Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bloem­bollen voor Westerbork

Pre­sen­tatie ‚Bloem­bollen voor West­er­bork’
Bron: De Zaankan­ter, 6 april 2011

bloembollen voor westerbork1In de Koger Ver­man­ing aan de Lagedijk 34, werd op vri­jdag 29 april uur het boek ‚Bloem­bollen voor West­er­bork’ gepresenteerd.

Het betreft hier de hulp door Zaanse Doops­gezin­den en anderen aan protes­tants Joodse Duitse vluchtelin­gen in 19391945.

Auteur is Alle Hoekema met medew­erk­ing van Lies Brussee-​van der Zee.
De studie ver­schi­jnt in de reeks Man­u­scripta Men­non­it­ica van Uit­gev­erij Ver­loren te Hil­ver­sum als deel VI.

Onder de duizen­den Joodse vluchtelin­gen, die in ons land een schuilplaats zochten toen Hitler in Duit­s­land aan de macht kwam, bevon­den zich enkele hon­der­den, die chris­ten waren. Ze wer­den, tot de oor­log uit­brak, geschei­den van andere Joden, in vluchtelingen-​kampen onderge­bracht. De Ned­er­landse doops­gezin­den had­den in 1939 op ver­zoek van de regering hun broed­er­scha­phuizen opengesteld voor deze Duitse kinderen en vol­wasse­nen.
bloembollen voor westerbork2
In dit boek wordt de bit­tere weg beschreven van deze vluchtelin­gen: de groep kinderen via Fre­deshiem (Steen­wijk) en Johan­neshof (Dieren) naar onder­duikgezin­nen en de vol­wasse­nen vanuit Bilthoven en Schoorl, via Elspeet, Sluis en Noord-​Frankrijk naar West­er­bork. Een aan­tal van hen kwam in de oor­log om, ondanks hun bij­zon­dere posi­tie als gedoopten.
Doops­gezin­den als Lenie Leignes Bakhoven, Jacob ter Meulen, Abra­ham Mul­der, Cor Inja en vele anderen zetten zich voor hen in, sa-​men met de Duits/​Joodse predikant Bruno Ben­fey, zelf vluchteling.

bloembollen voor westerbork3
Mate­ri­aal uit open­bare en par­ti­c­uliere archieven vormt de basis voor deze studie. Boven­dien zijn de notulen van een doops­gezinde Werk­groep Zaanstreek inte­graal opgenomen van maart 1940 t/​m mei 1945. Deze werk­groep van circa 30 Zaanse doops­gezin­den was onderdeel van de Werkge­meen­schap Doops­gezin­den & Geestver­wan­ten en werd spe­ci­aal voor hulp aan Joodse vluchtelin­gen door Cor Inja opgericht.
Ze kreeg mater­iële steun van Zaanse bedri­jven als Honig en Verkade.

bloembollen voor westerbork4Titel ‚Bloem­bollen’ voor West­er­bork
Man­u­scripta Men­non­it­ica
Auteur Hoekema, A.
Uit­gever Ver­loren b.v.,
Pub­li­catieda­tum 042011
NUR Oor­log en vrede
ISBN 9789087042196

Joomla tem­plates by a4joomla