Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Mei­doorn­straat — door Mar­tin Rep
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


De onder­ti­tel van het boek is ‘Opgroeien tussen kerk en com­mu­nis­ten tij­dens de wederop­bouw’. Wij waren alle­maal van na ‘De Oor­log’ en dat zal voor vele van de gen­er­atiegenoten herken­baar zijn.
Ik heb het over het boek van Mar­tin Rep over de Mei­doorn­straat. Ik was het steeds kwijt. Dat kwam omdat iedereen het wilde lezen en dan was het boek weer even foet­sie. Het is ook een heer­lijk boek om te lezen zeker voor Zaan­dammers van een zekere leeftijd.
OmslagRep3Wat ook heel pret­tig is, is dat Mar­tin een rustige verteller is, hij neemt de tijd, laat mensen die er gewoond hebben hun ver­haal vertellen. Er zit humor in, drama’s die zich in de Bomen­bu­urt hebben afge­speeld en natu­urlijk de absurde sit­u­aties die in elk mensen­leven zit­ten. Gelukkig zit­ten er veel foto’s in die uit de ver­schil­lende fam­i­lieal­bums komen.

Foto: Mei­doorn­straat met sigaren­winkel Rep

Tussen alles door lees je ook heel veel over de Zaan­damse geschiede­nis. Hoe Zaan­dam veran­derde van een dorp met paden en molens naar een stad met wijken. Maar het mooist zijn toch de ver­halen die Mar­tin heeft opgetek­end, over zijn eigen fam­i­lie in de sigaren­zaak en uit de mon­den van vele bewon­ers en oud-​bewoners.
De ver­schil­lende poli­tieke stro­min­gen en de ver­schil­lende geloven die er in de wijk beston­den, maar voor de kinderen meestal geen rol speelden. Die ver­halen maken het boek zo waarde­vol want het is daarmee ook een echt boek met geschiedenis­sen van Zaan­dammers.
Een aan­rader dit boek.

Boekgegevens
Mar­tin Rep – De Mei­doorn­straat – Opgroeien tussen kerk en com­mu­nis­ten tij­dens de wederop­bouw
Circa 280 pagina’s (met afbeeldin­gen)
Paper­back met flap­pen | 135 x 210 cm
ISBN: 9789492068444
www​.uit​gev​er​i​jo​ev​ers​.nl

omslagRep2


OmslagRep1Over Mar­tin Rep
Mar­tin Rep (1946) werkte als jour­nal­ist bij uiteen­lopende uit­gaven als De Zaan­lan­der, de Amers­foortse Courant, vrouwen­blad Mar­griet, nieuws­magazine Nieuws­Net, de Volk­skrant en De Gelder­lan­der. Hij is colum­nist van de Zaanse nieuws-​site De Orkaan en houdt op zijn web­site een blog bij waarin hij recente gebeurtenis­sen in een his­torische con­text plaatst, vaak vanuit een per­soon­lijk per­spec­tief. Afgezien van enkele privé-​uitgaven is De Mei­doorn­straat zijn eerste boek.
Joomla tem­plates by a4joomla