Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

GeheimvanHolland

Het geheim van Hol­land.
Werken, leren, leven op het Hembrugterrein.

Nie­mand mocht er komen. Het Hem­brugter­rein in Zaan­dam was meer dan een eeuw lang afges­loten van de buiten­wereld.
Van 1895 tot 2003 was er een wapen– en muni­tiefab­riek geves­tigd: de Artillerie-​Inrichting, later Eurometaal N.V. Er werk­ten ruim 8000 mensen onder geheimhoud­ingsplicht.
Tegen­wo­ordig is het een gebied in ontwik­kel­ing, met een nieuw elan en vele cul­turele onderne­mers. Op dit kan­telpunt in de geschiede­nis vertelt dit boek de ver­halen van mensen die hier op de bedri­jf­ss­chool zaten, die er werk­ten, of die het sinds 2003 nieuw leven inblazen.

Mede aan de hand van vele his­torische foto’s en van afbeeldin­gen van objecten uit de col­lec­tie van het Zaans Museum biedt het boek een inkijkje in de fascinerende geschiede­nis van het semi-​gesloten bedrijf.

Een boek met prachtige illus­traties en er is ruim gebruik gemaakt van de inter­views van Conny Scholtes en haar vri­jwilligers, onder aus­pi­ciën van Verenig­ing Zaans Erf­goed, die vele inter­views hebben gedaan met oud-​werknemers. Een omissie dat dit niet wordt gemeld in het boek!

Geschreven door Adri­enne Quar­les van Ufford.
Uit­gev­erij Noord-​Holland i.s.m. Zaans Museum 2021
ISBN 9789492335265
Prijs: € 24,95

Joomla tem­plates by a4joomla