Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Plaat­jes­boek, oer­vorm van marketing

door: Melchert Leguyt
Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 3 feb­ru­ari 2009

plaatjesboek1Veel mensen hebben ze nog in de boekenkast staan of op zolder liggen: nos­tal­gis­che plaat­je­sal­bums uit de eerste helft van de vorige eeuw. Er zijn er duizen­den uit­ge­bracht door fab­rikan­ten, die in de plaat­jes een probaat mid­del zagen om hun pro­ducten aan de man te bren­gen. Ook veel Zaanse bedri­jven zochten hun heil in de plaat­je­sal­bums.
Zaan­dammer Peter Roggeveen onder­zocht deze oer­vorm van mar­ket­ing en schri­jft er momenteel een boek over.

De al lang niet meer bestaande thee­han­del Ter Wee was één van de Zaanse onderne­min­gen die een plaat­je­sal­bum uit­bracht. In 1917 zag een boek het daglicht met prenten van de water­snood uit het jaar daar­voor.
Het waren drama­tis­che afbeeldin­gen van ondergelopen wonin­gen en straten, waar­bij de tek­sten de plank soms hele­maal miss­loe­gen. Dan stond er bij zo’n foto bijvoor­beeld een zin als ‚het was alle­maal ach en wee, maar met een kopje thee van Ter Wee viel het toch wel mee.’ „Ik denk niet dat dat de verkoop bevorderde”, zegt Roggeveen.
Het idee achter de albums was sim­pel. Geef een boek uit waarin mensen afbeeldin­gen kun­nen plakken en stop die plaat­jes bij de pro­ducten die je aan de man brengt. Dit mid­del om de verkoop te stim­uleren wordt nog steeds toegepast, bijvoor­beeld met de huidige voet­balplaat­jes van Albert Heijn. De hausse lag echter in de eerste helft van de vorige eeuw. Na 1950 raak­ten de plaat­jes door de opkomst van mod­ernere com­mu­ni­catiemid­de­len gelei­delijk uit de gratie.

Zaanse bedri­jven
Als Zaankan­ter richtte Peter Roggeveen zich op de albums die zijn uit­gegeven door Zaanse bedri­jven. Er waren zestien onderne­min­gen die er in totaal ruim negentig hebben uit­ge­bracht. Roggeveen heeft ze bijna alle­maal onder ogen gehad.
plaatjesboek2Vooral Verkade maakte veel werk van de boeken. Dit bedrijf zette er zeve­nen­twintig op de markt. Beschuit­fab­riek Hille kwam tot 21 albums. Andere onderne­min­gen met plaat­jes­boeken waren bijvoor­beeld Molenaar’s Kin­der­meel, Honig, groothandel Keg en de cacao­fab­rieken Grootes, Boon, De Jong en Pette.
De onder­w­er­pen van de albums ver­schilden enorm. Het ging over natuur, sport, mensen, mon­u­menten, dieren, land­schap­pen en nog veel meer.
Roggeveen: „Cacao­fab­riek Pette had een directeur die gek was van cac­tussen. Dat bedrijf bracht dus een album over cac­tussen uit. Heel bij­zon­der was het plaat­jes­boek dat kruide­niers­bedrijf Simon de Wit uit­gaf. plaatjesboek3Daarin ston­den Ned­er­landse sporters die aan de Olymp­is­che Spe­len van 1956 in Mel­bourne mee zouden doen. Maar door de inval van Rus­land in Hon­gar­ije trok de Ned­er­landse afvaardig­ing zich terug. Het album kwam echter gewoon op de markt.”
„In 1960 her­haalde Simon de Wit dit con­cept met sport­mensen die meed­e­den aan de Olymp­is­che Spe­len in Rome. Choco­lade­fab­riek Arriba uit Zaandijk maakte repen met wikkels waarop kled­er­drachten uit de hele wereld ston­den.„
Som­mige onderne­min­gen besteed­den veel aan­dacht aan de boeken. Verkade bijvoor­beeld, die zelf schri­jvers en fotografen aantrok. Andere bedri­jven wilden voor een dubbeltje op de eerste rang zit­ten en bestelden een kant en klaar album bij wat nu reclame­bu­reaus zouden heten.

Stan­daard plaat­jes­boeken
Roggeveen: „Dat waren stan­daard plaat­jes­boeken, waarop de fab­rikant alleen zijn naam en logo kon zetten. Daar­door kon het gebeuren dat omstreeks 1910 zowel Albert Heijn als Molenaar’s Kin­der­meel met het album ‚Jong Hol­land’ kwam. Daarin ston­den plaat­jes van dorps­gezichten. Ze waren iden­tiek, op de namen van de bedri­jven na.„
Roggeveen kreeg de albums te leen van twee ver­woede verza­me­laars: Dothy Kalf uit Zaan­dam en Piet Gooi­jaers uit St. Michiels­ges­tel. In zijn boek staan de omsla­gen van de albums, aange­vuld met infor­matie als de auteur, aan­tal plaat­jes, onder­w­erp etc.
Daar­naast vertelt Roggeveen het één en ander over het bedrijf.
„Het zijn eigen­lijk tweeluik­jes: een ver­haal over de plaat­jes en een ver­haal over het bedrijf.„
Roggeveens boek komt uit in het najaar 2009 en wordt uit­gegeven door de Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland.

plaatjesboek4

Joomla tem­plates by a4joomla