Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ams­ter­dam en de Noordzeekanaal­havens vanuit de Lucht

Pers­bericht Arne­muiden, 18/​01/​2018

Zeehavenstitel

Zee­havens Ams­ter­dam en IJmond vanuit de Lucht is de titel van een splin­ternieuw lucht­fo­to­boek over het lang­gerekte havenge­bied langs het Noordzeekanaal. De havens hebben een zeer goed jaar achter de rug. Onlangs werd bek­end dat main­port Ams­ter­dam en de haven­bekkens van Zaan­dam, Bev­er­wijk, Velsen en IJmuiden geza­men­lijk een recor­dover­slag van 100 miljoen ton hebben bereikt.

ZeehavensAmsterdamIJmondHet twee­t­al­ige foto­boek (Nederlands/​Eng) geeft via 160 glasheldere luchtfoto’s een indruk­wekkend beeld van de veelz­i­jdigheid van dit vierde havenge­bied op de Europese ran­gli­jst. Behalve de haven komt ook de hoofd­stad zelf volop in beeld: zowel de herken­bare gracht­en­struc­tuur van de his­torische bin­nen­stad, de musea en de Dam, als de mod­erne kan­toorge­bieden rond de Zuidas. Vanuit de lucht is zo de enorme groei van de stad en de ver­schei­den­heid aan bouw­sti­jlen door de eeuwen heen scherp in beeld gebracht. Een plek is er eve­neens voor de Johan Cruyff Arena, het Olymp­isch Sta­dion en voor kleur­rijke even­e­menten als de Canal Parade, Sail en de Hiswa-​te-​Water.

Het over­grote deel van het boek bestaat, zoals de titel al aangeeft, uit loepzui­v­ere opna­men van het uit­gestrekte havenge­bied zelf. Het ligt tussen de Ams­ter­damse Oran­jes­luizen en het Oost­elijk havenge­bied en hele­maal west­elijk de Noordzeesluizen bij IJmuiden. Met ter­mi­nals, kades, bedri­jf­ster­reinen, chemis­che plants, opslag­tanks en dis­trib­u­tiecen­tra in West­poort. Alle­maal heel herken­baar voor wie er woont, werkt of op bezoek komt. Ook luchthaven Schiphol is niet vergeten.

Vanuit de lucht is heel duidelijk de samen­hang te ont­dekken van het 40 kilo­me­ter lange haven­com­plex. Ook de bouw van het IJmuidense sluizen­com­plex, straks het groot­ste ter wereld, kri­jgt aan­dacht. Al bladerend kom je verder nautis­che dien­stver­len­ers als slepers en lood­sen tegen, eve­nals opna­men van de Ams­tel, het Noord-​Hollands Kanaal en de vis­ser­shaven van IJmuiden. Buiten Ams­ter­dam bevat het boek verder ook foto’s van off­shore– instal­laties, van ’s werelds groot­ste aar­dap­pelover­slag in Bev­er­wijk en van het even gewaagde als ges­laagde stad­huis van Zaandam.

ZeehavensAmsterdam3

Meta­mor­fose in beeld
In de zomer­maan­den van het afgelopen record­jaar vloog fotograaf Izak van Maldegem van Sky Pic­tures uit Zee­land vele uren op ruim 300 meter hoogte boven de hoofd­stad en het havenge­bied West­poort. Tij­dens deze fotovluchten schoot hij meer dan 2000 scherpe en indruk­wekkende foto’s, waar­van slechts een selec­tie in het foto­boek is opgenomen. Van Maldegem: ‘We vliegen en fotograferen alleen bij helder en onbe­wolkt weer. Zo staan we steeds borg voor haarscherpe foto’s. Wat me van bove­naf gezien is opgevallen is de grote meta­mor­fose die het havenge­bied heeft door­maakt en nog steeds door­maakt. Eind vorige eeuw natu­urlijk het Oost­elijk Havenge­bied maar nu het NDSM-​terrein, het Hem­brugter­rein en de Houthavens en omgev­ing.’ Als andere opval­lende ontwik­kel­ing noemt hij de ontel­bare zon­nepan­e­len en de vele wind­molens. ‘Voor mij een bewijs dat havenbedri­jven daad­w­erke­lijk investeren in nieuwe energiebronnen.’

Van Maldegem vloog en fotografeerde de linker en de rechter oever van het IJ en het Noordzeekanaal. Van oost naar west, dus vanaf fort Pam­pus in het IJ tot aan het Fortei­land aan de mond­ing van het Noordzeekanaal. Zo zorgde hij voor een heel herken­bare opbouw van het boek. De foto’s zijn voorzien van korte heldere tek­sten uit de pen van Jaap Luike­naar. Hij heeft jaren in de haven van Rot­ter­dam gew­erkt. Eerder schreef hij de foto­bi­jschriften voor drie andere lucht­fo­to­boeken in de reeks, namelijk De Haven van Rot­ter­dam vanuit de Lucht (2016) en de Haven van Antwer­pen vanuit de Lucht (2017).


Verkoop­in­for­matie:
Zee­havens Ams­ter­dam en IJmond vanuit de Lucht is verkri­jg­baar bij de boekhan­del. Het foto­boek is tevens verkri­jg­baar via web­winkel Sky Pic­tures, bij SHIP (het info cen­trum nieuwe zeesluis) en via alle online boek­winkels. Het boek wordt uit­gegeven door Sky Pic­tures in Arne­muiden (Zee­land), als hard­cover.
Verkoop­prijs: € 29,95. ISBN 978081777957

Over uit­gever Sky Pic­tures:
Sky Pic­tures heeft vijfen­twintig jaar ervar­ing met lucht­fo­tografie vanuit een eigen fotovlieg­tuig: de PH-​PEJ. In de eigen foto­stu­dio vindt de verdere ver­w­erk­ing en afw­erk­ing van de foto’s plaats. Naast het maken van luchtfoto’s is het bedrijf — op de grond — ook actief op het gebied van bedri­jfs­fo­tografie, zowel op locatie als in de stu­dio.
Eerder ver­sch­enen: Zee­land vanuit de Lucht, De Zeeuwse Zee­havens vanuit de Lucht, De Haven van Rot­ter­damdam vanuit de Lucht, De Haven van Antwer­pen vanuit de Lucht en diverse Luchtfotokalenders.

Foto’s aan­geleverd door de uit­gever Sky Pic­tures.

ZeehavensAmsterdam4ZeehavensAmsterdam5

Joomla tem­plates by a4joomla