Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De lev­ens van Johnny de Droog.

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Droog0

Droog1Verzets­man en ver­rader
Erik Schaap heeft een nieuwe uit­gave aan zijn toch al imposante reeks boeken over de Tweede Werel­door­log toegevoegd. Dit­maal is de hoofd­per­soon Johnny de Droog, een fiet­sen­maker uit Arn­hem die op een niet­sontziende wijze jacht maakte op Joden en verzets­mensen. Waarom wis­selde hij van goed naar fout? Schaap probeert hier antwo­or­den op te vin­den in archieven die recent geopend werden.

Johnny de Droog liet tussen 1942 en 1945 min­stens driehon­derd verzetsstri­jders en joden achter de tralies verd­wi­j­nen. Ruim een kwart van zijn slachtof­fers zou de bevri­jd­ing niet halen. De Arn­hemse fiet­sen­maker joeg zijn prooien genade­loos op, martelde en moordde. Hij betoverde zijn slachtof­fers met zijn charisma en fan­tastis­che ver­halen. Elke poging om hem uit te schake­len faalde. Toch stierf deze ’sadist in optima forma’ op geweld­dadige wijze, kort voor de Duitse capit­u­latie.
Wie was daar­voor ver­ant­wo­ordelijk? Wat deed de gepas­sioneerde verzetsstri­jder par­tij kiezen voor de Sicher­heits­di­enst? Hoe kon De Droog ver­vol­gens straf­feloos de ille­galiteit bin­nen­drin­gen en tal­loze kop­stukken uitlev­eren aan de vijand? En waarom kent bijna nie­mand deze oppor­tunis­tis­che oor­logsmis­dadi­ger, een van de effec­tief­ste en gevaar­lijk­ste die Ned­er­land telde?

Droog2Eric Schaap

Archieven die eerder ges­loten waren en gesprekken met oogge­tu­igen lei­den naar ver­rassende antwo­or­den. Het boek ‚De lev­ens van Johnny de Droog. Verzets­man en ver­rader’ ver­schi­jnt in maart 2020 bij uit­gev­erij Oev­ers (ISBN 9789492068408, € 21,95).

De pre­sen­tatie van het boek is op 6 maart in de filmthe­ater De Fab­riek.
Voor de tij­den kijkt u op de agenda van De Fab­riek. www​.de​-fab​riek​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla