Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Sterke ver­halen uit de Zaan


Van de redactie

In decem­ber 2007 is het boek ver­sch­enen van de hand van Hans Kuyper met illus­traties van Olivier Rijcken: Sterke ver­halen uit de Zaan.
sterke verhalen uit de zaan1

Sterke ver­halen uit de ZaanIn de geschiede­nis van de Zaanstreek wemelt het van de bij­zon­dere mensen en ongelooflijke gebeurtenis­sen, die jong en oud tot de ver­beeld­ing spreken.

De kinder­beken­schri­jver Hans Kuper liet zich door de Zaanse geschiede­nis inspir­eren. Spe­ci­aal voor het Gemeen­tearchief Zaanstad en het onder­wi­jspro­ject „Erf­goed à la Carte” schreef hij tien his­torische ver­halen voor kinderen.
De ver­halen spe­len in de gehele Zaanstreek en zijn geschreven vanuit het per­spec­tief van het kind.
De Zaanse kun­ste­naar Olivier Rijcken maakte er prachtige tekenin­gen bij.
Het Gemeen­tearchief Zaanstad leverde de bron­nen uit haar col­lec­ties ter illus­tratie van de verhalen.

Dit boekje is voor iedereen die jong is, of Zaans, of van sterke ver­halen houdt — of alle drie!
Hans Kuyper Olivier Rijcken
sterke verhalen uit de zaan2sterke verhalen uit de zaan3

In het echt is het toch mooier’
Olivier Rijcken exposeert tekenin­gen uit boek­jes Hans Kuyper

De Zaanse illus­tra­tor Olivier Rijcken exposeert deze maand in de Bieb in Krom­me­nie met alle tien orig­inele prenten van het onlangs ver­sch­enen boekje ‚Sterke ver­halen uit de Zaan’. Ook zijn er illus­traties te zien van andere boek­jes die Olivier met stads­dichter Hans Kuyper pro­duceerde. ‚In het echt is het toch mooier.’

Het eerste exem­plaar van ‚Sterke ver­halen uit de Zaan’ werd eind novem­ber over­handigd aan sin­terk­laas. Het vrolijke kinder­boekje bevat tien sterke, maar waarge­beurde ver­halen uit de streek. Spe­ci­aal voor het Gemeen­tearchief Zaanstad en onder­wi­jspro­ject ‚Erf­goed a la carte’ liet Hans Kuyper zich door de Zaanse geschiede­nis inspir­eren. De his­torische ver­halen wor­den door basiss­choolleer­lin­gen gebruikt tij­dens de lessen geschiede­nis en lit­er­atuur en zijn vol­gens Kuyper ‚leuk voor iedereen die jong is, of Zaans, of van sterke ver­halen houdt, of alledrie!’

His­torisch

Illus­tra­tor Olivier Rijcken ver­vaardigde bij elk sterk ver­haal een passende prent. „Als Hans een ver­haal af had, maakte ik een bij­passende schets”, legt hij uit. „Die pren­t­jes wer­den geregeld aangepast. Soms vond Hans het niet goed bij het ver­haal passen of wilde hij spe­ci­aal iets benadrukken. Ook Jan Pieter Woudt, van de Ency­clo­pe­die voor de Zaanstreek, heeft de tekenin­gen gecheckt op his­torische feiten. Hij weet natu­urlijk alles van de streek en con­troleerde of de kled­er­drachten wel klopten en de sil­hou­et­ten van de stad wel overeenkwa­men met de tijd. Ook wees hij erop dat Czaar Peter hele­maal geen baard had, sterker, hij liet mensen onthoof­den als ze wél een baard droegen!”

Tekenin­gen

Behalve de illus­traties van ‚Sterke ver­halen uit de Zaan’, zijn afbeeldin­gen van het nog te ver­schi­j­nen Leesleeuwtje ‚Naar de Zup’ en een eerder ver­sch­enen Leesleeuwtje ‚Alle dieren van Frank’ ten­toongesteld. Beide boek­jes zijn eve­neens van de Zaanse stads­dichter Hans Kuyper. „Naar de Zup is ook zo’n fan­tastisch ver­haal van Hans. Het gaat over twee vis­jes in het West­z­i­jderveld die naar zee willen. Maar op het moment dat ze de Zaan bereiken, vin­den ze dat al zo wild, dat ze direct terugk­eren.” Er zijn in totaal twintig tekenin­gen van zijn hand in de bib­lio­theek te zien. „Het is flink de moeite waard om ze te komen bek­ijken. De prenten hangen hier op ware grootte en in kleur. In het echt zijn ze zoveel mooier!”

Edu­catief

Olivier Rijcken, alias Oli4, maakt naast illus­traties ook car­toons, strips en muurschilderin­gen. „Ik heb mijn hele leven met veel plezier getek­end. Op een gegeven moment heb ik besloten er mijn beroep van te maken. Kinder­boeken zijn fan­tastisch om te doen, ik houd wel van een licht edu­catief tin­tje. Met mijn muurschilderin­gen neig ik meer richt­ing kunst, hoewel ‚echte’ kun­ste­naars dat miss­chien niet met me eens zijn. De com­bi­natie van Zaanse geschiede­nis en lit­er­atuur voor jon­geren vind ik een heel ges­laagde.” Dat blijkt ook uit de verkoop­ci­jfers: de eerste druk van ‚Sterke ver­halen uit de Zaan’ (twee­duizend exem­plaren) is vri­jwel uitverkocht. Momenteel wordt aan een her­druk, of een tweede deel, gedacht.

Bron Zaans Stads­blad 6 feb­ru­ari 2008

Joomla tem­plates by a4joomla