Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Monetboek2

Claude Monet – Een nieuw boek
Van onze redac­tie Ruud Mei­jns

Op 2 juni 2022 was het op de kop af 151 jaar gele­den dat de Franse schilder Claude Monet met echtgenote van de boot stapte en aankwam in Zaan­dam. Hij zou hier enkele maan­den bli­jven werken en pro­duceerde 25 schilder­i­jen, waar­van 1 een portret.


In het Zaans Museum werd het nieuwe boek van his­tori­cus Ron Couwen­hoven en kun­sthis­tori­cus Henk Heinen gep­re­sen­teerd dat meer licht werp op het belang van de schilderkunst van eind negen­tiende eeuw voor de Zaanstreek.

In zijn inlei­d­ing maakte ook Jacob Reitsma daar een opmerk­ing over aan het adres van de Monet Sticht­ing om zich breder te oriën­teren, maar miss­chien is dat toch meer een taak voor het Zaans Museum.

Monetboek1

Beide onder­zoek­ers hebben getra­cht uit te zoeken waar Monet zat bij het maken van zijn werken. Ook is onder­zocht welke de relatie was met de fam­i­lie Van de Stadt. Dat Van de Stadt de schilder in Lon­den had uitgen­odigd om naar Zaan­dam te komen kon wor­den ontkracht, omdat Van de Stadt in 1871 al geruime tijd ern­stig ziek was. Ook kon wor­den vast­gesteld dat Monet soms een loopje met de werke­lijkheid nam om een mooier plaatje op zijn doeken te kri­j­gen; een molen­tje of twee erbij was geen punt.

Hier wordt het boek over­handigd aan Joke Duyvis, ze is een klein­dochter van Guurtje van de Stadt. V.l.n.r.: Henk Heinen, Joke Duyvis, Ron Couwen­hoven en Fulco Rol.

Het boek is uit­gegeven door Uit­gev­erij Noord-​Holland en is daar ook te bestellen. Prijs € 29,95.


Joomla tem­plates by a4joomla