Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het boek genereerde tevens een stroom van nieuwe feiten en opende archieven die tot dan toe ges­loten waren geweest.


walravenvanhall1Als bankier kende Van Hall de finan­ciële wereld, maar alleen die ken­nis is niet genoeg om het grote spel te kun­nen spe­len dat hij heeft gespeeld. Er is een heldere geest, doorzettingsver­mo­gen en een flinke dosis lef voor nodig. Dat alles werd in de per­soon van Wal­raven van Hall verenigd.

De eerste aanzet komt als er nood ontstaat bij de gezin­nen van zeel­ieden die in het buiten­land verbli­jven of voor de geal­lieer­den werken. In Rot­ter­dam is hier­voor een fonds opgericht en van Hall wordt aange­zocht dit ook voor de regio Ams­ter­dam op te zetten. Hij werkte in Zaan­dam voor de bank­firma weduwe J. te Vel­trup en ver­keerde regel­matig op de beurs te Ams­ter­dam en heeft ken­nis van de finan­ciële wereld.

Van Hall zet een inge­nieus plan op voor lenin­gen waar­bij waarde­loze effecten als onder­pand dienen met de belofte dat ze nader­hand terug betaald zullen wor­den zon­der dat de vijand de iden­titeit van de leners kan achter­halen. Het suc­ces van ‚De Zee­mans­pot’ blijkt wel uit het bedrag dat in drie jaar wordt ingeza­meld en uit­ge­keerd; 5,2 miljoen gulden. Zijn broer Gijs van Hall wordt bewind­vo­erder. Als de Duit­sers bankbil­jet­ten van f 500,– en f 1000,– (guldens) ongeldig verk­laren weten Van Hall en zijn medew­erk­ers deze maa­trege­len te gebruiken om de pot voor de zee­man­nen te ver­sterken. Dit alles in samen­werk­ing met betrouw­bare belastinginspecteurs.

De oor­log ver­loopt inmid­dels slecht voor de Duit­sers. Dit zou tot een grotere deel­name aan ille­gale aktiviteiten kun­nen lei­den, maar daar staat tegen­over dat ook de repre­sailles steeds heftiger wor­den. De angst ver­lamt velen.

Voor elk prob­leem, elke tegenslag wor­den inven­tieve oplossin­gen gevon­den. Er komt een ‚Lan­drot­ten­fonds’ voor de geld­in­za­mel­ing t.b.v. onder­duik­ers en ille­gale activiteiten. De naam Lan­drot­ten­fonds wordt later omgezet in Nation­aal Ste­un­fonds (N.S.F.). Door het con­tact met Lon­den, de uit­geweken regering, komt er een garanti­estelling voor de uitgaven.

In 1943 wordt er gecon­cludeerd dat er teveel ini­ti­atieven zijn voor hulp aan hen die door de bezetting in finan­ciële nood zijn gekomen. Van Hall heeft inmid­dels ook con­tacten met tal van verzets­groepen en poogt de een­heid te bevorderen. De Kern wordt opgericht om de uiteen­lopende activiteiten van het verzet te coördineren. Daar zijn ver­gaderin­gen met alle betrokke­nen voor nodig en het is toch een won­der dat al die bijeenkom­sten, onder de neus van de bezetter, voort­gang bli­jven vin­den.

walravenvanhall2Een inval in het huis van Van Hall in Zaan­dam leidt ertoe dat hij moet onder­duiken. Men is hem op het spoor. De radio­cen­trale van Op den Velde in Zaan­dam valt weg als deze door de Sicher­heits­di­enst wordt ont­maskerd en gevan­gen genomen. J.H. Op den Velde over­leeft de oor­log niet *


Foto: Wally en zijn gezin

Lon­den (Wil­helmina) dringt aan op bun­del­ing van het verzet, niet geheel kundig van de werke­lijke ver­houdin­gen in het bezette Ned­er­land. Juli 1944 komen verte­gen­wo­ordi­gers van 20 ver­schil­lende organ­isaties in Ams­ter­dam bijeen voor over­leg. Van Hall’s hulp wordt ingeroepen om de een­heid in het verzet te bevorderen en dat lukt hem. De B.S. (Bin­nen­landse Stri­jd­krachten) waren door de regering in Lon­den opgericht, maar het was Van Hall die voor de mid­de­len en huisvest­ing zorgt en de zaak in gang zet.

De groot­ste stunt haalt de groep o.l.v. van Hall uit met ver­val­ste schatk­ist­promessen waarmee, via een inge­nieus plan bedacht door Gijs van Hall, de Ned­er­landse Bank 80 miljoen gulden lichter wordt gemaakt. De bank stond onder lei­d­ing van Rost van Ton­nin­gen en werkte ten dienst van de bezetter.

Van Hall, schuil­naam Van Tuyl, wordt 27 jan­u­ari 1945 op weg naar een bijeenkomst met enkele anderen gear­resteerd. Ver­raden door iemand uit de eigen kring. De dader wordt gevon­den, maar de feiten zijn niet meer terug te draaien. Op 12 feb­ru­ari 1945 volgt zijn exe­cutie in Haar­lem. Wal­raven van Hall is her­be­graven op de Eere­be­graaf­plaats te Overveen.

Erik Schaap heeft iets groots ver­richt. Dit boek zal bli­jvend tot de top van de geschied­schri­jv­ing over het verzet tij­dens de tweede werel­door­log bli­jven behoren. Dit gaat niet over aansla­gen en explosies. Dit gaat over man­nen en vrouwen die de hulp aan behoefti­gen en de voort­gang van het verzet financierden.

Foto’s: web­site: Wally van Hall Bankier van het Verzet

* Lees hier­voor het boek: J.H. Op den Velde. Deel­ne­mer aan het Verzet in de Zaanstreek

Joomla tem­plates by a4joomla