Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Groene Ket

Groene Ket als kleine show­room van de Zaanstreek
Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 20 feb­ru­ari 2007

groene ket1

Natuur ben je zelf. Natuur is je tuin, natuur ligt om de hoek, is het plantsoen aan de overkant of het veld verderop.
De sticht­ing Natuur & Milieu Edu­catie heeft vele facetten van die natuur in de Zaanstreek verza­meld en onder de noe­mer ‚Groene Ket, vijfen­twintig ogen­blink­ert­jes en onder­weechies’ op een dvd gezet. Vijfen­twintig ver­haalt­jes over natuur en natu­urbelev­ing met flora, fauna en mensen op een char­mante manier bijeengebracht.

Het schi­jfje, gemaakt door Geldof Film, toont een bonte ver­rass­ing aan ver­schei­den­heid. Het is een soort show­room gewor­den van wat je echte natuur en milieu zou kun­nen noe­men. Maar het bevat ook gemaakte natuur, waarin mensen zich bewust tonen van wat hun leefomgev­ing te bieden heeft. Of wat je gemak­shalve indus­triële natuur kan noe­men met en over Zaankan­ters die er hun beroep van hebben gemaakt.

Neem bijvoor­beeld het boerengezin dat op een stuk grond van zeven hectare in de West­zan­er­polder met een melkveebedrijf zowel een boter­ham wil ver­di­enen als wei­de­vo­gels een kans probeert te geven.

Natuur en milieu zit hem vaak in de kleine dinget­jes van ons dagelijks bestaan. Dat kan een gierzwaluw onder de dak­pan­nen zijn, of teke­naar en land­schap­schilder Hinne Terp­stra die moet vluchten voor een regen­bui om zijn aquarel te red­den en molen De Jonge Dirk bin­nen rent.
Bij­zon­der is ook de vrouw met dat prachtige Oos­t­eu­ropese accent die in haar Hirudo ther­a­pieprak­tijk met behulp van heuse bloed-​zuigers mensen van aller­hande kwalen wil afhelpen. Jam­mer alleen dat de beestjes hun een­ma­lige inspan­ning moeten bekopen met een onver­mi­jdelijke dood.

Een heel scala van voor­beeld­jes van Zaanse natuur– en milieuaspecten trekt voor­bij. De dvd springt in de vijfen­twintig onder­w­er­pen die alle slechts een paar minuten duren, wel een beetje van de hak op de tak. Dier­e­narts Joost van Erp bijvoor­beeld, mag wat vertellen over zijn prak­tijk; de duiv­en­melker en zijn verenig­ing komen aan bod bij een van de vele zom­erse wed­vluchten; de mevrouw die rupsen verza­melt, (nacht)vlinders fotografeert en als ze op vakantie gaat de pot­jes met rupsen en cocons mee­neemt, ‚want anders kun je ze niet zien uitvliegen’.

Sticht­ing Natuur & Milieu Edu­catie, Zaanstreek (NME Zaanstreek)

Joomla tem­plates by a4joomla