Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mar­tin Rep – De Mei­doorn­straat
Pers­bericht

In novem­ber 2020 ver­schi­jnt De Mei­doorn­straat van Mar­tin Rep. Dat duurt nog even en toch doen we graag een beroep op lez­ers om De Mei­doorn­straat nu alvast te kopen, zodat in de zomer­maan­den met de vor­mgev­ing van het boek kan wor­den begonnen.


De Mei­doorn­straat van Mar­tin Rep is een mooi, nos­tal­gis­che lees­boek dat terug­b­likt op een tijd van opbouw, op een tijd van nieuwe vri­jhe­den, namelijk opgroeien na WO II. Een boek dus met een onder­w­erp waar­naar we ook nu ver­lan­gen, vooruitk­ijken naar de tijd waarin we weer samen kun­nen zijn, samen kun­nen leven en plan­nen kun­nen maken voor de toekomst.
omslagRep2

De Mei­doorn­straat beschri­jft de geschiede­nis van een Zaan­damse wijk in de tijd van de wederop­bouw, maar is eigen­lijk een portret van elke wijk in Ned­er­land in de naoor­logse peri­ode. Het gaat over het samen­leven van katholieken en com­mu­nis­ten, van protes­tanten en social­is­ten in een peri­ode dat Ned­er­land nog volop verzuild was. De auteur vertelt het ver­haal vanuit zijn per­soon­lijk per­spec­tief: hoe zijn vader een sigaren­winkeltje opende in de voorkamer van zijn huur­won­ing, hoe hij zelf probeerde te ontsnap­pen aan het gere­formeerde milieu en hoe hij de over­gang beleefde van de benauwde jaren vijftig naar de swin­gende jaren zes­tig. We maken ken­nis met de melk­boer die elke dag met zijn kar door de straten trok en met de groen­te­boer, die piano beef spe­len ter­wijl de klanten in de winkel ston­den te wachten. Rep inter­viewde voor zijn boek tal­loze bewon­ers en voor­ma­lige bewon­ers van de buurt waar hij opgroeide en deed onder­zoek naar de ver­drink­ing van een peuter, die meer dan zes­tig jaar later nog altijd emoties oproept.

Over Mar­tin Rep
Mar­tin Rep (1946) werkte als jour­nal­ist bij uiteen­lopende uit­gaven als De Zaan­lan­der, de Amers­foortse Courant, vrouwen­blad Mar­griet, nieuws­magazine Nieuws­Net, de Volk­skrant en De Gelder­lan­der. Hij is colum­nist van de Zaanse nieuws-​site De Orkaan en houdt op zijn web­site een blog bij waarin hij recente gebeurtenis­sen in een his­torische con­text plaatst, vaak vanuit een per­soon­lijk per­spec­tief. Afgezien van enkele privé-​uitgaven is De Mei­doorn­straat zijn eerste boek.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
OmslagRep1BESTELLEN

Wie het boek nu alvast bestelt, kri­jgt in novem­ber een door Mar­tin Rep gesigneerd exem­plaar thuis­ges­tu­urd. U kunt natu­urlijk ook meerdere (gesigneerde) exem­plaren bestellen en voor de feestda­gen in decem­ber het boek aan iemand cadeau doen!

Mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. o.v.v. De Mei­doorn­straat. Als u aangeeft hoeveel exem­plaren u wilt bestellen en naar welk adres deze t.z.t. mogen wor­den ver­stu­urd, sturen wij u per mail de betaal­gegevens toe.

Boekgegevens
Mar­tin Rep – De Mei­doorn­straat – Opgroeien tussen kerk en com­mu­nis­ten tij­dens de wederop­bouw
Prijs € 21,95 | inclusief verzen­den € 25,00
Circa 280 pagina’s (met afbeeldin­gen)
Paper­back met flap­pen | 135 x 210 cm


Joomla tem­plates by a4joomla