Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

verraadster

De ver­raad­ster
Pers­bericht

Het huiv­er­ing­wekkende ver­haal van een Zaanse verzetsvrouw die zich ont­popte als een van de groot­ste ver­raders uit de Ned­er­landse oor­logs­geschiede­nis.
Novem­ber 1943. Franci de Munck-​Siffels ver­richt ille­gale koeriers­di­en­sten en ver­bergt een Joods jongetje in haar huis. Maar wan­neer ze ont­dekt dat haar man een relatie heeft met haar zus, geeft ze de Sicher­heits­di­enst het onder­duikadres van haar wederhelft.

Uit het liefdes­drama ontstaat een mee­do­gen­loze jacht op het verzet. De 23-​jarige, ver­lei­delijke Franci ont­popt zich daar­bij als een honds­bru­tale infil­trante. Ze ver­raadt ruim hon­derd­vi­jftig verzets­mensen en Joden. Tien­tallen arrestanten belanden voor het vuurpelo­ton of in de gaskamer. Geen andere vrouw weet in zo’n korte tijd zoveel ‘ter­ror­is­ten’ in Duitse han­den te spe­len als deze Zaanse vrouw.

Haar verni­eti­gende werk duurt maar kort. Een knok­ploeg ont­maskert de gretige jaag­ster. Zeven maan­den na de impulsief begonnen strafex­erci­tie tegen haar echtgenoot sterft Franci op gruwelijke wijze.

Erik Schaap ontrafelde het onthut­sende lev­ensver­haal van een com­mu­nis­tisch verzetsstri­jd­ster die de ver­per­soon­lijk­ing werd van ver­raad in oorlogstijd.

De ver­raad­ster. Franci Sif­fels, de verzetsvrouw die over­liep | Erik Schaap | paper­back | 256 pagina’s | ISBN 978 90 213 4068 5 | ISBN e-​book 978 90 213 4069 2 | € 19,99 | ver­schi­jnt 25 jan­u­ari 2022

Aan­geleverde foto.


Joomla tem­plates by a4joomla