Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Spieren water wind, 23.000 jaar malen en molens

door Jaap Kamphuis

spierenwaterwind1Op 26 sep­tem­ber 2009 pre­sen­teerde Jaap Kam­phuis in molen de Schoolmeester voor bestuur en vri­jwilligers van Verenig­ing de Zaan­sche Molen zijn boek ‚Spieren Water Wind, 23.000 jaar malen en molens.
Het boek beschri­jft de geschiede­nis van het malen vanaf het eerste begin tot en met de bouw van de mod­erne windgeneratoren.

Hoewel de oud­ste bewi­jzen van het malen door mensen zo’n 200.000 jaar terug gaan, heeft de auteur het boek toch de sub­ti­tel ’23.000 jaar malen en molens’ meegegeven. Uit die peri­ode stam­men namelijk de eerste bewi­jzen dat de mens het graan tot meel maalde.
Er zijn veel molen­boeken geschreven, maar die beperken zich vaak tot een bepaald type zoals oliemolens of standerd­molens, of tot een bepaalde regio zoals de Zaanstreek. Daar­naast zijn er stapels boeken die voor­namelijk zijn bedoeld om de ogen een plezier te doen.

Een ding hebben al deze boeken gemeen; de geschiede­nis en de ontwik­kel­ing van het malen en de evo­lu­tie tot de molen zoals we die nu ken­nen, wordt hoo­guit in enkele regels afgedaan. Oude aan­names wor­den steeds weer her­haald en er is weinig oog voor recente onder­zoekin­gen, arche­ol­o­gis­che vond­sten en heden­daagse ontwikkelingen.

Dit nieuw ver­sch­enen boek maakt het gemis aan his­torische infor­matie dubbel goed. Er is gebruik gemaakt van recent lit­erair onder­zoek, van arche­ol­o­gis­che onder­zoek­srap­porten uit vele lan­den en van diverse afs­tudeer­scrip­ties. Waar nodig heeft de schri­jver con­tact gehad met de onder­zoek­ers.
Toch is het geen zwaar weten­schap­pelijk boek gewor­den. Voor weten­schap­pelijke studie dienen de genoemde rap­porten die ver­meld staan in de bron­ver­meld­ing. Wel haalt de schri­jver de essen­tie uit de stukken en plaatst deze in een his­torische con­text.
Door hon­der­den foto’s en tekenin­gen toont het boek hoe het vroeger was, hoe het nu is en dat op som­mige plaat­sen in de wereld nog steeds niets is veranderd.

Het boek ‚Spieren Water Wind’ is een boek dat bij iedere inwoner van Ned­er­land en Vlaan­deren op de boeken­plank hoort te staan. Het laat zien waar de wind­molens zijn ontstaan, waar belan­grijke ontwik­kelin­gen hebben plaats gevon­den en waarom we als ‚Hol­lan­ders’ trots mogen zijn op ons molen­er­f­goed.
Daar­naast is het een boek dat geen enkele school of bib­lio­theek mag mis­sen. Het is het eerste en tot nu enige boek dat vertelt hoe de Indi­a­nen hun graan maalden, dat er in Egypte veel wind­molens hebben ges­taan en dat ook Turk­ije standerd­molens kende.
Er wordt aange­toond dat de kruis­vaarders NIET ver­ant­wo­ordelijk zijn voor de bouw van de eerste wind­molens in Europa, dat Leegh­wa­ter NIET de uitvin­der is van de molen­dr­ie­gang en dat nadat het molen­ti­jd­perk in de Zaanstreek ten einde kwam de ontwik­kelin­gen elders gewoon zijn door gegaan.

spierenwaterwind2Als 10e gen­er­atie Kam­phuis in de Zaanstreek en nazaat van gen­er­aties pelders en houthande­laren, geeft de auteur al vele jaren lezin­gen over de molengeschiede­nis. Veel leerkrachten en leer­lin­gen uit basis– en voort­gezet onder­wijs ken­nen Kam­phuis van de rondlei­din­gen in de molens of in het molen­mu­seum in Koog a/​d Zaan.
Maar niet alleen het onder­wijs weet Kam­phuis te vin­den, ook de BBC en de werel­dom­roep deden een beroep op zijn ken­nis van de molengeschiede­nis.
Aan het boek is vele jaren inten­sief werk, studie en onder­zoek op lokatie voorafge­gaan en het resul­taat mag gezien wor­den. ‚Spieren Water Wind’, 23.000 jaar malen en molens’ bevat meer dan 390 pagina’s tekst en een veelvoud daar­van aan foto’s en ver­helderende tekeningen.

Het boek is onder andere verkri­jg­baar in de muse­umwinkel van het Molen­mu­seum in Koog aan de Zaan.

Joomla tem­plates by a4joomla