Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Klaas Ris

Op zater­dag 28 november2009 pre­sen­teerde de Zaanse poli­tieke verenig­ing ROSA de pub­li­catie: „Klaas Ris. Nestor van de Ned­er­landse arbeidersbeweging”.
klaas ris1

In deze mini-​biografie (64 bladz­i­j­den, met illus­traties) beschri­jft ROSA-​raadslid Erik Schaap het leven van de markante West­za­anse social­is­ten­lei­der Klaas Ris (18211902). De boekp­re­sen­tatie vond plaats in molen Het Prin­sen­hof te Westzaan.

Klaas Ris, geboren en geto­gen in West­zaan, was een echte oproerkraaier. De bru­tale, maar humoris­tis­che mole­naarsknecht daagde de kon­ing uit, beledigde meer­maals de Ams­ter­damse burge­meester en bestookte de over­heid met pam­flet­ten en aan­klachten. Daar had hij overi­gens alle reden toe. De negen­tiende eeuw telde hon­derd­duizen­den pau­pers en rechtelozen, mensen voor wie Ris op de bar­ri­ca­den klom. Hij groeide uit tot een arbei­der­slei­der die mede aan de wieg stond van onder meer social­is­tis­che par­ti­jen, vak­bon­den en de kies­recht­be­weg­ing.
Om zijn doel, een recht­vaardig Ned­er­land– te bereiken, werkte hij samen met groothe­den als Domela Nieuwen­huis en Mul­tat­uli. Zij leef­den voort in de geschiede­nis, ter­wijl Klaas Ris in de ver­getel­heid raakte. Met deze pub­li­catie hoopt ROSA daar veran­der­ing in te brengen.

  • Het eerste exem­plaar van Klaas Ris. Nestor van de Ned­er­landse arbei­der­s­be­weg­ing werd op 28 novem­ber 2009 over­handigd aan wethouder Piet Keijzer.
  • De West­za­anse Marie Kleij (‚Klei­doiffie’) leverde een origineel-​Zaanse bijdrage.
  • Erik Schaap las voor.
  • Er werd een herin­ner­ing aan Klaas Ris onthuld.
  • En tot besluit was er een gezel­lig samen­z­ijn met een hapje, drankje en muziek van Hailander.

In zijn func­tie van gemeen­ter­aad­slid spant Schaap zich al jaren in voor een herin­ner­ing aan Klaas Ris.
klaas ris2Een wan­del­ing over het Relkepad in West­zaan, wat op zich al een presta­tie is, ging vooraf aan de gezel­lige pre­sen­tatie van het boek: Klaas Ris, Nestor van de Ned­er­landse arbei­der­s­be­weg­ing, geor­gan­iseerd door de poli­tieke par­tij ROSA.

De pre­sen­tatie van het boek, geschreven door Erik Schaap, trok vele belang­stel­len­den uit de poli­tieke wereld van Zaanstad.

Hai­lan­der zorgde voor de muzikale omli­jst­ing.
De West­za­anse Marie Kleij, bek­end onder de naam „Klei­doiffie” sprak in onver­valst Zaans het open­ingswo­ord. Gevolgd door wethouder Piet Keizer.

De reeds vele jaren gele­den gedane belofte om Klaas Ris in een straat in West­zaan te ver­noe­men wordt nu ingelost. In dec 2009 werd begonnen aan de bouw van wonin­gen aan de Klaas Risstraat.

Wethouder Piet Keizer en Marie Kleij onthulden het naambord.

van de redac­tie — foto’s: Plekker
Foto’s van boven naar bene­den:
1 Erik Schaap signeert
2 molen Het Prin­sen­hof
3 De Hai­lan­ders
4 Onthulling van het straat­naam­bord Klaas Risstraat

Joomla tem­plates by a4joomla