Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Win­naars Hotze de Roosprijs 2021

Pers­bericht Gemeente Zaanstad


LeesnietboekBart Mei­jer en Michiel Eijs­bouts hebben de Hotze de Roosprijs gewon­nen met hun debuut ‘Lees dit boek niet!’ De auteurs ontvin­gen samen een cheque van € 4.500,- uit han­den van wethouder Cul­tuur Annette Baerveldt.

De twee andere final­is­ten — Bouwine Bergsma met ‘Hoe alles begon’ en Gaby Rasters met haar boek ‘Timur’ — ontvin­gen ieder een aan­moedig­ing­sprijs van € 750,-.
De prijs voor het beste boekver­slag is voor groep 6A van et Buut. De leer­lin­gen wor­den beloond met een school­reisje naar het Kameleon­dorp in Friesland.

Lezen is belan­grijk
Wethouder Baerveldt: “De final­is­ten hebben alle­maal een geweldig debuut geschreven. Het win­nende boek is ver­rassend en grap­pig. Lezen is hart­stikke belan­grijk voor de ontwik­kel­ing van kinderen, maar het moet ook leuk zijn. Als je iets met plezier doet, dan is het makke­lijker om er een gewoonte van te maken. Dit boek maakt je aan het lachen en tegelijk­er­tijd steek je er wat van op. Dat is een vorm die kinderen aanspreekt.”

Zaanse Kinder­jury
De jury bestaat uit leer­lin­gen van groep 6 en 7 van zestien Zaanse basiss­c­holen. De leer­lin­gen lazen ruim vier maan­den lang de der­tien genom­i­neerde boeken van debuterende kinder­boeken­schri­jvers en schreven daar boekver­sla­gen over. Ver­vol­gens brachten zij hun stem uit op hun favori­ete boek. De klas met de beste boekver­sla­gen wint een school­reisje naar het Kameleon­dorp. Dat is een attrac­tiepark in het Friese plaat­sje Ter­horn dat geheel gewijd is aan de gelijk­namige boekenserie van Hotze de Roos. Dit jaar valt groep 6A van et Buut in de prijzen.

Dit boek was per­fect
De leer­lin­gen waren zeer te spreken over het win­nende debuut. In het juryrap­port staat onder andere: “Het heet ‘Lees dit boek niet’ en dus wil je het juist lezen.” „Dit boek was per­fect voor mij. Er staan grap­pige weet­jes in en min­i­maal één onder­w­erp dat je leuk vindt.”

Dig­i­tale aftrap Zaanse Kinder­jury 2021
Burge­meester Jan Ham­ming, wethoud­ers en raad­sle­den gaven op 2 feb­ru­ari 2021 het start­sein voor de jaar­lijkse Zaanse Kinder­jury. Dit jaar via een video omdat het door de coro­n­abeperkin­gen niet mogelijk was om op de deel­ne­mende scholen voor te lezen. (zie link hieronder).

Hotze de Roos woonde en werkte in Krom­me­nie
De Hotze de Roosprijs dankt zijn naam aan de schri­jver van de Kameleon-​boeken, die in Krom­me­nie woonde. Daar schreef hij zijn beroemde boekenserie over de tweel­ing Sytze en Hylke Klinkhamer die met hun boot De Kameleon aller­lei avon­turen beleven. Naast Hotze de Roos wonen en woon­den nog meer bek­ende kinder­boeken­schri­jvers in onze stad. Zaanstad is de enige gemeente in Ned­er­land die een prijs heeft voor een debuterend kinder­boeken­schri­jver. Op deze manier wil de gemeente het lezen door kinderen op de basiss­chool stim­uleren en debuterende kinder­boekschri­jvers een steun in de rug geven.

Voor meer infor­matie over de Zaanse Kinder­jury en de Hotze de Roosprijs, zie de web­site www​.hotzederoosprijs​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla