Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Reis­gids Zaanse Schans en de Zaanstreek

Bron: Orange House
Pers­bericht van Orange House, Edam

4 sep­tem­ber 2009 werd in het Zaans Museum de Capi­tool Reis­gids Zaanse Schans en de Zaanstreek ten doop gehouden. Het eerste exem­plaar werd om 16.00 uur feestelijk over­handigd aan de heer J. Luiten, wethouder Economis­che Zaken van Zaanstad, en zijn collega’s uit Oost­zaan en Wormer­land, R. Monen en F. Saelman.
reisgids zaanseschans1

De Capi­tool Reis­gid­sen beho­even geen intro­duc­tie. De eerste Capi­tool Reis­gid­sen ver­sch­enen in 1994 en waren direct een ongek­end suc­ces. Ze onder­schei­den zich door de com­bi­natie van visuele uit­bundigheid in de vorm van dried­i­men­sion­ale tekenin­gen van bezienswaardighe­den en heel veel kleurenfoto’s én prak­tis­che bruik­baarheid door mid­del van ver­helderende kaarten en com­pacte tek­sten. Inmid­dels is Capi­tool, met meer dan 100 gid­sen, al jaren mark­tlei­der onder de reisgidsen.

4 sep­tem­ber 2009 ver­scheen nu ook de Capi­tool Reis­gids Zaanse Schans en de Zaanstreek.
De gids telt 96 pagina’s en meer dan 250 afbeeldin­gen. Hij komt beschik­baar in het Ned­er­lands, het Engels en het Duits.

reisgids zaanseschans2Ini­ti­atief van Willem Kooi­j­man
De gids is tot stand gekomen op ini­ti­atief van Willem Kooi­j­man, eige­naar van Klom­pen­mak­erij De Zaanse Schans. De pub­li­catie is mede mogelijk gemaakt door Sticht­ing De Zaanse Schans, de Onderne­mersv­erenig­ing Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad.
In vogelvlucht verkent de gids natuur en land­schap van de Zaanstreek en de Zaanse geschiedenis.

Spec­i­fieke aan­dacht is er voor de Zaanse hout­bouw en de bedri­jven die de Zaanstreek groot hebben gemaakt. Uit­ge­breid wor­den de Zaanse Schans, het Zaanse Museum met het Verkade Paviljoen en de molens op en buiten de Zaanse Schans verk­end. En uit­er­aard komen de overige bezienswaardighe­den, uit­gaans­mo­gelijkhe­den en andere attrac­ties in Zaanstad, Wormer­land en Oost­zaan aan bod.
De Capi­tool Reis­gids Zaanse Schans en de Zaanstreek: voor bewon­ers en bezoek­ers de ide­ale wegwijzer.

Joomla tem­plates by a4joomla