Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een Onge­woon Vollukkie

De His­to­rie van Gewone mensen in een Onge­woon Dorp in Foto’s en Verhalen

een ongewone vollukkie1In veel fam­i­lieal­bums zijn vaak unieke foto’s te vin­den. Dankzij de medew­erk­ing van vele gulle gev­ers heeft de Oud­hei­d­skamer Oost­zaan in Een Onge­woon Vol­lukkie hon­der­den nog nooit gepub­liceerde foto’s bijeen gebracht en zo een bij­zon­der doc­u­ment gecreëerd over het dagelijks leven van gewone en onge­wone mensen in het dorp Oostzaan.

Daar­bij zijn de foto’s the­ma­tisch geor­dend zodat een heel herken­baar en sfeer­vol beeld ontstaat, onder­s­te­und door korte gedichten. Zo kun je prob­leem­loos met je gedachten wegdwalen naar de ijs­jes die je van je opa en oma kreeg, naar je schooltijd en het spe­len met je vriend­jes en vriendin­net­jes op het school­plein, naar de vele winkels in het dorp en naar de ven­ters die lagns de deuren kwa­men, naar het zwem­men, varen en schaat­sen in de polder, naar je eerste fiets en de eerste auto’s die in het dorp ver­sch­enen. Kor­tom, een boek vol herinneringen.

Een uit­gave van de Sticht­ing Oud­hei­d­skamer Oost­zaan — 25 jaar Oud­hei­d­skamer Oost­zaan.
Onder redac­tie van Ger Muijs en Rob Veen­man.
ISBN 90808060-​3-​X 9789080806030 NUR 521
Bij de (Oost­za­anse) boek­winkel te koop

Eerdere uit­gaven: Claes Com­paen, zeerover in de Gouden Eeuw (ISBN 90.808060.1.3
Wat ons nog te bin­nen skoot, het Geïl­lus­treerd Oost­za­ans Woor­den­boek (ISBN 90.808060.2.1)

Joomla tem­plates by a4joomla