Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mon­u­men­taal Wormerland

Dik boek over mon­u­men­taal Wormer­land
Bron: Dag­blad Water­land, 20 novem­ber 2009
monumentaal wormerland1
Fotograaf Jolanda Hoogen­doorn met Peter Roggeveen bij het Jis­per raad­huis.
Foto: Rienk van der Molen

Fotograaf Jolanda Hoogen­doorn (40) uit Zaan­dam was ges­pan­nen. Het eerste boek waaraan ze meew­erkte, Mon­u­men­taal Wormer­land, kwam op deze dag uit.
‚Hoe is het gewor­den?’ Ze kri­jgt het pas te zien bij de pre­sen­tatie. Schri­jver, Zaan­dammer Peter Roggeveen (60) is er rustig onder, het is zijn tiende boek al.
De gemeente Wormer­land heeft sinds 2005 een eigen onafhanke­lijke mon­u­menten­com­missie. Onder voorzit­ter­schap van archi­tect Jan Goed­hart werken daarin de leden-​deskundigen Jan Piet Bloem, Kees Klaase, Piet Kleij en ambtelijk sec­re­taris Sjaak Schave­maker.
Deze mensen hebben de afgelopen jaren met zo veel ent­hou­si­asme gew­erkt dat het gemeen­tebestuur besloot de mon­u­menten van Wormer­land voor­lopig maar eens in een boek te stoppen.

En dat is ‚Mon­u­men­taal Wormer­land’ gewor­den. Met als onder­ti­tel: ‚Route door Wormer, Oost­knol­len­dam, Spijker­boor, Neck, Wijde­wormer en Jisp’.

monumentaal wormerland2
monumentaal wormerland3Vol­gens Roggeveen is die onder­ti­tel meteen een uitn­odig­ing voor een fiet­stocht. „Als je de route van het boek aan­houdt, kom je door de hele gemeente. Met alle mon­u­menten. En dat zijn er nogal wat.” Hij zocht het even na. „Wormer­land heeft nu 62 mon­u­menten. Waar­van 33 Rijks, 7 provin­ci­aal en 22 gemeen­telijk.„
Het leuke van deze mon­u­menten is, vol­gens Hoogen­doorn en Roggeveen, dat het ‚van alles’ is – deze mon­u­menten­li­jst. „Kerken, woon­huizen, raad­huizen, boerder­i­jen, een gemaal, de Bar­tel­sluis, de begraaf­plaats van Oost­knol­len­dam, de zend­mast, molens en natu­urlijk de pakhuizen­wand van Wormer aan de Zaan”, somt Roggeveen op. „En natu­urlijk de 36 en een halve meter hoge lood­sen van Lassie, waar we bovenop zijn geweest.„
Hoogen­doorn onthult dat zij op pakhuis Hol­lan­dia is geweest en dat Roggeveens hoogtevrees zich daar plot­sel­ing open­baarde. „Vind je het gek”, zegt Roggeveen, „met een smal met­alen lad­dertje buitenom naar boven. Nee, dank je.„
Roggeveen staat als schri­jver en jour­nal­ist van Dag­blad Zaanstreek bek­end om de aardige details waarmee hij zijn ver­halen lardeert. „Dat wist Wormer­land”, zegt Roggeveen. „Ik maak geen architecten-​boek.„
Enkele leuke details uit het boek ‚Mon­u­men­taal Wormer­land’: de gemeente kreeg in Oost­knol­len­dam de grond van de bek­ende begraaf­plaats cadeau. Van een boer die in ruil voor het wei­land drie graven wilde hebben.
En: archi­tect Van Niftrik uit Edam tek­ende in 1911 een boven-​meesterswoning voor de toen­ma­lige gemeente Wijde­wormer voor 5.967 gulden. De laag­ste inschri­jver zat daar 91 gulden boven, maar kreeg de opdracht niet. Ter­wijl acht jaar later een ver­schil in begrot­ing en aanbeste­d­ing van 1.375 gulden de bouw van een burge­meester­swon­ing aan de Noorder­weg niet in de weg stond.

Het boek staat vol met prachtige kleurenfoto’s, wel twee­hon­derd. „Het boek telt 168 pagina’s”, vertelt Roggeveen. „We zouden eerst een boek van hon­derdtwintig pagjna’s maken. Dat wer­den er steeds meer. Het gemeen­tebestuur is net zo ambitieus als de mon­u­menten­com­missie.„
Pre­sen­tatie van het boek was op 20 novem­ber 2009 in de Jis­perk­erk en de pre­se­n­atie werd gedaan door his­tori­cus Her­man Pleij.
Foto’s: Joke de Vries, Krommenie

Nu boek kinderen over Zaanstreek.
Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 21 novem­ber 2009

Het vol­gende boek over de Zaanstreek moet voor onze kinderen zijn.” Dit vertelde archi­tect Jan Goed­hart in zijn rol als voorzit­ter van de mon­u­menten­com­missie van de gemeente Wormer­land.
Goed­hart sprak bij de pre­sen­tatie van het boek „Mon­u­men­taal Wormer­land, route door Wormer, Oost­knol­len­dam, Spijker­boor, Neck, Wijde­wormer en Jisp” in de kerk van Jisp.
Auteur Peter Roggeveen en fotograaf Jolanda Hoogen­doorn, bei­den free-​lance ver­bon­den aan het Noord-​Holland Dag­blad maak­ten dit boek over de 62 gemeentelijke-​, provi­ciale– en rijksmon­u­menten in Wormer­land.
Jolanda Hoogen­doorn, Peter Roggeveen en wethouder Roos van Wormer­land
Dit is het eerste boek over de Wormer­landse his­to­rie. De twee burge­meesters, die er tot dusver zijn, Jan Kop­pe­naal en Peter Tange, kre­gen de eerste exem­plaren.
Met zijn plei­dooi voor een kinder­boek over de Zaanstreek wil Goed­hart benadrukken dat de warme belang­stelling voor mon­u­menten bli­jft bestaan, als de jeugd er ook inter­esse in kri­jgt.
„Ik ben al jaren met Zaanstad bezig dat van de grond te kri­j­gen.„
Burge­meester Peter Tange en oud-​burgemeester Jan Kop­pe­naal van Wormer­land
Humor
De bek­ende cul­tu­urhis­tori­cus Her­man Pleij ste­unde op onnavol­gbare wijze en met humor door­spekt de tot­stand­kom­ing van boeken over de vader­landse his­to­rie. Zij dra­gen ook bij tot ver­be­ter­ing van onze volk­saard.
„We moeten de kreet „Je Main­tendrai” onder de twee leeuwen uit ons wapen dan ook maar eens ver­van­gen. In: „Moet Kunnen.”

Joomla tem­plates by a4joomla