Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ruud Vree­man Lerend Leven

Op zater­dag 2 april 2011werd het nieuwe boek van Ruud Vree­man „Lerend Leven” gep­re­sen­teerd in het Zaan­dams Boekhuis — Bruna, Damstraat 11 in Zaan­dam.
Truus Menger ontv­ing het eerste exemplaar.

De flaptekst van Lerend Leven vertelt het vol­gende ver­haal:
Wie kent de mens achter de burge­meester, de politi­cus en de vak­bonds­bestu­ur­der? Nobody knows you… zou je kun­nen zeggen.
In Lerend Leven neemt Ruud Vree­man, die van actievo­erder bobo werd, zijn eigen leven op de kor­rel, al doet hij dat op een sub­tiele manier. Na een harde con­frontatie in Tilburg, vraagt hij zich af van welke gebeurtenis­sen in zijn leven hij iets heeft geleerd.

Hoe komt het dat hij links is gewor­den. En ook: hoe con­sis­tent ben je? Wat is eigen­lijk prin­cip­ieel? En kun je zon­der visie? Is gematigdheid een kracht en beschei­den­heid een opgave? Hoe ver­loopt de zoek­tocht naar je tal­ent en naar iden­titeit?
Tal van zaken wor­den aan de orde gesteld, zoals de vast­stelling dat een pop­ulist vaak niets posi­tiefs presteert. Dat nar­cisme een dri­jfveer kan zijn. En dat één mens een beslis­sende wend­ing aan een leven kan geven. Ook geeft hij nog lessen van een burgemeester.

Het slot van deze bun­del­ing per­soon­lijke ver­halen ver­raadt het filosofis­che van de auteur: ‚Accepteer het mys­terieuze’, waar­bij Vree­man dromerig en nuchter zijn leven overziet.

Ruud Vree­man (Zwolle, 1947) was na zijn studie Arbeids– en Organ­isatiepsy­cholo­gie aan de Rijk­suni­ver­siteit Gronin­gen jaren­lang vak­bonds­man bij het NVV, het lat­ere FNV. In 1985 pro­moveerde hij aan de TU Delft op het proef­schrift Vak­bondswerk en de kwaliteit van de arbeid. Ver­vol­gens deelde hij met Felix Rot­ten­berg het voorzit­ter­schap van de Par­tij van de Arbeid. Hij werd lid van de Tweede Kamer en daarna burge­meester van Zaanstad en Tilburg. Momenteel heeft hij func­ties in het bedri­jf­sleven, sport, kunst en onderwijs.

Ruud Vree­man – Lerend Leven, 168 pagina’s met foto’s, ontwer­pom­slag Jeroen Klaver
ISBN 9789 90 5429 315 6,
uit­gev­erij Con­serve,
lwww​.con​serve​.nl

ruud vreeman1

ruud vreeman compilatie
Een com­pi­latie van de foto’s van Luuk Plekker van de pre­sen­tatie van het boek

Joomla tem­plates by a4joomla