Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Archi­tect Simon Bernar­dus van Sante 18761936
Rooms in ‚rood’ Zaandam’

Van onze redac­tie, Ruud Meijns
SBboekHet boek van auteur Gerry van Sante-​van Ingen over Simon Bern­hardus van Sante is een groot for­maat boek en geeft daarmee vol­doende ruimte voor illus­traties en dat is van belang om een goed beeld te kri­j­gen van zijn werk. Gelukkig wordt er ook aan­dacht besteed aan zijn per­soon­lijke leven en aan zijn activiteiten buiten de architectuur.
Hij zat in tal van besturen, gaf aan­dacht aan het vakon­der­wijs, gaf zelf les aan de Burger avond­school. Hij had het geluk in een peri­ode tot was­dom te zijn gekomen waarin veel werd gebouwd, waarin won­ing­bouwor­gan­isaties wer­den ges­ticht. De fam­i­lie Van Sante was katholiek en veel van zijn opdrachten kwa­men uit deze kring.

SBfotoArchi­tect Van Sante werkte in een peri­ode waarin de molens verd­we­nen en de fab­rieken ver­sch­enen, een peri­ode waarin de houten Zaanse huis­jes ver­van­gen wer­den door ste­nen won­ing­bouw. Van Sante heeft voor Zaan­dam een aan­tal karak­ter­istieke gebouwen ont­wor­pen die het bewijs van zijn vak­man­schap weergeven; de Jozef­school, nu beter bek­end als De Fab­riek, het gebouw voor de St. Joseph­sticht­ing in de Oost­z­i­jde (nu apotheek en dok­ter­spost), de Boni­fatiuss­chool aan de Ger­hard­straat (nu oogk­lin­iek), gemeen­telijk Elec­triciteitswerken aan de Oost­kade, pakhuis De Vrede in de Achter­sluis­polder en tal van wonin­gen. En dan nog de werken die inmid­dels verd­we­nen zijn zoals De Volks­bond, het Sint Janzieken­huis aan de Bloem­gracht, en de scholen aan de Bloem­gracht. En dan heb ik het alleen nog maar over Zaan­dam. Ook buiten onze streek heeft Van Sante zijn sporen nage­laten met wonin­gen, scholen, kerken etc. Achterin het boek staat een com­plete lijst van zijn oeu­vre.
Voor de schri­jf­ster was het een zegen dat er veel bewaard is gebleven zoals tal van dag­boek­jes en briefwis­selin­gen van Van Sante omdat dat enig inzicht geeft in de per­soon van Van Sante. Vooruit­gang, hard werken, je best doen, het hoort alle­maal bij de peri­ode waarin zij leefden.
SB2Hier is de eerste bladz­i­jde uit het dag­boekje 1904.

Het werk van Van Sante doet, om een idee te geven van zijn stijl, denken aan de Ams­ter­damse school. Veel en bij­zon­der met­sel­w­erk, ver­sierin­gen en dat niet alleen aan de buitenkant. Ook het bin­nen­huis werd met zorg en aan­dacht uit­gew­erkt. Vlo­eren, trap­pen­huizen, koz­i­j­nen aan alles werd zorg besteed en werd door vak­mensen uit­gevo­erd. Met zoveel aan­dacht voor bin­nen en buiten zou men nu spreken van een totaalconcept.
SB3Trap­pen­huis st. Josef­school Hoorn 1922

Het boek van Gerry van Sante-​van Ingen geeft een prachtig overzicht van werk en leven van de archi­tect Van Sante die voor, zeker voor Zaan­dam, een aan­tal beeld­bepal­ende gebouwen heeft nagelaten.
Boekgegevens:
Titel: Archi­tect Simon Bernar­dus van Sante 18761936 — Rooms in ‚rood’ Zaan­dam
Auteur: Gerry van Ingen
Aan­tal pagina’s: 226 ISBN: 9789463890274
Verkoop­prijs: € 30,99*
* inclusief kosteloze verzend­ing in Ned­er­land en Bel­gië
Uitvo­er­ing: Hard­cover
Te bestellen: www​.boekscout​.nlDit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla