte zijn van de omstandigheden.

ericheuvel2Met de Anne Frank Sticht­ing werkte hij een aan­tal edu­catieve strips uit o.a. over vooro­orde­len. Vol­gens Heuvel is een strip een uit­stek­ende manier om de jeugd bij een onder­w­erp, zoals vooro­orde­len, te betrekken. Door die samen­werk­ing met de Anne Frank Sticht­ing ontstond ook de edu­catieve strip ‘De Ont­dekking’ die gaat over Ned­er­land en de Tweede Werel­door­log. De strip ver­scheen in 2003 en werd in 2005 uit­geroepen tot Nation­aal Geschenk. De over­heid schonk 200.000 exem­plaren aan 2e klassers in het Voort­gezet Onderwijs.

Daarna vol­gden ‘De Schuil­hoek’ over de onder­duik in de Achter­hoek, ‘Frontstad Rot­ter­dam’ over de mei­da­gen in Rot­ter­dam. De laat­ste in samen­werk­ing met het Oor­logs Verzets Museum Rot­ter­dam. Dan wordt hij door de Anne Frank Sticht­ing benaderd om een album te wij­den aan de Joden­ver­vol­ging. Dit resul­teert in ‘De Zoek­tocht’. Voor deze strip wordt ook een docen­ten­boek gemaakt dat het behan­de­len van dit onder­w­erp begeleidt. De strip wordt een suc­ces, niet alleen in Ned­er­land, maar het gaat de hele wereld over. Tot grote vol­doen­ing van Eric komt er zelfs een edi­tie in het Hebreeuws voor het Israëlis­che publiek.

ericheuvel3

De geschiede­nis van Nederlands-​Indië kri­jgt aan­dacht in het album ‘De Terug­keer’ waarin een oud­ere man vertelt over zijn jeugd in ‘ons Indië’ en hoe dat eindigde, inclusief de Japanse over­heers­ing, de kam­pen en de rev­o­lu­tie die tot de onafhanke­lijkheid van Indone­sië lei­dde. Heuvel maakte dit ver­haal samen met Ruud van der Rol.

ericheuvel4Naast al dit edu­catieve werk en zijn avon­turen­strips werkt Heuvel ook als illus­tra­tor voor bedri­jven als Blokker, het GVB (gemeente Ver­vo­erbedrijf Ams­ter­dam) en voor diverse bladen. Heuvel liet de aan­wezi­gen zien hoe zijn strips tot stand komen. We zagen een soort sto­ry­board waarin de scene beschreven wordt en de uitwerk­ing die hij al teke­nend er aan gaf. Reken­ing houdend met de tek­st­bal­lon weet hij welke ruimte hij heeft voor de teken­ing zelf. Hij had een map meegenomen waarin we ver­schil­lende schet­sen kon­den bewon­deren. Alle­maal met het pot­lood, maar aan het einde van de avond gaf hij nog een demon­stratie van hoe de tech­niek er in de toekomst, met tablet en sofwareprogramma’s, uit zal gaan zien. Een leerzame avond en voor stripliefheb­bers om te smullen.

Joomla tem­plates by a4joomla