Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het Zaan­lands Lyceum in de oor­logs­jaren 19401945

Bron De Zaankan­ter, 29 novem­ber 2006

zaanlands lyceum oorlogsjaren1Het Zaan­lands Lyceum in de oor­logs­jaren 19401945″ is 28 novem­ber tij­dens de reünie van het Zaan­lands Lyceum gep­re­sen­teerd..
Meer dan 200 brieven, instruc­ties en opdrachten wer­den uit de archieven van het Zaan­lands Lyceum verza­meld en ver­vol­gens door Fred Rood­en­burg onder boven­staande titel in een gebon­den en uit 182 pagina’s bestaand boek uit­gegeven.
Slechts de heel oud­eren kun­nen zich nog wel iets herin­neren van hun schooltijd op het Zaan­lands Lyceum tij­dens de Tweede Werel­door­log.
Voor deze oud­eren en nog meer in het bij­zon­der voor allen die na 1930 zijn geboren is de ver­hul­lende briefwis­sel­ing gedurende de oor­logs­jaren van en aan de Rec­tor van het Zaan­lands Lyceum, de burge­meester van Zaan­dam en diverse andere instanties in een overzichtelijke vorm toe­ganke­lijk gemaakt.
zaanlands lyceum oorlogsjaren2Er is voor gekozen de bun­del­ing van doc­u­menten zoveel mogelijk in chro­nol­o­gis­che vol­go­rde en inte­graal weer te geven, zon­der enige toelicht­ing. In het boek gaat het o.a. om cor­re­spon­den­tie inzake het gebrek aan bescherming van de scholieren bij luchtaan­vallen, het ver­van­gen van joodse ler­aren en de papier­schaarste.
Het boek is niet meer verkrijgbaar.

n.b. van de redac­tie:
Tot de Feb­ru­ar­is­tak­ing 25 feb­ru­ari 1941 was Burge­meester In ’t Veld de burge­meester van Zaan­dam. Na die datum is de burge­meester door de Duit­sers vervangen.

Joomla tem­plates by a4joomla