Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Freek Engel

Ten­toon­stelling en pre­sen­tatie van het boek
freek engel1
Het boek van Henk Hei­j­nen, „Freek Engel (18721958), Een wereld van wei­den en water” is op 7 novem­ber 2009 gep­re­sen­teerd in het Molen­mu­seum te Koog aan de Zaan.
Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland, Post­bus 40, 1520 AA Wormer.
freek engel2Freek Engel heeft een aan­tal jaren dec­o­ratie opdrachten uit­gevo­erd voor Berlage (18561934) en maakte de ontwer­pen van de dec­o­ratieve orna­menten voor het gebouw van de Dia­mantwerk­ers­bond* in Ams­ter­dam waarmee hij zelfs een zil­v­eren medaille won in Milaan in 1898.
Van 1896 tot 1902 is hij actief fotograaf in Zaan­dam met een zaak aan de West­z­i­jde. Uitein­delijk legt hij zich spe­ci­aal toe op het schilderen van land­schap­pen.
Na zijn aanstelling als ler­aar aan de Burger Avond­school in Zaan­dam, werd al zijn vrije tijd aan het schilderen van de natuur gewijd. Zijn uit­stek­ende raad­slieden Aug. Allebé en Willem Maris gaven hem steeds meer zelfvertrouwen. Het resul­teerde in een Konin­klijke sub­si­die prijs, die hij drie keer mocht ont­van­gen, in 1908, 1909 en 1910. Hij was toen ook al lid van Arti en Amic­i­tae en St. Lucas te Amsterdam.

Daarna kwam zijn erken­ning en suc­ces in de vorm van vele ten­toon­stellin­gen en verkopen, zowel nation­aal als inter­na­tion­aal. Veel van zijn werk is via de kun­sthandel verkocht aan verza­me­laars in Amerika en Enge­land. Freek Engel
Freek Engel, kan gesteld wor­den, behoort tot de beste veeschilders van ons land. Zijn directe zui­v­ere stijl en de vlotheid waarmee hij een koe kan schilderen, getu­igen van een gede­gen anatomis­che kennis.

Vol­gens de heer Engel, spreker op de open­ing van een ten­toon­stelling, droeg Freek Engel altijd een 3-​delig pak en hij was zeer gesteld op goede manieren. Het bek­ende Zaanse Ome Freek was ook uit den boze, Oom Freek, dat moest het zijn. Elke zondag ging de fam­i­lie op bezoek bij Oom Freek en zijn vrouw in de Rusten­burg­er­straat in Zaan­dam. Vol trots liet de schilder dan zijn werk zien en vertelde daar over. Ook wer­den veelvuldig schilder­i­jen nog even met een likje verf ver­be­terd.
* Het voor­ma­lige gebouw van de Dia­mantwerk­ers­bond — nu het Vak­bondsmu­seum De Burcht
Henri Polak­laan 91018 CP Ams­ter­dam
www​.deburcht​.org


schilder geëerd met eigen pad

Op 13 okto­ber 2010 werd Freek Engel geëerd met een fiets– en voet­pad. Zie hieron­der een pers­berichten uit 2010 en 2011.

Bron: NHDag­blad Zaanstreek 13 okto­ber 2010
De Zaanse kun­stschilder Freek Engel wordt geëerd met een fiets– en voet­pad tussen De Mid­del in West­zaan en de Guisweg in Zaandijk. Burge­meester en Wethoud­ers noe­men dit nog aan te leggen pad „Freek Engel­pad”.
Het nieuwe fietspad komt langs de A8.

Freek Engel­pad geopend voor fiet­sers.
Bron: Zondagochtendblad26 juni 2011.
Het nieuwe fietspad langs de A8, tussen de Guisweg in Zaandijk en de Mid­del in West­zaan is door gede­puteerde Jaap Bond en wethouder Robert Lin­nekamp samen geopend. De nieuwe fiet­sroute zorgt voor een kor­tere reis­tijd voor fiet­sers die vanuit Zaandam-​West of Koog a.d. Zaan naar Krom­me­nie of Assendelft-​Noord willen.
Het is niet alleen een snelle verbindi­ung, maar ook een mooie route langs het Guisveld. Het nieuwe fietspad maakt onderdeel uit van het project tussen „IJ en Z”.
Doel van dit project is om het pold­er­land­schap tussen de gemeen­ten Zaanstad, Uit­geest, Bev­er­wijk en Velsen aantrekke­lijker te maken. Het nieuwe fietspad heeft de naam Freek Engel­pad gekre­gen, ver­noemd naar de Zaanse schilder en teke­naar die van 1872 tot 1958 leefde.


Joomla tem­plates by a4joomla