Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Tussen kant en wal

door: Peter Roggeveen

tussen kant en wal1De Noorder­brug, de Hoop­brug, het veer van Adam en Eva, het Ruyter­veer en het pon­tje van Schaap. Wie kent ze nog?
In een ver en min­der ver verleden vor­m­den zij belan­grijke schakels tussen de beide Zaa­noev­ers.
Wie de Zaan in vroeger tij­den wilde over­steken diende daar­voor wel te betalen. Ook de veer­bazen van motor­pon­t­jes en roeis­chuiten leef­den niet van de wind. Voor een paar cent voeren ze hun klan­t­jes naar de overkant.

Zestien bruggen en tal­rijke veer­di­en­sten uit heden en verleden wor­den in het boek nader onder de loep genomen. Soms ligt bij de bruggen het accent op de bouwkundige details, dan weer op de bestu­urlijke prob­le­men of ingri­jpende sloop­par­ti­jen en soms ligt de nadruk op de feestelijke ingebruikname.

Al die bruggen hebben gemeen dat ze bij de bouw als uiterst vooruit­strevend wer­den gezien en een einde zouden maken aan de ver­keer­sprob­lematiek. Die hoop bleek ijdel.
Denk aan de Dr.J.M. den Uyl­brug die al kort na de open­ing in 1990 te smal bleek en de Beat­rixbrug dien in 1958 nog werd gezien als het zenuw­cen­trum, van de ver­keerssi­t­u­atie in het hart van Zaan­dam en nu is gede­gradeerd tot een veel te groot uit­gevallen fiets– en busbrug.

De inspan­nin­gen en bemoeienis­sen van par­ti­c­ulieren en gemeen­tebestu­ur­ders om een brug te slaan tussen de beide Zaa­noev­ers zijn van alle tij­den en een onder­w­erp dat vooral de poli­tieke en economis­che gemoed­eren bezighoudt.

ISBN 90 78381 06 X

Joomla tem­plates by a4joomla