Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

zaansepopgeschiedenisDe Zaanse pophis­to­rie
Pers­bericht

Novem­ber 2020 ver­schi­jnt De Zaanse pophis­to­rie – 19602020, een rijk geïl­lus­treerd naslag­w­erk geschreven door Rob Hen­driks.
De Zaanse pop­muziek heeft vanaf het begin een promi­nente rol gespeeld in de Ned­er­landse popgeschiede­nis. Nage­noeg iedereen kent namen als De Dijk, Lucifer, Mar­griet Eshuijs, Dizzy Man’s Band, Roberto Jack­etti & The Scoot­ers, Reniet Vrieze, Ruben Hoeke en natu­urlijk George Baker. Maar ook in het niet-​commerciële cir­cuit blinkt Zaanstad uit met groepen als De Kift en The Ex.

In de hiphop en R&B, tegen­wo­ordig com­mer­cieel de meest suc­cesvolle muziek­soort, is Zaanstad vanaf het begin (eind jaren tachtig) promi­nent aan­wezig met groepen en col­lec­tieven als Da Griz­zlies, The Coali­tion, Avalanche (win­naar grote Prijs van Ned­er­land 1999 cat­e­gorie hiphop), pro­ducer Boy Eshuijs (Presto/​Brainstorm) en Man!ac. Momenteel heeft Zaanstad met Ruben Hoeke Band, Jeanne Rouwen­daal (Wies) en rapper/​pro­ducer Jonna Fraser lan­delijk bek­ende top­pers. De Zaanse pophis­to­rie geeft een totaal­beeld van zes­tig jaar muziek.

Zaans Nood­fonds
Een deel van de verkoop­prijs van De Zaanse pophis­to­rie komt ten goede aan het Zaans Nood­fonds, dat de pop­cul­tuur in de Zaanstreek onder­s­te­unt in deze moeil­ijke tij­den.
Zie https://​zaansnood​fonds​.nl/.

Bestellen
U kunt alvast een exem­plaar bestellen voor €24,99 (ex verzend­kosten). Mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en we sturen u info over betal­ingswi­jze en lev­er­ing.

zaansepopcdSpe­cial uitgave
Naast een reg­uliere uit­gave komt er ook een gelim­i­teerde uit­gave met sin­gletje met bij­zon­dere num­mers. Deze kost €32,50 (ex verzend­kosten). Alvast zeker zijn van deze spe­ciale uit­gave? Mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Bin­nenkort meer info over deze spe­ciale uitgave!

Inhoud­sop­gave
Inlei­d­ing
Het belang van de geschied­schri­jv­ing van de Zaanse pop­muziek

Hoofd­stukken
De Voorgeschiede­nis 19001960: Dirk Witte, Renati, Ger Vreel­ing, Uut Huls­ing, de accordeon.
‘Geen R&R rel in Zaan­dam’. Rock-‘n’-roll in de Zaanstreek. Indorock.
‘Trut­tigheid troef!’ Tal­en­ten­jachten, muzieksc­holen, keurige ‘gitaarorkest­jes’, kinder­bands.
‘Beat! Elke straat had een band’. Pop­clubs. Arti­esten­man­agers.
Blues, hip­pies, psy­che­delis­che muziek. Pink Floyd in Zaan­dam. Tegen­cul­tuur.
‘Soul en Under­ground’. Soul, rhythm & blues en pro­gressieve pop­muziek.
‘Plaat­praters’. Dj’s en dis­cotheken. Buurthuizen, jeugdso­ciëteiten. Provadya?
De eerste Zaanse top-​40 suc­cessen en een Amerikaanse top-​10 noter­ing.
‘Waar kun­nen we oefe­nen en optre­den? Wie heeft spullen?’ Band­jes in de jaren zeventig.
Jon­ger­en­cen­tra, podia. Drieluik, De Kade, De Waakza­amheid, De Groote Weiver.
Zaanse pro­fes­sion­als bun­de­len de krachten. Progrock, symfo, jaz­zrock, fusion.
‘Terug naar de oer­vorm’. Saen­punkz, Wormer­punk, Do It Your­self, post-​punk.
Eind 70’s, begin 80’s. Disco, stu­dio­groepen, drum­com­put­ers, Ned­er­pop.
‘Muziek voor doven en slechthoren­den’. Hardrock, metal en ‘grafher­rie’ in de Zaanstreek.
Zaanse bands in de 80’s en 90’s. Studio’s, demo’s, dig­i­talis­er­ing, de sam­pler, cd, video­clips.
‘Het gaat me alleen om de muziek’. Twee opval­lende stem­men uit de Zaanse pophis­to­rie.
‘O pin­dakaas!’ Blues en blues rock in de Zaanstreek. Jam­sessies.
‘Poëzie van de straat’. Hiphop, rap en ‘neder­hop’ in de Zaanstreek.
‘Bek­ende mop­jes en deun­t­jes.’ Cover acts en trib­ute bands in de Zaanstreek.
Pop­muziek door Zaankan­ters met roots. Wereld­muziek door ‘kaaskop­pen’.
Dans­muziek in de Zaanstreek. Disco, swing­beat, dance, House­tem­pel de Waakza­amheid.
Zaanse pop­muziek in lokale media: de pers, radio, posters. Licht­tech­nici. Popfes­ti­vals van nu.
Rond de eeuwwis­sel­ing. Skatepunk, punkrock, hard­core, ska. Do it your­self dig­i­tal.
‘Maak je eigen cd en web­site.’ Zaanse band­jes vanaf de eeuwwis­sel­ing. Do it dig­i­tal.
De Kade. Cri­sis en bezuinigin­gen. De cul­tu­urk­lus­ter. De Zaanse Invasie. Podium De Flux.
Ned­er­land­stal­ige muziek. Volk­szangers. Pop­ko­ren. Mod­erne tal­en­ten­jachten.
‘Muziek in de wolken’. Doe het zelf 2020. Social media. Alles met een smartphone.
Index alfa­betisch: alle Zaanse acts en arti­esten

zaansepopgeschBron­nen en verantwoording
Rob Hen­driks (1956) is muziek­liefheb­ber met een brede smaak. Hij werd geboren in Ban­dung, woonde in Afrika en groeide op met kro­n­tjong, Tiel­man Broth­ers, Cock­tail Trio en heftige Ethiopis­che pop. In 1966 kwam hij terug naar Ned­er­land, net op tijd voor de bea­t­ex­plosie en alles wat daarna kwam.
Vanaf 1970 is Rob woonachtig in de Zaanstreek. Behalve (ama­teur) drum­mer, gitarist en com­pon­ist, is hij ook recensent en free­lance muziekmedew­erker bij het Noord-​Hollands Dag­blad, radiomaker bij Zaan­ra­dio (live en puur) en organ­isator van kleine even­e­menten met live muziek. Sinds 2006 is hij, met tussen­pozen, bezig geweest met de Zaanse pophis­to­rie in al zijn uitwassen.

Een uit­gave van:
Uit­gev­erij Oev­ers
Affuiten­hal 1
1505 RE Zaandam


Joomla tem­plates by a4joomla