Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rein Stu­ur­man – Een leven met vogels

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

stuurman00

Wat moet je nou van zo’n boek zeggen, ‘Rein Stu­ur­man – Een leven met vogels’. Het is een hooglied van een vogel­liefheb­ber. Zelf hou ik wel van vogelt­jes, in de tuin hangen ze aan net­jes, sprokke­len wat op de grond en de meeste herken ik wel. Maar wat ik in dit boek, over het leven en werk van Rein Stu­ur­man zie, gaat mijn ken­nis ver te boven.

stuurman01Reinier (Rein) Stu­ur­man werd op 19 decem­ber 1900 in Zaan­dam geboren, net als zijn zus Willem­ine; een tweel­ing. Vader Reinier was van 1864 en dreef een sigaren­winkeltje aan de Damstraat, waar het gezin ook woonde. Moeder Helena Orier was van 1864. Reinier en Willem­ine zouden ongetrouwd en hun hele leven bij elkaar blijven.

stuurman03Rein volgt lager– en mid­del­baar onder­wijs in Koog aan de Zaan waar­naar het gezin in 1907 ver­huisd was. Rein tekent al op vroege leeftijd zon­der het idee te hebben dat je daar ook een beroep van kunt maken. Schri­jver Henk Hei­j­nen schets een mooi beeld van de cul­turele omstandighe­den waarin Rein in de Zaanstreek opgroeit.

Foto: Oliemolen De Grootvorst — 1924

Rond 1916 begint Rein te werken bij sti­jf­selfab­riek De Bijenkorf in de Koog waar zijn vader al werkte. Het teke­nen en schilderen zijn dan al zo belan­grijk dat hij lessen neemt bij Cees Bold­ing (18971979) in Wormerveer en later nog bij Willem Jansen (18921964). Verder volgt hij bij de Hen­drick de Key­ser­school een jaar reclame-​tekenen en nog weer later schri­jft hij zich in bij de Rijk­sacad­e­mie van Beeldende kun­sten in Ams­ter­dam. In 1930 heeft hij de stap gemaakt z’n baan op te zeggen en zich als pro­fes­sioneel illus­tra­tor – reclame­teke­naar te ves­ti­gen aan de Prins Hen­drik­straat in Koog aan de Zaan.

stuurman04Van groot belan­grijk is de vriend­schap met Nol Bins­ber­gen, vogel­liefheb­ber, fotograaf, teke­naar, schilder, maar ook huiss­childer. Samen met nog anderen trekken ze erop uit in het Zaanse land­schap. Rein Stu­ur­man is toch vooral illus­tra­tor. Hij illus­treert voor ver­schil­lende uit­gev­ers, soms samen met zijn zus Willie die dan de tek­sten ver­zorgt. In 1937 ver­schi­jnt bij uit­gever A.G. Schoonder­beek het vogel­boekje ‘Zien is Ken­nen’ en het wordt een groot suc­ces. In een recen­sie staat; ‘Wat maken die juweelt­jes van illus­tratiekunst het door­bladeren van ‘Zien is Ken­nen’ tot een genot’.

Zijn hele leven bli­jft Stu­ur­man teke­nen, schilderen en illus­tr­eren en als hij het door een fal­ende gezond­heid niet meer kan doen zegt hij: ‘Ik mis het erg’. De laat­ste jaren van zijn leven woont hij in het Rosa Spier­huis waar hij op 12 sep­tem­ber 1984 overlijdt.

stuurman05 KramsvogelDe Kramsvo­gel

Nog een woord over de schri­jver Henk Hei­j­nen die zeer uitvo­erig stil­staat bij de per­so­nen en het cul­turele kli­maat rond Stu­ur­man waar­door een mooi tijds­beeld ontstaat, zeker van de word­ings­jaren van het tal­ent van Rein Stu­ur­man. Een prachtig boek, alleen al die plaat­jes, wat kon die man kijken en schilderen.

Foto’s uit: Rein Stu­ur­man – Een leven met vogels Uit­gev­erij: Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland ISBN: 9789082643503

stuurman02

Joomla tem­plates by a4joomla