Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

StrijdStrijd. Het Zaanse verzet (19401945)’

Door: Erik Schaap

De Tweede Werel­door­log was smerig en ongewis. De Zaankan­ters die zich keer­den tegen de bezetter en zijn hand­langers pio­nier­den en probeer­den, onwen­nig als ze waren met de spel­regels van de nieuwe, nazis­tis­che orde. Dat lei­dde tot grootse daden, maar ook tot onzek­er­he­den, fouten en soms boven­menselijke span­nin­gen.
Aan de hand van enkele tien­tallen Zaanse verzetsstri­jders toont het nieuwe boek Strijd. Het Zaanse verzet (19401945) zowel de breedte van het onder­grondse werk als de zoek­tocht van de stout­moedi­gen die tij­dens de bezetting hun nek uitstaken.

Alle geportret­teer­den in dit boek namen hun ver­ant­wo­ordelijkheid toen het er op aankwam, soms met fatale gevol­gen. Mede­do­gen, altruïsme, (wan-)hoop, wraakgevoe­lens, oppor­tunisme, lev­ensover­tuig­ing; er was een veel­heid aan motieven om het gevecht aan te gaan. Maar wat en hoe ze dat ook deden, de uitvo­erders keken niet weg. Ze kozen, daar waar de meerder­heid van de bevolk­ing zich –overi­gens om begri­jpelijke rede­nen– afz­i­jdig hield. Of die keuzes de juiste waren, viel vaak pas achteraf vast te stellen.

Strijd is een poging om de breedte te schet­sen van het verzet in de regio, van de gewapende dur­fal tot de ver­zorger van onder­duik­ers, van de onder­grondse regel­neef tot de koerier­ster. Beoogd is om via hun wed­er­waardighe­den zowel de diver­siteit als de onver­mi­jdelijke rom­me­ligheid van de ille­galiteit te tonen.
Strijd (140 pagina’s) kan wor­den gelezen als een ode aan de Zaankan­ters die immense risico’s opzochten in een tijd dat je ter ver­grot­ing van de over­lev­ingskansen beter kon weg­duiken. Door hun bij­zon­dere daden voor het voetlicht te bren­gen, wor­den hopelijk ook de vele hon­der­den andere Zaanse verzets­mensen geëerd die tot nu toe in de geschied­schri­jv­ing onzicht­baar zijn.


Strijd. Het Zaanse verzet (19401945) is vanaf nu voor €17,50 verkri­jg­baar via elke Ned­er­landse boekwinkel.

Joomla tem­plates by a4joomla